Pc test anatomie

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Pc test anatomie

Description:
frtrft rtrt

Author:
Mary April
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/01/2018

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Nervus medianus inervuje m. pronator teres m.pronator quadratus m. supinator m. flexor carpi radialis.
Skrze lacuna vasorum neprochází n. femoralis a. femoralis v. femoralis lymfatický uzel.
Mezi vnitřní rotátory art. Humeri patří m. teres minor m. teres major m. supraspinatus m. subscapularis.
Na které straně ledviny přechází lamina praerenalis v lamina retrorenalis mediální kaudální kraniální laterální.
Větve Fasciculus lateralis n. medianus n. musculocutaneus n. axillaris n. ulnaris.
Co se poškodí při zlomenině diafýzy humeru n.radialis n.axilaris n.medianus n.ulnaris.
Nervus accessorius inervuje m. trapezius m. sernocleidomastoideus.
Pohyb lopatky umožňuje m. trapezius m. rhomboideus major m. levator scapulae m. serratus anterior.
Lieberkünovy krypty jsou jen v duodenu jen v dvanáctníku v žaludku v celém obsahu střeva.
Vena saphena magna vstupuje do vena poplitea vstupuje do vena femoralis jde za zevním kotníkem jde před vnitřním kotníkem.
Vena saphena parva vstupuje do vena poplitea vstupuje do femoralis jde za zevním kotníkem jde před vnitřním kotníkem.
Dolní stoličky mají 3 kořeny 2 kořeny mesiálně, distálně jsou bukálně a linguálně.
Nn. clunii superiores vycházejí: z dorsálních větví nervů L1 – L3 z dorsálních větví nervů S1 – S3 in. kůže horní a zadní části hýžďové krajiny.
Fissura obliqua v levé plíci odděluje lobus superior a lobus interiér v pravé plíci se od ní odděluje fissura horizontalis pulmonis dextri je pouze na levé plíci v levé plíci se od ní odděluje fissura horizontalis pulmonis sinistri.
Ligamentum ischiofemorale omezuje addukci a vnitřní rotaci začíná na tuber ischiadicum a jde přes zadní stranu pouzdra.
Ligamentum Pubofemorale omezuje abdukci a zevní rotaci jde od horního ramene stydké kosti na přední a spodní zadní stranu pouzdra.
Ligamentum uretoovarium: = lig. ovarii proprium jde od cornua uteri k vaječníku uvnitř lig. latum uteri obsahuje hladkou svalovinu jde k extremitas uterina.
Osifikace dlouhých kostí všemi uváděnými způsoby enchondrálně endesmálně perichondrálně.
Lacuna musculorum laterální průchod, jímž prochází m. iliopsoas a n. femoralis prostor v lig. ingunale arcus iliopectineus (pruh fascie od lig. k eminentia iliopubica).
A. coronaria dextra: vystupuje ze sinus aorta dexter vydává ramus interventricularis posterior vystupuje ze sinus aortae posterieor vydává r. interventricularis anterior.
A. axillaris: probíhá na vnitřní stranu collum chirurgicum humeri (post.) pokračování a. subclavia od 1. žebra.
Co patří do středního mozku: tectum tegmentum crura cerebri aqueductus mesencephali.
Co patří do hypothalamu: infundibulum corpora mamillaria hypofysa chiasma opticum.
Bronchus sinister: delší než dx. 4-5 cm užší - 11 mm pod obloukem aorty probíhá kraniálně-konkávně.
Co leží ve střední jámě lební fossa hypophysialis sulcus caroticus sulcus sinus petrosi superioris impressio trigemini.
Condylus medialis je na: ulně tibii femuru humeru.
Ganglion coeliacum: paravertebrální prevertebrální ve výši Th 10 je sympatické.
A.pharyngea ascendens vydává a.meningea post. nepodílí se na zásobení střed.dutiny zásobuje horní část hltanu a mozk.pleuru má větvi a.laryngea asc.
Segmenty levé plíce: basale posterius anterius laterale mediale.
Torus tubarius je v: oropharyngu nasopharyngu pars nasalis pharyngis pars laryngea pharyngis.
Opozice palce: je možná u ruky i u nohy kombinace flexe, add,rotace,abd art.carpometacarpalis pollicis umožňuje opozici.
A.iliaca interna: zásobuje mm.gluteii vydává a.umbilicalis anastamozy s a.mesenterica inf. vydává a. vesicalis inf. Et sup.
sympaticus způsobuje: ochabnutí nervstva dýchací trubice vasokonstrikci koronárních cév vasokonstrikci periferních cév zpomalení činnosti srdce.
Vyberte správnou dvojici: nc.supraopticus-adenohyp. nc.paraventicularis-neurohyp. nc.vestibulolateralis-adenohyp. nc. Supraopticus - neurohyp.
Sulcus sinus sagittalis sup. os frontale os parietale os occipitale os temporale.
Které papily na jazyku nejčastěji fungiformes filiformes foliatae vallatae.
V jakém kloubu supinace,pronace art. Talocruralis art. Radioulnaris distalis art carpometacarpo policis.
Conus elesticus mezi chrupavkou štítnou a prstencovitou systém vazivových kolegenních elastických snopců vede z lig. Vocalia k prstencovité chrupavce.
Vertebra prominens C7 C6 L5.
Lig.collateralia art. Coxae art. Talocruralis art. Genus art. Sacroiliaca.
Pyramidové dráhy tr. Corticospinalis.
Co tvoří horní stěnu očnice Os zygomaticum Ala major ossis sphen. Ala minor ossis sphen. Pars orbitalis ossis palatini.
Jaké buňky jsou v hluboké vrstvě mozečku hvězdicovité košíčkové granulární Golgiho bb.
n. femoralis prochází vasa vasorum inervuje zadní stranu stehna je z plexus sacralis je z plexus lumbalis.
Lig. Pulmonale jde od hilu kaudálně dvojí řasa pleury spojuje apex plíce s pleurou.
Kde jsou collaterální vazy coxa humerus loketní hlezení.
Co se nachází na lopatce acromion proc. Coracoideus fossa supraspinata fossa coronoidea.
Hlavní přítok arcus palmaris superf. a.ulnaris a. radialis a. interossea r.palmaris superficialis.
Co zásobuje dolní zuby a alveoly n.infraorbitalis n.alveolaris inf. n.alveolaris sup.
Co odvádí mízu z dělohy nodi inguinalis superf. nodi inguinalis profundus nodi iliaci interni nodi lumbales.
Claudiova jamka je u multipar je u nullipar je mezi a iliaca int a ext ed ní je a.iliaca int. a ureter, za ní je os sacrum.
Jaká lig. Jdou sahají až k umbiliku lig.teres hepatis lig.falciforme lig. Umbilicale medianum lig.umbilicale mediale.
Area radiculares oblast kůže inervována jedním míš.segmentem jedním periferním senzitivním nervem jestli je to něčemu nadřazeno?.
Kde je na pravé plíci bronchus je na mediání straně bronchus nejkraniálněji vena nejkraniálněji bronchus mezi venou a arterií.
m.sphincter urethrae externus je z příčně pruhované svaloviny je inervován n.vagus inervován parasympaticky z L2-S2 z plexus hypogastricus inf z plexus vesicalis.
Co se upíná na os cuneiforme a bazi 1.metatarzu m.tibialis ant m.peroneus longus m. fibularis longus.
Žilní odtok z mozku co neodvádí v.cerebri magna v.basalis vena jugularis interna venae vertebrales superiores.
Co neplatí o mesencephalu . .
Co patří k limbickému systému . .
N.glossopharyngeus jestli inervuje senzitivně i motoricky jazyk jen sensitivně sensitivně a sensoricky zadní 1/3.
Co se upíná na crista iliaca m.obliqus ext. Abdomonis m.obliqus int. Abdominis m.transversus abdominis m.quadratus lumborum.
Co nepatří do recessus pleure costodiaphragmatis costomdiastinalis phrenicomediastinalis phrenicophragmatis.
Které papily nejsou na jazyce falciformes foliatae funghiformes vallatae.
Odkud vychází plexus brachialis C8-Th1 C4-Th1.
Labrum articulare Je z hyalinní chrupavky z vazivové chrupavky Je v articulatio humeri je v art. Genu.
Zpevnění koleníno kloubu při extenzi lig. collaterale fibulare lig. collaterale tibiale lig. transversum genus lig. cruciatum.
Dentin je tvrdší než kost měkčí než kost neobsahuje cévy vytvářejí jej (odontoblasty).
Vasa thoracica interna prochází mediastinum anterior mediastinum medius mediastinum posterior mediastinum superior.
V. azygos podílí se na portokaválních anastomozách sbírá krev mezižeberního prostoru. sbírá krev z abdominální části jícnu vleva se do vena cava sup. pod plicnim hilem.
Plexus coeliacus superior má spojky s plexus renalis plexus suprarenalis n. splenchnici sup. rr. nervi vagi.
Glandula bulbouretrales ústí do pars prostatica uretrae (do pars intermedia a spongiosa) je zanořena do diaphragma pelvis (urogenitale) se jinak nazívá Cowperova velikost hrachu.
Plexus atrioventricularis Wenckebachův se jinak nazívá Thorelův Aschoffův a Tawarův prochází skrze trigonum fibrosum dx.
Sezamské kůstky patří mezi ně os pisiforme uloženy ve vazivu patří mezi ně patella uložené ve šlachách svalů.
glandulae vestibularis major (Bartolini) jsou velké jako hrášek jsou zanořena do labium majus pudendi jsou zanořena do m. transversus perinei ústí do vestibulum vagínae.
n. facialis inervuje m. digastricus - venter posterior m. mylohyoideus m. orbicularis oris platysma.
které jádro je motorické !!! n. salivatorius sup. n. solitarii n. salivatorius inf. E.+W.
co inervuje n. medianus m. palmaris longus m.flexor carpi radialis m.brachialis ( musculocut.) m.flexor digitorum spf.
Fascia kryje svaly se jinak řekne perimisium internum se jinak řekne perimisium externum se jinak řekne endomysium.
Které dráhy jsou mimopyramidové tr. pontocerebellaris tr. Tectospinalis, rubrospinalis tr. Reticulospinalis tr. Vestibulospinalis.
Které tvrzení o mesencephalu je správné v tectu je jádro (ano - colliculi) V tegmentu úsek s retikulární formací.
v. centralis patří do portobiliárního prostoru uprostřed jaterního lalůčku nachází se v oku.
Ganglion ciliare vlákna do m. sphincter pupilae parasympatická vlákna z E+W.
hrudní obratle se vyznačují facies articularis costae na procesus spinosum facies articularis costae na procesus transversus kloubními plochami ve frontálnín rovině okrouhlým canalis vertebralis.
které buňky patří do isokortexu fungiforme granulosum pyramidové, košíčkovité vřetenovité/horizontální.
Corpus luteum existuje 10-12 dní, nedojde-li k oplození vajíčka vzniká z prasklého Graafova folikulu je vývojovým stadiem oocytu produkuje progesteron.
Jádra nervus vagus nc.ambiquus nc.dorsalis nervi vagi nc.solitarius.
psalidodontie normálni skus nůžkovity skus klešťovity skus horni rezaky press dolnimi.
urči asociační dráhy horizontální b. amakrinní b.
zraková dráha n. opticus chiasma opticum tr. Opticus tr. Geniculocorticalis.
co inervuje n.laryngeus inferior larynx m. cricoaryt., m. thyroaryt. m. thyroepigl., m. aryepigl. sliznice hrtanu, plicae vocales.
jediny skutecny zmeritelny rozmer panve distantia bispinalis bicristali bitrochanterica conjunctura diagonalis 12,5-13 cm.
lig.cruciatum posterius napina se pri flexi patri do vnitrnich kolenich vazu zacina z medialniho epikondylu zacina z later.epikondylu.
kohlrauschova rasu-jak daleko od anu 20cm 3 7 28.
nadvarle delka 5 cm oplostely utvar pokracuje z margo posterior varlete pokracuje z margo anteroi varlete cauda pokracuje v ductus deferens.
zuzeni ureteru u odstupu z panvicky pri krizeni s a.uterina pri krizeni iliaca communis je nekonstantni.
hlavni extensor kycle pri stavani m.iliacus m.quadratus lumborum gluteus maximus quadriceps femoris.
do meautus nasi inferior neusti sinus maxilaris frontalis sphenoidalis nasolacrimalis.
extenze a flexe NENI mozna v kloubu trochoidea trochlearis atlanto occipitalis.
co nepatri mezi pomocne vdechove svaly serratus poasterior superior seratus post.inf. latissimus dorsi pestoralis major.
prvni vetve aorty aa.coronarie a. subclavia sin. a. carotis com. Dx. truncus brachiocephalicus.
ktery nerv se porusi pri zlomenine fibuly peroneus communis n.femoralis n tibialis ant. n. ischiadicus.
chorda tympani jde z nervus lingualis obsahuje senzitivni vlakna vetev z nervus facialis senzorická, parasympatická vlákna.
nervus vagus zasahuje do flexura colli sin. zasahuje do testes ovarii parasympaticke vlakna do truncus coeliacus utvari plexus myentericus.
nn.clunii inferiores vetev z nervus cutaneus femoris z ventralnich misnich nervu S1-S3 z dorsalnich misnich nervu s1 az s3 z dorsalnich L1-L3.
co nepatri k hornim cestam dychacim trachea bronchi laryngopharynx cavitas nasi.
z ceho je hltan syndesmosis cartilagines articulationes pricne pruhovane svaly.
co nepatri do hluboke vrstvy predlokti extensor indicis abductor pollicis extensor digiti minimi m.extensor digitorum.
sinus coronarius odvadi krev z myokardu odvadi vv.cordis minimae usti do leve predsine usti do prave predsine.
umisteni sino atrialniho uzlu pred ustim vena cava sup. pod istim vena cava inf. udava rytmus srdce lezi pri septum atrioventriculare.
zilni odtok z mozku vena basalis vena cerebri magna vene vertebrales sup. vena jugularis interna.
co je typicke pro cervikalni obratle tuberculum anteris tuberculum posterius trnove vybezky kulovity foramen vertebrale.
ulozeni pankreatu sekundarne retroperitonealne.
obaleni ledviny capsula fibrosa silnelsi za ledvinou silnelsi pred ledvinou capsula adiposa.
basalni ganglia pallidum nadrazene striatu prepojeni drah zabezpecuji motoriku ovládají autonomní funkce.
n.radialis C5-C8 fasc. Posterior senzit. i motor.
callerovo pravidlo vlákna nejkaudálnějších kořenů - mediálně při sulcus med. post. -k nim se postupně přikládají vlákna kraniálnějších kořenů.
inverze nohy plantarni flexe dorzalni flexe deje se v hornim zanartnim kloubu deje se v dolnim zanartnim kloubu.
sinus transversus pericardii mezi porta arteriarum et venarum umožňuje obemknout aortu a truncus pulmonalis je zúžený prostor mezi aortou a truncus pulmonalis.
ganglion oticum zasobuje gland.sublingualis submandibularis parotis tvarove zlazky.
Na margo medialis scapulae se upina m.rhomboideus major m.serratus anterior.
Mezi os hyoideum a angulus superior scapulae se upina m.omohyoideus.
Dolni zanartni kloub obsahuje calcaneus je možno udelat everzi je možno udělat inverzi.
Rust do delky rustove chrupoavky epifyzialni chrupavky chrupavka mezi epifyzou a metafyzou.
n. Ulnaris C8, Th1 C1-C4 C4,C5,C6 Th1-Th2.
Do px.lumbalis nepatri n. gluteus superior n. pudendus.
m.cricoarytenoideus post rozsiruje hlasivkovou sterbinu zuzuje hlasivkovou sterbinu napina epiglottis.
gl.parotis na nerv.podnet usti u M1 (M2) parasympaticky z IX. je inervována z VII.
Co zahrnuje Lisfrankův kloub atriculationes tarsometatarales atriculationes intermatatarsales.
Osifikace lebky chondrogenní desmogenní perichondrální.
Pohyby palce palmární a dorsální flexe abdukce a addukce mírná rotace opozice a repozice palce.
Na co se upíná m. brachialis tuberositas ulnae.
Co zásobuje a. coronaria dx. PK PP část LK při sulcus interventricularis posterior papilární svaly PK + m. papillaris posterior LK.
Kde na těle hmatem můžeme cítit tep zevní kotník vnitřní kotník trigonum femorale.
a. tibialis anterior přechází v a. dorsalis pedis.
Jádra subthalamu nucleus subthalamicus.
Který obratel nemá corpus atlas axis.
Articulatio temporomandibularis jednoduchý vazivové pouzdro obsahuje lig. Laterale složený.
Inervace břišní stěny n.subcostalis n.ilioinguinalis n.ilioinguinalis n.iliohypogastricus.
Inverze nohy plantární flexe, add, supinace Dorsální flexe, abd., pronace v dolním zánártním kloubu v. art. Intermetaphalangae.
N. phrenicus je motorický senzitivní Motorická i senzitivní Jde po boku m.scalenus ant.
Mezi bazální ganglia patří amygdala uncus parahypocampalis nc. Caudatus nc. Lentiformis, claustrum.
Co zásobuje A. mesenterica superior inframesokolické části duodena a pankreatu celé tenké střevo část hrubého střeva po flexura coli sinistra.
Co zásobuje A. mesenterica inferior tlusté střevo od flexura coli sinistra po rektum.
Jazyk je inervován predni 2/3 sensitivne n.lingualis predni 2/3 sensitivne chorda tympani predni 2/3 sensoricky n.lingualis predni 2/3 sensoricky chorda tympani.
Kudy prochází n. trochlearis? sinus cavernosus fissura orbitalis sup.
Jaké svaly se upinaji na tuberculum majus humeri? m. supraspinatus m. infraspinatus m. teress major m. teres minor.
Jaké svaly se upinaji na crista tuberculi minoris? teres major teres minor supraspinatus latissimus dorsi.
Kudy prochazi n.genitofemoralis? za m. psoas major genitální č. prochází tříselným kanálem femorální č. prochází skrze vasa vasorum je z L1-L2.
Kde zacina m.temporalis? fossa temporalis linea temporalis inf crista infratemporalis.
kde najdu apendices epiploicea na tlustém střevě v tenkém střevě duodenum žaludku.
jaky bunky jsou ve stratum moleculare hvězdicovité košíčkové horizontální hruštičkovité.
vejcovod sliznice tvoří labyrint řasinky slliznice složená v řasy.
Papily jazyka rohovatí jsou deriváty sliznice jazyka.
Co tvoří epithalamus corpus pineale commisurae habenulare commisurae post.
pohyby m. peroneus pronace nohy pomocná plantární flexe abdukce nohy.
Co je to kyfosa a jak vzniká dorzálně konvexní vyklenutí hrudní Th6- 7.
Co se upíná na trochanter minor m. iliopsoas m. gluteus medius m. gluteus minimus m. piriformis.
Co se upíná na crista trochanteri m. quadratus femoris.
Močová trubice ženská 3-4 cm pars intramuralis pars pelvica pars perinealis.
Hrudní kyfosa v sagitální rovině obrácená konvexitou ventrálně vrchol Th6-Th7 konvexivitou dorzálně.
Co je nejtvrdší tkáň v těle enamelum =sklovina cement zubu.
Konečné větve a. carotis externa a. maxillaris a. temporalis profunda a. temporalis superficialis a. mandibularis.
Vyber kůstky proximální řady karpálních kůstek scaphoideum lunaum triquetrum pisiforme.
arteria pharyngea ascendens má větvi a.meningea posterior je medialni vetev a. carotis externa má větev a.laryngea sup.
m. flexor carpi radialis je inervovan n. medianus C6-C7.
Který kloub není složený? Art.coxae Art. interphalangeae Art. Sternoclaviculare Art. Temporomandibulare.
Které cévy nepatří do funkčního oběhu plic? Vv.bronchiales Truncus pulmonalis RR.bronchiales aorty V. pulmonalis.
Co patří do medulla oblongata? nc.Olivarius Nc.Edinger-Westphal Nc.cuneatus Nc.ambiguus.
Konečné větve a.carottis externa? A.temporalis profunda a.temporalis superficialis a.maxillaris a.mandibularis.
Které kosti tvoří dolní stěnu orbity? Maxilla Sphenoidale Lacrimalis Zygomaticum.
Co plati o n.femoralis? Prochazi lacuna vasorum je z plexus sacralis Inervuje kůži laterální plochy stehna Inervuje quadriceps femoris a pectineus.
Saccus durae matris míchy končí v úrovni obratle: L5 Co2 S2 S1.
Co platí o n.vestibulocochlearis? Začíná v ganglion vestibulare Začíná v ganglion Cochleare Má jádra v mozečku Prochází meatus acusticus internus.
zadni tretina jazyka je inervovana senzitivne pomoci 9. hlavoveho nervu senzoricky z N IX. z N X.
mezi zavesný aparat delohy patri parametrium - z vaziva vybíhá ze subserozního vaziva dělohy.
sertoliho bunky ve varleti jsou podpůrné bb. mizí v tubuli seminiferi recti vyživující funkce jsou v tubuli seminiferi contorti.
a. umbilicalis končí v placentě je větví a. iliaca int. je větví břišní aorty ústí do v. portae.
glandula submandibularis je inervována z plexus lingualis - senzitivně facialis - parasymp. caroticus ext. caroticus int.
mízu ze štítné žlázy odvádí noduli paratracheales praetracheales submentales submandibulares.
v supra- i inframesocolickém prostoru se nachází játra duodenum žaludek pancreas.
plicní tkáň je inervována n. vagus n. phrenicus sympatikem se zužuje sympatikem se rozšiřuje.
n. frontalis senzitivně inervuje spodní víčko motoricky inervuje něco je větev n. opthalmicus je větev n. maxillaris.
na proccessus coracoideus scapulae se upíná caput longum m. bicipitis brachii caput breve m. bicipitis brachii m. brachialis m. pectoralis minor.
fossa ovarica - Claudiova jamka se popisuje u nulpari se popisuje u multipari je mezi a. iliaca comunis obou stran je mezia. iliaca int. a ext.
mezi vdechové svaly nepatří n. intercostales interni n. intercostales externi m. transversus abdominis m. pectoralis major.
m. latissimus dorsi upíná se na crista tuberculi minoris je vdechový sval je výdechový sval patří k spinocostálním svalům.
mezi buňky isocortexu nepatří geniculární vřetenovité buňky neurony.
mezi chuťové buňky nepatří fungiforme filiatae foliatae falciforme.
o a. coronaria interventricularis dextra platí vychází z sinus aortae posterior je na facies anterior je na facies posterior.
periost obsahuje cévy je bohatě nervově zásobený způsobuje růst do délky způsobuje růst do šířky.
disci intervertebrales má anulus fibrosus je jich celkem 21 není mezi C1 a C2.
na stavbě laryngu se podílí cartilago articulatio syndesmosis příčně pruhované svaly.
Svaly na tuber ischiadicum m. gemellus inf. m. adductor magnus m. semitendinosus, semimembranosus caput longum m. biceps femoris.
Sestup varlat provází ho arteria testicularis končí před porodem základ ve výši L1-L2.
Svaly na later.epikondylu humeru m. extensor carpi radialis bervis m. supinator m. extensor digitorum m. extensor digiti minimi, m. extensor carpi urnalis.
Procesus vaginalis peritonei obliteruje diverticulum Nucki u žen zůstatek v inguinálním kanálu.
a.coronaria ventriculi dex. větve pro PK vpředu 2-3 větve vzadu 2 větve . marginalis dx. Podél margo acutus.
Hmatný puls na noze na a. dorsalis pedis, zevně od m. ext. Hallucis longus.
epitel v hltanu mnohovrstevný dlaždicovitý víceřadým cylindrickým s řasinkami (u zárodku).
abdukci a addukci vykonávají: interphalanges phalanges metacarpales koleno.
nc.spinalis nervi trigemini teplo bolest chlad čití na svalech tváře - propriorecepce.
co inervuje n.suprascapularis C4 – C6 motoricky-im. Supraspinatus, infraspinatus,teres major senzoricky - pouzdro ramenního kloubu.
a.testicularis pokračuje jako rr. Ureterici rr. Epididymales.
co začíná na cornu major jazylky A končí na jazyku m. hyoglossus.
m.flexor digitorum prof. šlachy k 2.-.5. prstu Z: ulna, membr. Interossea flexe dist. Interphalang. Kloub 2,3 medianus 4,5 ulnaris.
Co inervuje plesuru mediastinální nn. intercostales n. phrenicus n. vagus truncus sympaticus.
Co prochází hiatus oesophageus jícen a n. vagus dx. A sin. jícen a n.phrenicus sinister truncus vagalis ant. Et post.
Co je sinus obliquus pericardii mezi vv. Pulmonalae sin, dx. a VCI.
Co inervuje m.trapezius n. accessorius plexus cervicalis (C2-C4).
Co u žen je bispinalis 26 cm vzdálenost mezi spinae iliacae obou stran.
Purkynova vlákna pracovní myokard (pv kontakt s ním) do papilárních svalů vlákna z velkých myocytů.
Délka močové trubice muže 20-22cm.
Retikulární formace sestupná vzestupná.
Jádra v dorzálním provazci nc. Cuneatus nc. Gracilis nc. Proprius columnae nc. Marginalis.
Pharynx zapojují se na něm hladké svaly zapojují se na něm přčně pruhované svaly sliznice má víceřadý řasinkový epitel - horní č. mnohovrstevný dlaždicovitý epitel -dolní č.
Přívod okysličené krve plodu zajištuje foramen ovale foramen interventriculare ductus Botali.
Sliznice uretery je: ženská - růžová, podélné řasy mužská - červenofialová mužská- přechodní epitel.
n.dorsalis scapule m.levator scapule m.rhomboideus major m.rhomboideus minor m.seratus post.inf.
nc.intermediolateralis je sensitivní viscerosensitivní (visceromoto) na předním míšním rohu (na lat. Rohu) je parasymtp.pro s1-s4 (symp. C7(8)-L2(3)).
n.accesorius má společné motor.jádro s 10.n. inervuje trapezius má jádro v krční míše je smíšený nerv.
n.obturatorius inervuje m.obturatorius internus m. obturatorius externus m. adductor brevis m. adductor longus, magnus, m. gracilis.
retroperitoneální je část jater pankreas duodenum tlusté střevo.
m.puborectalis táhne rektum dopředu nejúčinnější důležitá uzávěrová funkce.
k čichovému archipaliu patří: trigonum olfactorium uncus gyri parahypocampi uperthalamica uncus subthalamicus.
artic.cubiti má klouby: art. Humeroulnare art. Humeroradiale art. Radiolunare proxilmale.
co zajištuje krevní plicní oběh v.pulmonalis vývod aorty rr.bronchiales truncus pulmonalis.
m.masseter začína na proc.coronoideus mandibulae začíná na arcus zygomaticus úpon pars spf na angulus mandibulae úpon pars prof. Na ramus mandibulae.
n.ischiadicus zásobuje hřbet nohy prochází skrs foramen infrapiriforme konečná větev n. tibialis konečná větev n. fibularis communis.
svaly začínající na spina ischiadica m.gemellus superior m.coccygeus.
diploneurální svaly m.adductor magnus m.perineus m. flexor digitorum superficialis m. trapezius.
diploneurální svaly m. sternocleidomastoideus m. pectineus.
cirkumdukce spojení abdukce a flexe v ramenním kl. v koleni.
bispinální spojení: apendix vermiformis lanzův bod 26 cm mezi spina iliaca ant. Sup. Obou stran.
apendix vermiformis krytý taenii - 3 krytý peritoneem obal tvoří serosa nejčastější poloha positio pelvina.
pro retikulární formaci neplatí jádra v telencephalu nachází se v mozkovém kmeni.
n.lingualis ventrální větev n.mandibularis ventrální větev n. maxillaris.
gingiva přirostlá k periostu obsahuje slinné žl. obsahuje mízní uzliny neobsahuje slinné žl.
proc.pterygoideus na os zygomazicum maxilla os sphenoidale.
horní lalok pravé plíce-nepatří tam apicale anterior basale sup. basale inf.
inervace pleury n.phrenicus n.vagus n.thoracodorsalis.
plexus sacralis L4-L5 S1-S5 L4- Co Co.
mackelův divertikl duodenum jejunum ileum caecum.
nn.pericardiaci pro perikard pro mediastinální brániční klenbu.
plošky kloubu sternoclavik. facies articularis sternalis incisura clavicularis facies articularis sternalis.
Artic.coxae kulovitý, omezený jednoduchý labrum acetabuli flexe,extense, abd,add,rotace.
Lig.deltoideum pruhy z vnitřního kotníku art. talocruralis.
Zrak.dráha -.
n.tympanicus jde do fossula petrosa je to větev n.glossopharyngeus IX. smíšený.
laterální svaly laryngu m. cricoarytaenoideus lat. m. thyroarytaenoideus m. vocalis m. thyroepiglotticus.
a.femoralis profunda jde na zadni cast stehna prochazi canalis adductorius jde na pes anserinus anastomozuje s vetvi a.iliaca interna.
caecum venozní povlak taenie 6-8 cm dlouhé.
truncus coeliacus prevertebrální paravertebrální Th10 truncus sympaticus.
vazy dělohy lig. Cardinale uteri lig. Sacrouterina, vesicouterina lig. Pubovesicalis lig. Teres uteri.
Skolioza vybočení do stran ve frontální rovině fyziologická Th3 a Th5.
Lordoza konvexně ventrálně krční C4-C5 bederní L3-L4.
septum interventriculare pars membranacea pod úponem cuspis septalis.
a.circumflexa ant.kolem collum chiurgicum k ramen. Kloubu a šlachám post. Je silnější.
a.lingualis ventr. V. a. carotis externa od velkých rohů jazylky nahoru pod m. hyoglossus do jazyka.
pars petrosa - facies inferior canalis caroticus fossa jugularis pro styloideus for. Stylomastoideum, mastoideum.
co zásobuje nervově stěnu brišní nn. Intercostales n. iliohypogastricus n. ilioinguinale n. genitofemoralis.
amphyarthosis tuhý kloub art. Sacroiliaca.
pri zlomenine epicondylus medialis se porusi n. ulnaris.
na epicondylus med zacina m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. flexor carpi ulnaris m. palmaris longus.
stavba alokortexu 3-4 vrstvy paleo a archi.
hypotalamohypofyzialni komplex soubor nervově ovlivňovaných neroendokrinních bb. Hypothalamu spolu s hypofysou.
fasciculus atrioventricularis neboli Hissův skrze trigonum fibrosum dx. Do zadního komorového septa dělí se na crus dx et sin.
anteflexe dělohy 150 osa krčku ku ose těla.
Co popisujeme na vagině firnis isthmus, ostium, caviats columnae fundus, corpus, cervix.
Fissura oliqua splývá s fissura transversa na levé plíci odděluje lobus sup.a inf. na pravé není na pravé se pak odděluje od fissura transversa.
které svaly jsou svaly měkkého patra m. palatoglossus m. palatopharyngeus m. levator veli palatini m. tensor veli palatini.
ktaré svaly se používají na otvírání pusy m. pterygoideus pars laeralis sup. m. levator labii superioris.
hlavní přítoky z arcus aortae truncus brachiocephalicus subclavia sin subclavia dx carotis communis dx.
co dělají autonomní nervy v příčně pruhovaných svalech sympatická vl.pánevních pletení způsobují vasokonstrikci (v hladkých) parasympatická vl.pávevních pletení způsobují vasodilataci (v hladkých).
strop dutuny nosni tvori os nasale os frontale lamina cribrosa ossis ethmoidalis corpus ossis sphenoidalis.
fce m.peroneus plantární flexe pronace abdukce pomocná.
Co patří k infrahyoidním svalům m. sternohyoideus m. thyrohyoideus m. sternothyroideus m. omohyoideus.
dorsální míšní kořeny senzitivní motorické pregangliová vlákna postgangliová vlákna.
větve a. carotis interna rr.caroticotympanici a. pharyngea ascendens a. ophthalmica.
ganglion oticum inervuje gl. Parotis VII IX X.
inervace jater parasympaticky z X sympaticky - nn. Splanchnici z gangl. Coeliacum plexus hepaticus.
o ganglion pterygopalatinum platí parasympatické ve fossa pterygopalatina parasymp. Nc. Z n pretrosus major - pregangl. vl. postgangl. + symp.vl. N. maxillaris.
Co intervuje dolní zubní oblouk n. alveolaris inferior.
A. maxilaris je konečná větev a. carotis externa je mediální větev a. carotis externa má část r. infraorbitalis je motorický.
Který sval začíná na jazylce a upíná se na lopatku: m. omohyoideus m. scalenus anterior.
Co se popisuje na pochvě: columna rugarum posterior plicae palmatae isthmus cervix.
Který sval inervuje n. gluteus superior m.gluteus maximus m. gluteus medius m. tensor fascie latae m. gluteus minimus.
kde se nachází Waldeyerova cesta: v žaludku ledvinách ve střevě.
parasympatikus: zvyšuje sekreci bronchiálních žláz způsobuje konstrikci bronchů dilataci bronchů.
Co patří do dolnich cest dychacich? Larynx Nasopharynx Bronchi Trachea.
Na kterých kostech najdeme condylus? Humerus Ulna Femur Tibia.
Co vchází do dlane skrze canalis carpi? N.ulnaris N.musculocutaneus N.radialis N.medianus.
Mechové b. mozečku vlákna košíčkovitě opřádají drápkovité dendrity zrnitých buněk z aferentních drah do mozečku.
Isometrická kontrakce svalu svaly nemění délku změna patrná na změně napětí sval.bříška sval se rychle unaví.
Převodní systém srdeční SA-AV-myokard-fasc AV-crura fasciculi-rami subendoarchiales - purkyň. vlákna.
Kde je sulcus Salivarius v žaludku ledvinách ve střevě.
Co dělá m. cricoarytenoideus post. rozvírá štěrbinu mezi hlasovými vazy uklání hlasivkovou chrupavku laterálně a zevně ji rotuje.
odkud je symp. větev do gang.submandibulare parasymp. - gangl. Submandibulare - nc.salivatorius sup. n. facialis, n. lingualis.
Kloubní chrupavka hyalinní u některých kloubů na styčných plochách vazivová SI.
Ductus arteriosus spojuje plicní tepnu s obloukem aorty.
Co patří k thalamu fasciculus subthalamicus tuberculum anterius thalami pulvinar adhesio interthalamica, taenia choroidea.
Co tvoří spojení os sacrum a os coccygeum syndesmosa synchondrosis.
M.pectoralis major se upíná na crista tuberculi majoris humeri.
V.umbilicalis přivádí krev z placenty do těla plodu přivádí okysličenou krev levá z embryonálních ductus venosus Aranzii VU + VCI.
Části vestibulární dráhy (tr. Vestibulotegmentalis) gangl. Vestibulare tr. Flocculo nodulo cerebello -vestibularis, tr. Vestibulo.spinalis,cerebellaris nc. Vestibularis sup, med. gyrus postcentralis, area 3.
N. hypoglossus senzitivně i motoricky jazyk jen intraglosální svaly (i extraglos bez pallatogloss.) jde skrz foramen jugulare (skrz canalis n. hypogl) jde skrz a. carotis int. A ext.
Area nervina může být stejná nebo větší jako area radicularis kůže, které jsou zásobeny jedním periferním sensitivním nervem oblast inervovaná z jednoho míšního segmentu může být stejná nebo menší než area radicularis.
Obaly varlete tunica dartos,fasc.spermatica ext. m.cremaster,f.cremasterica f.spermatica int. lamina parietalis, visceralis tunicae vaginalis testis.
Vazivová chrupavka se nachází na articulatio sternoclaviculare articulatio humeri articulatio cubiti articulatio humeroclaviculare.
Z fasciculus medialis plexus brachialis nevychází n. axilaris n. radialis n. ulnaris n. medianus.
O vagině je známo její sliznici tvoří žlázky neobsahuje žlázky její epithel se periodicky obměňuje působením pohl. Hormonů.
Ženská urethra je dlouhá 3-4 cm je krytá adventicií po celé její délce zevní svěrač je z příčně pruhovaného svalstva.
Epithel v plicae vocales vícevrstevný dlaždicový rohovějící vícevrstevný dlaždicový nerohovějící cylindrický s řasinkami dlaždicový jednovrstevný.
ventrální větve arteria carotis ext. a. facialis a. lingualis a. temporalis superf. a. palatina ascendens.
Zadní strana varlete nepopisuje se konvexní dorsolaterálně, kraniálně z části krytá nadvaletem.
svalovina ureteru hladká příčně pruhovaná longitudinální cirkulární.
krev z konečníku odvádí v. iliaca ext. v. iliaca int. v. glutea inf.
do zadního mediastina patří jícen a n. vagus dx.et sin., nn. Cardiaci aorta thoracica, truncus symp.dx.sin. ductus thoracicus v. hemiazygos,azygos,nn.splanchnici.
které rozměry pánve patří k vnějším bispinalis 26 bicristalis 29 bitrochanterica 31 conjugata externa 18-20.
Který nerv se může poškodit při odlomení epicondylus lateralis humeri r. superficialis n. radialis rr. Musculares r. profundus n. radialis.
n. abducens (VI.) je motorický prochází fissura orbitalis sup. prochází sinus cavernosus má jádro v mezimozku.
co patří do paleocortexu bulbus olfactorius tractus olfactorius, uncus gyri parahippocampi trigonum olfactorium stria olfactoria med, lat.
co tvoří mediální stěnu orbity os lacrimalis os ethmoidalis ala minora ossis sphenoidalis processus frontalis maxilae.
co inervuje dutinu břišní n. genitofemoralis n. illioinguinalis posl. 5 intercostales n. cutaneus femoris lateralis.
impresio cardiaca je na obou plicích jen na levé jen na pravé ani na jedné.
n. occipitalis major vychází ze zadních provazců C2 vychází z předních provazců C2 vychází z provazců C1.
Co neinervuje jazyk senzitivně n. X n. IX n. XII n. VII.
co patří do ascendentních drah -.
jak kryje peritoneum uterus celou zadní stranu vepředu od faucium kraniálně tvoří povrch dělohy a je s ním srostlé perimetrium, pokrývá dělohu vpředu i vzadu.
Korové oblast area 8 - motor zrak area 3,1,2 sensor 41,42 sluch 17 zrak senzor.
svaly z tuber ischiadicum m.biceps femoris - dlouhá hlava m.semitendinosus m.semimembranosus m.quadratus femoris.
svaly z laterálního epicondylu humeru m.anconeus m.supinator m.extensor digitorum m.extensor digiti minimi.
Jazyk je inervovan senzitivně z VII (senzor) motoricky z XI,IX,XII.
m. Flexor digitorum superficialis má rozštěpené šlachy inervovaný n. radialis upíná se na distální články začíná na mediálním epicondylu humeru.
Costae verae 7 ks jsou více zakřivená než ostatní jsou méně zakřivená než ostatní.
co neinervuje n.peroneus profundus m. peroneus longus m. peroneus brevis m. flexor hallucis longus m. tibialis anterior.
ganglion pterygopalatinum-co tam vede sympaticus symp.vl. Skrz ganglion z plexus caroticus i nternus.
buňky kůry cerebella hvězdicovité košíčkovité granurální golgiho.
kde lezi glandulae vestibulares Bartolini uložené při zadní straně vestibulum vaginae na diaphragma urogenitale z části zanořená do m. bulbospongiosus.
co se upíná na spina iliaca anterior superior m. obliquus internus abdominis m. sartorius (začíná).
skeletotopie hilus renalis promítá se do výše těla L1.
graafuv folicul antruum liquor 10-20 mm membrana granulosa.
Bayerova uzlina předsunutá pro dolní část dělohy nodus parauterinus v místě křížení a. uterina a močovodu ze skupiny nodi iliaci intimi.
n. phrenicus probíhá předním dolním mediastinem.
n. trigeminus motorický senzitivní - hlavně smíšený.
leminiskovy systém vede hlavně hmatové čití a vibrace, hluboký tlak, tah a část propriocepce tr. Spinobulbaris tr. Bulbothalamicus lemniscus medialis, tr. Thalamocorticalis.
co je videt na ventrobasalni strane pars petrosa ossis temporalis cavitas tympanica, promontorium sulcus promontorii,fenestra vestibuli,fenestra cochleae prominentia canalis facialis,eminentia pyramidalis, canalis musculotubarius ,semicanalis tubae auditivae,antrum mastoideum, cellulae mastoideae.
Co odvádí mízu z varlete nodi lumbales praevesiculares iliaci int. inguinales profundi.
Kde začínají ligamenta na děloze v parametriu = se subserozniho vaziva dělohy.
pohyby v art. Humeroulnaris flexe extense.
ligamentum trapezoideum v art.acromyoclavicularis plochý vaz.
Pokračování a. thoracica interna vychází z a.subclavia a.pericardiacophrenica rr. Mediastinales,rr.intercostales ant. a.epigastrica sup., a.musculophrenica.
větve pars cerebralis a. carotis int. a. hypophysialis sup., a. ophthalmica a. choroidea ant. a. cerebri ant., media a. communicans post.
septum nasi tvoří nejventrálněji pars cartilaginea chrupavčitá část.
vrstvy myometria podslizniční vaskulární supravasculární subserozní.
area 43 regio postcentralis konec thalamocortikálních drah taktilní, tepelná kožní citlivost.
Podél čeho běží n. axillaris podle a.circumflexa humeri posterior.
aa. Jejunales 1,2 arkády 2,3 arkády dlouhé aa. Rectae 5cm.
konec čichové dráhy pontokortikální čichové obalsti trigonum olfactorium uncus gyri parahippocampi.
základní postavení art. Genus plná extense.
delbertova fascia od pupku ke spodině moč. Měchýře je to fascia umbilicopraevesicalis tvar vysokého rovnoramenného trojúhelníku.
N. subscapularis inervuje m. teres major m. teres minor z plexus supraclavicularis brachialis z plexus infraclavicularis brachialis.
Epikard viscerální intimně naléhá na endokard (myokard) přechází u velkých cév v hilu v parietální epikard má sérózní a fibrózní vrstvu.
Co není pohyb lopatky supinace rotace, retrakce, elevace circumdukce protrakce, deprese.
Everze nohy kombinace dors. Flexe, abdukce, pronace v dolním zánártním kloubu.
a. facialis mediální větev a. car.ext. (ventr.) dává a. palatina asc. za ventrální okraj m. masseter (za m.digastricus, před m.masseter).
n. femoralis inervuje adduktory stehna sahá až ke kotníku - díky n. saphenus před vnitřní kotník kořen L1-L5 (L4) dávám n. cutaneus lat.
co neinervuje n. medianus m. pronator quadratus m. coracobrachialis (muscul) m. brachialis (muscul.) m. supinator (radi).
co nepatří do vrstev šourku tunica adventitita dartos spermatica interma m. cremaster.
Na kterých obratlech je processus mamillaris a proc. Costales obratle bederní costales původem rudiment.žebra mamillaris zbytek po proc. Transversi.
sutura squamosa šupinovitý spánková + temenní kost.
plexus tympanicus součást Jacobs. anastomosy v cavum tympani souvislost s nn. asi caroticotympanici.
Co tvoří laterální stranu dutiny nosní maxilla lamina perpedicularis os.palat. os lacrimalis,lamina medialis proc. pterygoidei mediální strana labyrintu ossis ethmoidalis.
Vasa thoracica interna prochází mediastinum anterior posterior superior medialis.
Který kloub není složený? art. Cubiti art. Humeri art. Interphalangae art. Sternoclaviculare.
v. azygos vleva se do vena cava sup. pod plicnim hilem (nad) podílí se na portokaválních anastomózách podílí se na kavokaválních anastomozach sbírá krev z mezižeberních prostor.
calices renales calices minores odvádí moč calices majores tvoří pánvičku ampuly obemykají calices minores.
Lisfrankův kloub co tvoří art. subtalus art. calcaneucuboidei art. intermetatarsales art. Tarsometatarsales.
extraglosální svaly in. z n. lingualis mění tvar jazyka začátek z proc. styloid. zač. z jazylky.
co nepatří k plicnímu oběhu vv. pulmonales a. bronchi thoracica truncus pulmonalis vv. bronchiales.
funiculus spermaticus a. testicularis plexus pampiniformis ductus deferens a. ductus deferentis.
Co neprochází lig. Hepatoduodenale v. portae ductus choledochus a. gastroduodenalis a. hepatica propria, ductus choledochus.
n. petrosus minor aferentní sympatický do ganglion oticum parasymp. z nc. Salivatorius inf. přes cavitas tympanii.
m. peroneus longus plantární flexe dorsální flexe supinace pronace.
určete pravdivé výroky m. pectoralis major se upíná na crista tuberculi majoris XI. Inervuje m. trapezius.
Co nepatří k čichovým drahám thalamus - trigonum olfactorium corpus mamillare - trigonum olfactorium.
Součást a. iliaca int. a. umbilicalis zásobení moč. Měchýře mm. Glutei anastomoza s a. mesenterica sup. (inf).
oblasti mozku 8 – motorika očí centra řeči, 3,1,2, - sens. oblast.
Co ústí do meatus nasi superior cellulae eth. Posterior cellulae eth. Anterior (med) sinus maxilaris (med) sinus sphenoidalis.
v. cephlica je povrchová podkožní.
Co patří do subthalamu zona incerta nucleus Luysi Nc. Subthalamicus.
Jaké plicae jsou v tenkém střevě plicae circulares.
Parametrální vazy dělohy lig. Cardinale uteri ligg. Sacrouterina ligg. Vesicouterina ligg. Pubovesicalia, lig. Teres uteri.
kořeny plexus lumbalis Th12-L4.
bronchu principalis sinister je delší než BPdx. podbíhá oblouk aorty vdechnutá cizí tělesa do něj častěji ja užší než BPdx.
osifikace epifýzy enchondrální endesmální perichondrální vše správně.
jádra ve fossa rhomboidea motorická sezitivní.
a.maxillaris jeji vetvi není a.palatina ascendens je medialni vetvi a.carotis externa konečná větev a. carotis externa.
testis mají homogenni strukturu mají drobna kavernózní teliska pomoci septula testis rozdeleny na lobuli testi v lobuli sou semenotvorne kanalky.
v jakych kloubech de delat abdukce a addukce art. cubiti artt.interphalangeles artt. metacarpophalangeles sedlovy kloub palce.
n.genitofemoralis inervuje m. cremaster moto kůže skrota senzi kůže labia majora senzi kůže přední plochy stehna senzi.
nn. Cardiaci symp.vlákna pregangl.vlákna z 5-6míš.segmentu hrugního symp-zrychlení,zintenzivnění akce, rozšíření věnčitých tepen.
Zevní rotaci způsobují m. teres minor m. teres major m. supraspinatus m. subscapularis.
m. sphincter urethrae externus je součást m. transversus superficialis je součást m. transversus profundus navazuje na tkáň močového měchýře je vůlí ovlivnitelný.
septum interventricularis pars membranacea fenestra vyklenutí do PK mezi vtok č.PK a výtok částí LK.
jádra v thalamu nc.thalami, nc.anterolateralis nc.ventrales, nc.mediodorsalis, nc.intralaminares, nc.anteriores nc.mediani,pulvinar.
ligamentum teres uteri kompaktní 4-5mm kolag+elast.vaz. prostoupený hl.svalovinou.
úpon m. rhomboideus margo medialis scapulae.
mozkový kmen medulla oblongata pons Varolli mesencephalon.
co nepatří mezi laterální ganglia globus pallidum capsula interna nc. corticospinalis.
ganglion oticum zásobuje glandula parotis obsahuje parasypatickou složku obsahuje sympatickou složku zásobuje tvářové žlázky.
articulatio cubiti má klouby kolový válcový kladkový kulovitý.
kde jsou kolaterální vazy art. cubiti metacarpophalangis interphalangis humeri.
co je typické pro 2. žebro tuberositas m. serratus ant. tuberculum m. serrati (1.) m. subclavius (1.).
elevace mandibuly m. temporalis m. masseter m. pterygoideus med.
který n. přivádí do mozku chuť IX. X. n. lingualis skrze ggl. Oticum n. lingualis skrze ggl. pterygopalatinum.
sliznice vaginy je cyklicky ovlivňována ovarijními hormony má žlázy nemá žlázy fornix je v zadní části hlubší.
co začíná na angularis superior a končí na jazylce m. omohyoideus - venter inferior.
kolenní kloub na mediální straně menisku pevnější Kolaterální vazy srostlé s pravým meniskem.
co vzniká z fasciculus medialis n. medianus n. cutaneus antebrachi medialis n. ulnaris.
inervace zadní části ruky n. radialis C5-C8 fasciculus posterior.
zánártní kloub dolní, horní talocruralis subtalaris talocalcaneonavicularis.
n. tibialis z n. ischiadicus dopfovázen a.et v.poplitea.
co je vidět na zadní straně pars petrosa? porus acusticus internus meatus acusticus int. fossa subarcuata, apertura canaliculi vestibuli incisura jugularis, sulcus petrosi inf.
vyberte správné tvrzení Pravý bronchus je kratší do pravého bronchu se pravděpodobněji dostane předmět než do levého.
Kloub z hyalinní chrupavky nemá cévní zásobení obsahuje synoviální tekutinu neroste v dospělosti.
foramina intervertebralia párově mezi dvěma obratli.
Co neplatí o mozečku: n. fastigii – v kůře mozečku mechová vlákna – eferentní pro mozeček košíkové buňky – gangliozní vrstva granulární buňky – granulární vrstva.
Co inervuje m. cremaster: n. genitofemoralis n. ilioinguinalis n. iliohypogastricus n. femoralis.
Co vychází z fasciculus posterior: n. axilaris n. ulnaris n. medianus n. radialis.
na kosti dlouhého typu je epifýza diafýza metafýza konec obalen hyalinní chrup.
Na co se upíná m. trapezius clavicula acromion spina scapulae po tuberculum deltoideum.
větve a. maxillaris v pars pterygopalatina a. alveolaris sup.post. a. infraorbitalis a. canalis pterychoidei a. palatina descendens, a. sphenopalatina.
možné přítoky do v brachiocephalica vv. Thymicae v. thyroidea inf. v. cava sup. v. thoracica interna.
abdukci a addukci nemožno vykonat v art. Cubiti Art. Metacarpophalang. pollicis Art. Intermetacarpales Atr. Metacarpophalang.
omentum minus mezi curvatura minor žaludku a játrama mezi curvatura major žaludku a střevni kličk. obsahuje lig. Hepatoduodenale.
margo acutus pravy okraj srdce levý okraj.
které svaly se upínají na trochanter minor: m.iliopsoas.
co se upíná na labia medialis lineae asperae: m.adductor logus vastus intermedii (zač) vastus mediale (zač) m.adductor brevis.
vv.paraumbilicales ústí do v.portae Tvoří portokavální anastamózu Je to síť drobných povrchových žil Nebo jesli de v lig.laterale k pupku(nebo něco takovýho).
archistriatum,co tam patří Globus pallidus Nucleus caudatus Nucleus amygdaloideum Nucleus lentiformis.
dráhy mozečkové vestibulocerebellares, spinocerebellaris, AFE bulbocerebellaris pontocerebellaris, olivocerebellaris, AFE reticulocerebellaris corticonucleares, cerebellovestibularis, EFE cerebelloreticularis cerebellorubralis, cerebellothalamicus EFE.
z jakého parasympatického jádra je inervovaná středoušní dutina nc. salivatorius inf.
tractus spinobulbaris senzitivní motorická.
Co se upíná na pes anserinus m. semitendinosus m. semimembranosus m. biceps femoris m. adductor magnus.
Co vychází z fasciculus posterior n. axillaris n. ulnaris n. cutaneus brachii n. medianus.
M. detrusor z příčně pruhované svaloviny z hladké svaloviny není součástí močových cest skládá se ze všech 3 vrstev svaloviny moč. měchýře.
Slezina je to lymfatický orgán červená pulpa bílá pulpa.
Největší zevní měřitelný rozměr pánve bispinalis 26 bicristalis 29 bitrochanterica 31 conj. Externa 20.
N. pudendus jde od pl. sacralis inervuje m. sphincter urethrae inervuje m. sphincter ani externus vychází skrze foramen ischiadicum minus ( vchazí do něj).
Co k sobě nepatří centrum chuti – 27, 28 centrum řeči ( W ) – 44 Centrum sluchu – 37.
A. tibialis posterior má větve a. plantaris lat. et med. vychází z ní a. fibularis communis (vychází z a. fibularis, která vychází z a. tib.post.) vysílá větev a. interossea jde za vnitřní kotník.
Z jakých kostí se skládá art. genu tibia femur fibula patella.
Co inervuje zadní stranu paže n. musculocutaneus n. radialis n. ulnaris n. axillaris.
Co nevysílá fasciculus lateralis n. musculocutaneus n. medianus n. ulnaris n. axillaris.
Co neplatí o allocortexu palleocortex zaujímá méně než 1% plochy mozkové kůry v archicortexu jsou hipocampové formace v molekulární vrstvě jsou granulární bb.
Glans penis jde z corpus cavernosum je to kónické zakončení penisu ústní z něj močová trubice je fixován kůží.
Glandula parotis její vývod ústí u horní M1 je inervována paras. z n.IX seceruje sliny na nervový podnět seceruje sliny trvale.
Které části nejsou v plicích bronchus segmentalis bronchus lobaris bronchus terminalis bronchus principalis.
Mezi spinohumerální svaly nepatří: m. triceps m. serratus ant. m. serratus post. m. rhomboideus.
Costa prima je na něm sulcus subcalvius obsahuje tuberositas m. serr. ant. je širší a placatější.
Co neplatí: Centrum řeči podle Broca – je v gyrus precentrale (gyr.frontalis,medius) Area 8 je centrum pro bulbus oka Senzitivní inervace kůže jde do area 3 1 2 Centrum řeči podle Wen. – je v gyrus postcentralis (gyr.temporalis sup.).
Žíly odvádí krev z pravé komory srdeční: do pravé komory do v. cor. Parva do v. cordis magna do sinus caroticus.
Co se upíná na bazi 5. metacarpu: m. flexor carpi ulnaris m. extensor carpi ulnaris m. pronator quadratus m. flexor carpi radialis.
Co není na děloze: perimetrium endometrium myometrium ectometrium.
Co patří mezi komisurální dráhy commissura anterior, posterior, fornicis commissura habenularum fornix splenium corporis calosi.
N. thoracicus longus inervuje m. serratus posterior (ant.) superior při jeho ochrnutí není možné flexe ruky (odstávání lopatky, nemožnost abdukce nad horizontálu) vychází z plexus cervicalis vychází z plexus brachialis (C5-C6).
A. facialis: Jde nejprve podél mandibuly a v oblasti m. masetericus přechází na oblič. část její větví není a. palatina ascendens zasobuje a.labialis sup.et inf. je mediální větví a. carotis externa.
Fossa pterygopalatina: je v ní ganglion oticum prochází jí n. maxillaris prochází jí n. mandibularis prochází jí a. maxillaris.
Co inervuje sliznici nosní dutiny: n. nasociliaris n. lacrimalis n. facialis.
Co se prořezává jako první u dočasného chrupu: řezáky špičáky premoláry stoličky.
Jaké cípy jsou u valva atrioventricularis dextra: cuspis anterior cuspis posterior cuspis septalis cuspis sinister.
n.laryngeus superior neinervuje m.cricoarytenoideus post (reccu) slizinice laryngu plica vestibularis.
N.laryngeus sup. inervuje m. thyroarytenoidus lat. m. cricothyroideus plica vocalis radix linguae.
Do meatus nasi medius neústí s.maxillaris s.frontalis s.sphenoidalis cellulae eth.post.
Proc.styloideus je na ulna radius os temporale fibula.
Discus art. je (může být) na art.sternoclavicularis art. acromioclavicularis art. coxae temporomandibularis.
N. thoracicus longus inervuje m. serratus ant. m. serratus post. m. teres major m. teres minor.
N. ulnaris inervuje : mm. interossei mm.lumbricales m. opponens pollicis m. adductor pollicis.
Ureter sestupuje retroperitoneálně sestupuje infraperitoneálně část je v infraperitoneální části je dlouhý 20-30 cm.
Na rozestupu a. corotis int. a ext. je glomus caroticum sinus caroticus chemoreceptor baroreceptor.
Trachea odpovídá C6-Th4, působením sympatiku se stahuje působením sympatiku se rozšiřuje.
Části mužské močové trubice jsou pars intramuralis pars membranacea pars prostatica pars spongiosa urethrae.
Ductus arteriosus Bottali je ve fetálním krevním oběhu mezi truncus pulmonalis a arcus aortae.
Rectum je zásobované z a.messenterica inf. a. iliaca int. a. iliaca ext.
Co se upíná do fossa trochanterica M.psoas major M.psoas minor M.gemmelius sup. M.obturatorius inf.
Které dvojice neplatí Corpus geniculatum laterale-methatalamus Zona incerta - subthalamus Corpus mamillare - hypothalamus Trigonum habenulae - thalamus (epith).
Jamku art.radiocarpalis netvoří Discus Os trapezium Os scaphoideum Os lunatum.
Jamku art.radiocarpalis tvoří radius ulna discus articularis proximální řada karpů.
Plexus Meissneri je Nervová pleteň mezi stratum circulare a longitudinale svalové vrstvy Nervová pleteň v tela submucosa většina neuronů inervuje sliznici a poddslizniční vazivo obsahuje méně neuronů než plexus myentericus.
Co inervuje n.subscapularis M.subscapularis M.infrascapularis M.suprascapularis M.teres major.
N.ciliaris longus Je větev n.maxillaris (ophthal) Inervuje okohybný sval Má senzitivní složku Vedou senzitivní vlákna z oka.
Která dvojice je špatně Corpus calosum-archepalium (neop) Comissura rostralis-telencephalon Comissura posterior-neopalium Fornix-archepalium.
Co inervuje motoricky i senzitivně zevní a vnitřní nos N.facialis - moto N.infraorbitalis N.infratrochlearis - senzi (z ophthalmicu) Pes anserinus minor.
Co není pravda Cysterna interpeduncularis je na dorsální (ventr.) straně pontu N.trochlearis začíná na dorsální straně Ventriculus III je spojen s ventriculus IV pomocí foramen interventriculare Mozkomíšní mok je vstřebáván v tela choroidea ventriculi laterales.
Lymfa z jater a žlučových cest odtéká do Nodi mediastinales ant. Nodi mediastinales post. Nodi coeliaci Nodi hepatici.
omentum majus pokračuje z lig.gastrocolicum široká, plochá řasa peritonea od colon transversum ke křivkám tenk.střeva.
vyberte správné tvrzení Edinger westfal – IV neuron . (III.) fotoreceptory – N.opticus . zrakové centrum smyslu v týlním laloku.
Mydriaza, mioza - jádra Edinger westfal.
lacuna vasorum ligamentum inguinalis -odděluje ho od lacuna musculorum probiha tam M.iliopsaos probiha N.femoralis.
Co inervuje žvýkací svaly n. mandibularis jeho větve-> nn.temporales profundi n. massetericus n. pterygoideus med.,lat.
valvulae truncus pulmonalis anterior dexter sinister.
co neobsahuje chopartův kloub os cuneiforme lateralis cuboideum, naviculare talus calcaneus.
Isotonicka kontrakce svalu změna délky svalu koncentrická - zkrácení excentrická - prodloužení.
Přes co procházejí extrapyr. dráhy: retikulární formaci mozkový kmen mozeček z bazálních ganglií.
N. thoracicus longus C5 a C6 z plexus brachialis, pars supraclavicularis.
Inervace kůže a obalů varlete nn.scrotales ant. ( z n.ilioinguinalis) nn.scrotales post. z n.pudendus.
jak působí sympathicus : zpomaluje srdeční činnost způsobuje vasodilataci koronárních cév způsobuje vasokonstrikci periferních cév způsobuje vasokonstrikci cév na srdci.
Zpevnění koleníno kloubu při extenzi lig. collaterale fibulare lig. collaterale tibiale lig. transversum genus lig.popliteum obliquum(+lig.obliquum arcuatum).
Mezi výdechové svaly patři mm.intercostales ext. mm.intercostales int. serratus ant. m. trapezius.
Mezi útvary asoc. drah patři corpus callosum cingulum.
r. posterior nervi spinalis obsahuje vlákna motorická senzitivní autonomní.
povrch varlete bezprostředně kryje tunica dartos m. cremaster tunica albuginea tunica serosa - lamina tunicae vabinalis testis.
radix linguae je inervován n. IX. n. XII. n. pharyngeus asc.
art. tibiofibularis distalis syndesmosa má zesilující ligg. lig. Tibiofibulare ant. Et post.
n. tibialis plantaris inervuje m. flexor digitorum brevis m. abductor halucis m. flexor hallucis brevis m. lubricalis.
m. flexor digitorum supf. se upina 4 šlachy -base stř.článku rozštěp šlachy-chiasma tendinum.
na predni strane peritonea jsou jatra pripoutana: lig. Falciforme hepatis lig. Teres hepatis.
ktere bunky jsou odpovedne za tvorbu surfaktantu sekreční pneumocyty.
ktere spinalni nervy vystupuji z rami posteriores n. suboccipitalis n. occipitalis major n. occipitalis tertius nn.clunium inf., medii.
trigonum vesicae ve fundu na přední straně neobsahuje sliz. žl.
mezi ascendentní protopatické dráhy patří tr. Spinothalamicus tr. Spinoreticularis tr. Corticospinalis tr. Spinoolivaris -.
vzduch ve fundu žaludku z pozřené potravy.
Kam se vlévá v.cerebri magna sinus rectus.
Do jaké dráhy patří fornix senzitivní sensorická komisurální asociační.
N.oculomotorius inervuje m. rectus sup. m. palpebrae sup. m. rectus medialis m. obliquus inf., m. rectus inf.
větve v. portae r. dexter et sinister v. cystica, vv. Paraumbilicales v. pancreaticoduodenalis sup.post. v. gastrica sin.,v. prapylorica.
Nervové zásobení suprahyoidních svalů n. mylohyoideus - NV. N.VII. plexus cervicalis.
svaly měkkého patra m. tensor veli palatini, m. levator veli palatini m. uvulae m. palatophrayngeus m. palatoglossus.
Jaký úhel svírá srdce s horizontálou 45°.
Ve kterém místě kříží urether a.uterina zevně od zadní poševní klenby.
Co vzniká endesmálně u os temporale squama kosti bubínkové.
Které svaly jsou inervované z n.fibularis prof. mm. Digitales pedis mm. Dorsales rr.musculares, m. extensor digitorum longus m.extensor hallucis longus, m. extensor digitorum brevis, m.extensor hallucis brevis.
Které žíly se vlévají do pravé síně VCI VCS sinus coronarius vv. Ventriculi dextri anteriores.
Kolikaosý je sternoklavikulární kloub multiaxiální.
Šedá hmota míšní -.
Truncus symphaticus krční č.3 ganglia hrudní 10-11 bederní 4-5 pánevní 4.
Processus styloideus radii vybíhá distálě z radiálního okraje rozšíření upná se na něj m. brachioradialis.
Arcus aortae je spojen lig.arteriosum se srdcem dosahuje na arcus aortae perikard horní mediastinum.
Apofýza kloubní konec dlouhé kosti koncová část diafýzy samostatně osifikující výběžek dlouhé kosti oblast mezi diafýzou a metafýzou.
Hrtanové chrupavky jsou kromě hyalinních i vazivové jsou párové i nepárové.
Anteverze dělohy 70-100 osa isthmu ku ose vaginy.
Nepárové žilní splavy sagitalis sup. sagitalis inf. rectus occipitalis.
korová oblast regio postcentralis chuťová.
Kam se z pankreatu sbírá krev vv. Pancreaticae v.mesenterica sup. (hlava a část těla) vv.pancreaticoduodenales vv.pancreaticae (tělo a cauda)->v. splenica->v. portae -splenica +mesenterica sup.
Vrstvy uteru endometrium -epithel,slizniční vazivo,gl.uterinae myometrium-submucosa,vaculosum,supravasculosum,subserosum perimetrium.
Tr.reticulospinalis z RF,prodl.míchy,pontu probíhají v před.provazcích míšních vlákna zkřížená i nezkřížená, konec ŠH V.-VII. Rex.zona fce-motorické modněty z kůry mozečku,tekta a vestibul. Jader na motoneurony α a β.
A.epigastrica sup z a.thoracia int. anastomozuje s a.epigastrica inf. přední úseky všech mezižebří, sternum,thymus, bronchy,perikard,m. rectus kůže + mléčná žláza.
Coliculus inferior část středního mozku na lamina tecti 1 pár-jádro se slouchovou dráhou.
Inervace perikardu nn. Pericardiaci z n. phrenici + část n. vagi sympat.podél cév.
Co inervuje m. teres major n. thoracodorsalis C6-C8 nekonstantně nn.subscapulares C5-C7 (na cost.plochu lopatky).
Co prochází inguinálním kanálem u žen lig. Teres uteri.
Kde se na jazyku nachází chuťové pohárky papillae foliate papillae vallatae.
Brodmannova mapa cytoarchitektonická korová mapa 11 krajin, 52 areí hlavní kritérium - rozdíly v tloušťce jednotlivých vrstev kůry a hustotě neuronů.
Větvení Truncus costocervicalis a. cericalis prof.-vzestupná a.intercostalis suprema-sestupná a.intercost.suprema větve aa. Intercostales post. obě větve rr. Spinales.
Do pons Varoli patří sulcus basilaris, pedunculi cerebellares medii trigonum pontocerebellare fossa rhomboidea tela choroidea ventriculi quarti.
Vv.renales párové viscerální přítok VCI přijímá v.suprarenalis sin. vv.capsuloadiposae.
N.thoraodorsalis C6-C8 sestupuje k vnitřní ploše m.latissimus dorsi nekonstantně k m. teres major.
Ren migrans fixace ledviny-přední a zadní list fascia renalis tukové pouzdro úpon mesocolon transversus+břišní tuk ztráta fixace->pokles-vypadne z listů fascie-nadledvina na svém místě.
A.epigastrica inferior z a.iliaca ext. r.pubicus,r.obturatorius(a.cremasterica) lig.teres uteri a.circumflexa ilium prox.
V.renalis sin. před a. renalis do VCI kříží aortu.
A.pulmonalis z truncus pulmonalis dx.-delší-před pravostranným bronchem -3 větve horní,střední,dolní sin.-před L bronchem - horní + dolní větev.
3. a 4. komora se spojují přes: aquaductus mesencephali.
Aa.jejunales z a. mesenterica sup.
Kam se upíná m. serratus ant. mediální okraj lopatku až k angulus inf. Scapulae.
A. Femoralis vydává ve fossa iliopectinea (trigonum femorale) a. profunda femoris a. pudenda ext. a. obturatoria a. epigastrica inf.
foramen interventriculare je mezi 3. komorou a pravou a levou postranní komorou párový otvor.
Plexus choroideus ventriculi IV, III vytváří cévní pleteně produkuje likvor cerebrospinalis.
Jícen naléhá na levou přesíň naléhá na oblouk aorty naléhá na levou plíci otisk na levém laloku jater.
Zúžení jícnu mezi chrupavkou prstencovitou a páteří přiložením na arcus aortae mezi levým bronchem a sestupnou aortou v hiatus oesophageus bránice.
sympaticus způsobuje: vasodilataci koronárních tepen rozšíření bronchů zrychlení srdce katabolické děje.
sympaticus způsobuje: hustější sliny hodně potu - řídký.
n. saphenus senzitivní sestupuje spolu s a.femoralis jde až do canalis adductorius sestupuje po vnitřní straně bérce až po přední vnitřní kotník a na tarsus.
epithel dělohy jednovstevný cylindrický mnohovrstevný dlaždicový náznaky rohovatění.
sinoatriální uzel pře ústím vena cava superior udává rytmus srdce.
sinus coronarius vlévají se do něj v. cordis magna vlévají se do něj v. cordis media vlévají se do něj v. cordis parva ústí do pravé předsíně.
vv. Venticuli dx. Ant. vv. Cordis anteriores 2-4 žíly na přední straně pravé komory ústí do pravé předsíně.
vv. Cordis minimae (thebesii) do všech dutin srdeční žíly více v předsíních.
nc. Solitarii senzitivní jádro.
a. umbilicalis po porodu obliteruje v lig. Umbilicale mediale jde do pupku.
n. frontalis inervuje kůži čela inervuje vnitřní koutek oka inervuje glabelae inervuje kořen nosu.
Mezi thorakohumerální svaly patří m. pectoralis major m. pectoralis minor m. subclavius m. seratus ant.
Mezi thorakohumerální svaly patří m. serratus ant. m. serratus posterior superior m. serratus posterior inferior m. trapezius.
Discus intervertebrales 23 není mezi C1-C2 anulus fibrosus.
N. laryngeus superior je z n. vagus r.internus r.externus větve pro štítnou žlázu.
Svaly na otevírání pusy m. pterygoideus lat.
Skrze canalis adductorius prochází vasa femoralisa n. saphenus.
nn. Auriculares post. Jsou z n. VII - facialis.
Nutritivní oběh plic zajišťuje rr. Bronchiales vv.bronchiales.
Supramesokolickou část peritoneání dutiny vyživuje: a. lienalis a. mesenterica superior a. mesenterica inferior a. gastroduodenalis.
nodus sinuatrialis na septum interatriale při ústí sinus coronarius při ústí VCS při ústí VCI.
Mezi přímé viscerální přítoky VCI patří v. spermatica sinistra v. uterina v. portae v. hepatica.
Flexorovou skupinu svalů stehna inervuje: n. femoralis n. ischiadicus n. obturatorius n. pudendus.
V lemniscus medialis probíhá dráha: sensitivní motorická chuťová čichová.
Nervus glossopharyngeus vede parasympatická vlákna do ganglion ciliare pterygopalatinum oticum submandibulare.
V zadních rozích míšních jsou buňky: somatosenzitivní viscerosenzitivní somatomotorické visceromotorické.
M. buccinator inervuje. N. trigeminus n. facialis n. buccalis n. glossopharyngeus.
Mezi statickou složku páteřního segmentu zařadíme: obratle ligamenta svaly discus intervertebralis.
Sinus rectus bezprostředně odtéká: sinus sagittalis inferior sinus cavernosus sinus petrosus superior v. cerebri magna.
Musculus cricothyroideus inervuje n. vagus ansa cervicalis profunda n. glossopharyngeus n. laryngeus superior.
Na papilla Vateri vyúsťuje: ductus pancreaticus ductus pancreaticus ductus hepaticus communis ductus choledochus.
Arteria palatina ascendens přímo vychází z povodí. a. maxillaris a. facialis a. carotis externa a. infraorbitalis.
Musculus semitendinosus provádí extenzi kolenního kloubu flexi kolenního kloubu zevní rotaci kolenního kloubu extenzi kyčelního kloubu.
Mezi kořenové přítoky VCS patří v. jugularis interna v. subclavia v. brachiocephalica v. azygos.
Přední stěnu cavum tympani tvoří paries: Membranaceus Jugularis Caroticus Tegmentalis.
Prusakův prostor je pokračováním recessus membranae tympani inferior membranae tympani superior membranae tympani anterior membranae tympani posterior.
Recessus epitympanicus obsahuje stapes caput mallei corpus mallei corpus incudis.
Ductus nasolacrimalis vyúsťuje do meatus nasi superior meatus nasi medius meatus nasi inferior meatus nasi posterior.
Metakarpofalangové klouby jsou jednoduché složené kulové válcové.
Musculus mylohyoideus patří mezi svaly jazyka Zařadíme ho mezi suprahyoidní svaly Inervaci zajišťuje N.V. Provádí elevaci jazylky.
Glandula sublingualis je žláza mukoserozní je žláza seromucinosní ústí na plica sublingualis ústí na papilla sublingualis.
Uvnitř prostaty probíhá urethra ureter ductus deferens ductus ejaculatorius.
Zadní část mezikomorového septa zásobuje a. coronaria cordis dextra a. coronaria cordis sinistra ramus interventricularis posterior ramus interventricularis anterior.
Anastomosis magna Halleri je spojení a. colica media a. colica dextra a. colica sinistra a. ileocolica.
sinus cavernosus má tyto přítoky vena ophthalmica superior sinus sphenoparietalis plexus basilaris plexus pterygoideus.
ansa cervicalis profunda je spojení N. auricularis magnus et ramus colli N. VII N. transversus colli et ramus colli N. VII Ramus colli N. VII et N. XII Plexus cervicalis et N. XII.
Přední stěnu břišní inervuje 7 kaudálních interkostálních nervů 5 kaudálních interkostálních nervů n. genitofemoralis n. ilioinguinalis.
Musculus digastricus inervuje N. XII N. V N. VII N. IX.
a. gastroepiploica dextra odstupuje z arteria: lienalis hepatica propria gastroduodenalis mesenterica superior.
v nucleus proprius columnae dorsalis se přepojuje tractus spinothalamicus spinobulbaris spinorecicularis spinotectalis.
V nucleus spinalis N. V se přepojují vlákna dráhy proprioceptivní citlivosti taktilní citlivosti bolesti tepla a chladu.
Nucleus ruber je zapojen do drah přímých sensitivních nepřímých sensitivních přímých motorický nepřímých motorických.
Vena cerebri magna vzniká spojením venae cerebri internae vzniká spojením žil plexus cavernosus ústí do sinus sagittalis inferior ústí do sinus rectus.
Arteria cerebri posterior odstupuje z a. vertebralis odstupuje z a. basilaris.
falx cerebri probíhá crista galli spina sphenoidalis protuberantia occipitalis externa foramen magnum.
ventrální ohraničení foramen epiploicum tvoří: lig. Hepatoduodenale lig. Hepatorenale lig. Gastrocolicum lig. Duodenorenale.
pravé srůstové pole zásobuje a. lienalis a. mesenterica superior a. mesenterica inferior a. hepatica communis.
venter posterior m. digastrici inervuje N. V N. VII N. IX N. XII.
Přední 2/3 jazyka senzoricky inervuje n. VII - facialis N. V n. lingualis skrze ggl. Oticum chorda tympani.
Ramus membranae tympani je součástí n. VII - facialis N.V N. auriculotemporalis N. meatus acusticus externus.
Arteria cerebri anterior zásobuje dolní 3/4 ústředních závitů horní 1/4 ústředních závitů především dolní končetinu mimické svaly a jazyk.
Foramen rotundum koudálně přechází do fossa temporalis fossa infratemporalis fossa pterygopalatina fissura orbitalis inferior.
A. thyroidea inferior je větví a. subclavia a. carotis externa truncus thyrocervicalis truncus costocervicalis.
Tunica conjunctiva je kryta epitelem vrstevnatým cylindrickým vrstevnatým dlaždicovým jednovrstevným cylindrickým kubickým.
Zadní stěnu cavum tympani tvoří paries tegmentalis Jugularis mastoideus membranaceus.
Nervi auriculares anteriores jsou součástí n. facialis jsou součástí n. trigeminus inervují svaly boltce inervují kůži boltce.
Membrana tympani je zásobena z povodí arterie a. auricularis spf a. auriculari profunda a. temporalis superf. a. maxillaris.
musculus obliquus bulbi superior inervuje ramus superior N.III ramus inferior N. III N. trochlearis N. abducens.
Procesus mastoideus vzniká chodnrogenní osifikací vzniká desmogenní osifikací je součástí os temporale u novorozence je již dobře vyvinut.
Canaliculus chordae tympani souvisí s druhým úsekem canalis N. VII souvisí se třetím úsekem canalis N. VII Vyúsťuje ve fissura tympanomastoidea vyúsťuje ve fissura petrotympanica.
Skrze fissura orbitalis superior probíhá n. maxillaris n. ophthalmicus n. III N. VII.
Skrze foramen spinosum prochází a. meningea media n. mandibularis do subdurálního prostoru do epidurálního prostoru.
Ventrální větví a. carotis externa je a. occipitalis a. pharyngea ascendens a. thyroidea inf. a. facialis.
Střední snopce m. temporalis provádí protrakci elevaci retrakci abdukci.
Motoneurony předních rohů míšních jsou buňky pyramidové multipolární bipolární pseudounipolární.
Ramus communicans albus míšního nervu obsahuje vlákna motorická senzitivní pregangliová sympatická postgangliová parasympatická.
Cauda equina představuje soubor míšních větví rohů kořenů provazců.
Tractus spinothalamicus je dráha bolesti, tepla, chladu na úrovni míchy hřbetní se nekříží hlubokého čití končí v gyrus praecentralis.
Sinus petrosus superior odtéká do sinus cavernosus sinus transversus sinus sigmoideus sinus sphenoparietalis.
nodus sinuatrialis je uložen při ústí sinus coronarisu je uložen při valva tricuspidalis dostává vlákna z levého N. X Dostává vlákná z krčního sympaticu.
Nefron je tvořen Henleovou kličkou papilárním kanálkem sběrným kanálkem distálním kanálkem.
V. portae vzniká soutokem párových žil GIT ústí do VCI v ligamentum hepatoduodenale je dorzálně Nachází se před hlavou pankreatu.
Ramus marginalis mandibulae inervuje m. zygomaticus major m. levator labii superioris m. depressor anguli oris m. mentalis.
Přední stěnu canalis inguinalis tvoří fascia transversalis aponeurosis m. obliguus externus abdominis aponeurosis m. obliquus internus abdominis aponeurosis m. transversus abdominis.
středem plicního segmentu probíhá v. pulmonalis a. pulmonalis arteriae bronchiales venae bronchiales.
Míza z frontálních zubů odtéká přímo do nodi lymphatici cervicales profundi submandibulares submentales cervicales spf.
K oplodnění vajíčka dochází v: děloze vagině vejcovodu vaječníku.
Vena faciei profunda propojuje povodí v. facialis plexus pterygoideus v. temporalis superficialis v. retromandibularis.
Do fenestra vestibuli je vložena: membrana tympani secundaria membrana tympani primaria crus stapedis basis stapedis.
Ve fissura petrotympanica vystupuje: n. stapedius chorda tympani ramus auricularis n. vagi nervi caroticotympanici.
ductus ejaculatorius vzniká spojením vývodu vesucila seminalis et ductus deferens je odvodnou cestou epididymis vyúsťuje v prostatě vyúsťuje do močové trubice.
a. meningea media je větví . Temporalis superficialis je větví a. maxillaris probíhá skrze foramen ovale větví se v epidurálním prostoru.
a. meningea media prochází skrze foramen spinosum neprchází skrz foramen rotundum je větví parst pterygoidea m. maxillaris (mandibularis).
podél musculus stylopharyngeus probíhá n. vagus n. glossopharyngeus n. accessorius n. hypoglossus.
Skrze fissura orbitalis superior probíhají a. ophthalmica v. ophthalmica superior n. zygomaticus n. abducens.
Septum naší tvoří nejventrálněji lamina perpendicularis ossis ethmoidalis pars membranacea vomer cartilago septi naší.
po povrchu m. sternocleidomastoideus probíhá n. accessorius n. occipitalis major v. jugularis externa n. auriculotemporalis.
regio cervicalis lateralis se člení na: regio stertnocleidomastoidea trigonum omoclaviculare trigonum omotrapezium regio infraclavicularis.
ductus parotideus se promítá na spojnici dolní okraj křídla nosního hrot nosu tuberculum labii superioris incisura intertragica.
sulcus paramarginalis tvoří hranici mezi spojovacím epitelem připojenou gingivou alveolární sliznicí volnou gingivou.
Zánět od hrotů kořenů dolních M3 se může šířit per continuitatem do vestibulum oris spatium massetericomandibulare regio buccalis trigonum submandibulare -.
Od kořenů horních M3 odtéká míza do: nodi parotidei nodus tonsillaris nodus jugulodigastricus nodus juguloomohyoideus.
Articulatio temporomandibularis má úzků vztah k fossa cranii anterior fossa cranii media cavum tympanicum meatus acusticus externus.
Sliznice palatum durum srůstá s periostem a tvoří mukoperiost v těchto oblastech ( zónách) první druhé třetí čtvrté -.
raphe mylohyoidea je přístupovou cestou do trigonum submandibulare ke spodině jazyka do vestibulum laryngis do regio sublingualis.
Ve spatium retrostyloideum probíhají tyto arterie carotis externa carotis interna palatina ascendens pharyngea ascendens.
Z ganglion pterygopalatinum vedou sekreční vlákna do glandula parotis glandula submandibularis glandula nasales glandula lacrimalis.
foramen mentale je uložen pod dolním špičákem prvním premolárem druhým premolárem prvním molárem.
area infratempolaris je v rozsahu pyramidy ossis petrosi os tympanicum ala major ossis sphenoidalis corpus ossis occipitalis.
ramus marginalis mandibulae odstupuje z foramen stylomastoideum běží na okraji corpus mandibulae inervuje kůži obličeje inervuje depressor anguli oris.
laterární část spatium praestyloideum představuje regio buccalis regio parotideomasseterica regio tonsillaris spatium pterygomandibulare.
arteria carotis communis dělí se ve výši malého rohu jazylky dělí se výši velkého rohu jazylky vpravo odstupuje z arcus aortae začíná v mediastinum medium.
do meatus nasi inferior vyúsťuje sinus maxillaris sinus frontalis ductus nasolacrimalis sinus ethmoidales anteriores.
v trigonum submandibulare neprobíhá n.lingualis a.lingualis n.mylohyoideus a.submentalis.
spodinu trigonum caroticum tvoří m. sternocleidomastoideus venter post. M. digastrici venter sup. M. omohyoidei fascia cervicalis profunda .
součástí dolní etáže orbity je n.zygomaticus n.infraorbitalis m.obliguus oculi inferior m.orbitalis.
Spatium basale spodiny jazyka ohraničuje m. hyoglossus m. styloglossus m. geniohyoideus m. gneioglossus -.
Na přední straně m. scalenus ant. Probíhá n. phrenicus v.subclavia a.subclavia plexus brachialis.
Ve spatium retrostyloideum neprobíhá a. carotis interna v. jugularis interna a. carotis externa n. vagus.
Beclardův úhel ohraničuje velký roh jazylky malý roh jazylky m. stylohyoideus m. stylopharyngeus.
A. facialis po svém odstupu z a. carotis externa probíhá na zevní ploše venter post. M. digastrici na vnitřní straně m. stylohyoideus na zevní straně gl. Submandibularis v regio sublingualis.
spodinu trigonum caroticum tvoří fascia cervicalis profunda fascia cervicalis spf. fascia cervicalis media m. sternocleidomastoideus.
v. jugularis externa probíhá nad fascia cervicalis spf. vzniká soutokem v. occipitalis et v. auricularis anterior v jejím povodí nalezneme nodi lymphatici cervicales anteriores preparuje se v regio sternocleidomastoidea.
fascia parotideomasseterica zesiluje přechodem ve fascia colli spf. její hluboký list navazuje na septum styloideum umožňuje snadné šíření infekce do trigonum submandibulare rozděluje se na dvě ploténky.
spatium parapharyngeum kaudálně přechází do spatium paraviscerale trigonum caroticum mediastinum superius mediastinum posterius.
v trigonum omotrapezium nezastihneme ramus internus n. accessorii vagina carotica n. hypoglossus a. cervicalis ascendens.
nc. Intermediolateralis je jádro viscerosenzitivní visceromotorické v celé délce míchy hřbetní určeno pro symptickus v rozsahu segmentů C8-L3.
Pravý okraj srdečního stínu v předozadní projekci nevytváří VCS VCI atrium dextrum ventriculus dexter.
Sinus frontalis vyúsťuje do meatus naší superior medius inferior communis.
Pars chondropharyngea začíná na malém rohu jazylky na velkém rohu jazylky na zevním povrchu chrupavky štítné na boku chrupavky prstencové.
Recessus piriformis v jeho oblasti probíhá n. laryngeus sup. je uložený mezi vnitřní plochou cartilago thyroidea a plica pharyngoepiglottica je záhyb ve střední čáře hltanu.
ductus choledochus vzniká spojením ductus hepaticus dx et sin vzniká spojením ductus cysticus et ductus hepaticus communis může se spojit s ductus pancreaticus vyúsťuje na papilla duodeni inor.
ganglion submandibulare dostává senzitivní složku cestou n. buccalis n. lingualis n. mylohyoideus chorda tympani.
corpus geniculatum laterale je motorické centrum senzitivní centrum podkorové centrum sluchu podkorové centrum zraku.
nervus ulnaris inervuje m. brachialis m. adductor pollicis m. flexor carpi ulnaris m. extensor carpi ulnaris.
tractus spinobulbaris je dráha motorická bolesti, tepla, chladu hlubokého a epikritického čití senzitivní.
nc. Solitarius je jádro parasympatické chuťové není součástí N. IX je součástí N. VII.
Obsahem epidurálního prostoru oblasti hlavy nalezneme přemosťující žíly Povodí arteriae meningeae Kortikální žíly kortikální arterie.
Z fasciculus posterior plexus brachialis vychází n. medianus n. ulnaris n. radialis n. musculocutaneus.
Zevní třetinu meatus acusticus externus tvoří kůže chrupavka kost všechny možnosti.
Pars flaccida membranae tympani je ohraničena plica mallearis superior plica mallearis anterior plica mallearis inferior plica mallearis posterior.
V předním horním kvadrantu fundus acusticus internus probíhá n. vestibularis superior n. vestibularis inferior n. cochlearis n. facialis.
Recessus eplipticus obsahuje crista ampullaris macula statica utriculus sacculus.
skléru senzitivně intervuje n. ophthalmicus n. maxillaris n. trigeminus n. facialis.
Leydigovy buňky se nacházejí ve kanálcích varlete sliznici duodena juxtaglomerulárním aparátu ledvin intersticiálním vazivu testis.
Z bazální ploténky se vyvíjí thalamus - trigonum olfactorium hypothalamus subthalamus metathalamus.
pseudounipolárí buňky se nacházejí v gangliové liště sensitivních gangliích ganglion trigeminale ganglion pterygopalatinum.
příční rozměr pánevní je největší v rovině vchodu východu úžiny šíře.
do meatus naší superior vyúsťuje sinus frontalis maxillaris sphenoidalis ethmoidalis anterior.
Mezi kořenové přítoky v. portae zařadíme v. gastrica sinistra v. mesenterica superior v. pudenda interna v. hepatica.
Art. Carpometacarpea pollicis je kloub jednoduchý složený vejčitý sedlový.
Sinus sagittalis superior odtéká do sinus rectus sinus sagittalis inferior confluens sinuum vena cerebri magna.
Z hrotu jazyka otéká míza přímo do uzlin submandibulárních submentálních parotických hlubokých krčních.
nc. Subthalamicus Luysi je korové centrum podkorové centrum sensitivní motorické.
stratum představují tyto struktury nc. Caudatus putamen globus pallidus nc. Amygdaloideum.
n. buccalis je součástí plexus parotideus N. VII je součástí N. V inervuje m. buccinator inervuje sliznici tváře oblasti - vestibulum oris.
zdrojem šplhavých mozečkových vláken jsou jádra: pontu olivární thalamu zadního rohu míšního.
ganglion pelvinum je senzitivní ganglion parasympatické ganglion motorické ganglion sympatické ganglion.
mezi dorzální větve a. carotis externa nezařadíme a. lingualis a. pharyngea ascendens a. occipitalis a. auricularis ant. (post).
musculus transversus perinei profundus je součástí diaphragma pelvis je součástí diaphragma urogenitale obsahuje glandula vestibularis major obsahuje glandula bulbourethralis.
bronchus segmantalis apicoposterior je součástí lobus superior dexter lobus superior sinister lobus medius lobus linguaris.
vena interventricularis anterior odtéká do: v. cordis media v. cordis magna v. cordis parva sinus coronarius.
do ganglion ciliare přicházejí aferentní parasympatická vlákna z nc. salivatorius inf. salivatorius sup. solitarus E-W.
vena azygos ústí do VCI vv. Oesophageae VCS v. brachiocephalica.
Co tvoří arcus palmaris superficialis: A. radialis A. ulnaris Aa. Interossea R. palmaris spf.
m. sphincter vesicae je tvořen PP svalovinou je tvořen hladkou svalovinou intervován sympatikem inervován parasympatikem.
bulbus vestibuli leží na spodině labia maiora pudendi labia minora pudendi je tvořen corpora cavernosa je tvořen žilními pleteněmi.
Leydigovy buňky: jsou v kanálcích jsou v intersticiu tvoří testosteron jsou podpůrné buňky.
parametrium je: závěsný aparát uteru peritoneum subserozní vazivo vazivo vybíhající ze subserozního pod peritonaeum.
dystopická ledvina má na rozdíl od ren migrant ureter: delší kratší zprohýbaný rovný.
ledvina: v dřeni nacházíme pyramides renales v jedné ledvině je asi 10 pyramid (15-20) glomerulus je malé klubíčko tvořené arteriolami na povrchu běžně prominuje zvrásnění podmíněné renkuly.
nefron: má vcelku uniformní stavbu ve všech svých částech jeho poslední část je tubulus colligens vyúsťuje do ductus colligens (je to tubulus colligens!) procházející moč se v průběhu nijak nemění.
juxtaglomerulární aparát se skládá z: juxtaglomerulárních buněk macula densa pólový polštářek.
cévy ledvin: arteriolae rectae jsou terminálními větvemi vasa afferentia (effe) venullae stellate jsou lokalizovány těsně na povrchu pyramides renales v. renalis probíhá před pánvičkou, za přední větví a.renalis v. renalis probíhá za pánvičkou, před přední větví a. renalis.
ureter: je dlouhý asi 15 cm podle průběhu ho dělíme na 3 části přímo spojuje calices renales s močovým měchýřem přebíhá shora ductus deferens.
trigonum vesicae je vymezeno ostia ureterum plica interureterica ostium urethrae internum Bellovy snopce.
testis epiorchium vzniká z části peritonea periorchium vzniká z části peritonea nadvarle nasedá na facies medialis testis tubuli seminiferi recti se spojují a vytváří tubuli seminiferi contorti.
nadvarle z povrchové tunica albuginea odstupují septula epididymidis corpus přechází kaudálně v ductus deferens gubernaculum testis je totéž co lig. epididymidis inferius ductuli efferentes testis vystupují z rete testis a zanořují se do corpus.
vyjmenujte části ductus defferens pars epididymica, pars funiculi spermatici, pars inguinalis, pars pelvina, ampulla ductus deferentis, ductus ejaculatorius.
vesiculae seminales: jsou uloženy při zadní stěně močového měchýře jsou uloženy mediálně od ampulla ductus defferentis jsou zavzaty do septum rectovesicale jejich vývod nazýváme ductus excretorius.
prostata: je uložena v malé pánvi apex nasedá na bulbus penis uprostřed colliculus seminalis vyúsťuje ductus ejaculatorius je především žlázová struktura.
lig. latum uteri: je v něm zavzata děloha odděluje se od něho mesosalpinx odděluje se od něj mesoovarium probíhá ve frontální rovině v malé pánvi.
ovarium: z povrchové tunica albuginea odstupují do kůry septula nalézá se intraperitoneálně je spojeno s jednou fimbrií vejcovodu je spojeno s tuba uterina skrze lig. ovarii proprium.
uterus: stěnu tvoří silná vrstva příčne pruhované svaloviny nejužší místo děložní dutiny je v oblasti isthmu celá děloha je obalena peritoneem v canalis isthmi nelézáme plicae palmatae.
z cornua uteri odstupují tuba uterina lig. ovarii proprium lig. teres uteri.
endometrium členíme z hlediska menstruačního cyklu na zona basalis zona functionalis.
správné tvrzení glans clitoridis je kryt preputiem, které vytvářejí labia majora glandullae vestibulares majores jsou zanořeny do diaphragma pelvis bulbus vestibuli tvoří 2 samostatné cévnaté ovoidní útvary crura clitoridis se upínají obdobně jako crura penis.
jádra n. accesoriu nc.ambiguus (pars vagalis) C1-6 (pars spinalis) C2-C4.
mezi kořenové přítoky v. cava superior patří: v. jugularis interna v. subclavia v. brachiocephalica v. azygos.
kořenový přítok vena brachiocephalica tvoří: v. cava superior v. jugularis interna v. subclavia v. jugularis externa.
venae thyroideae inferiores ústí do: v. subclavia v. brachiocephalica dextra v. brachiocephalica sinistra v. jugularis interna.
venae rectales inferiores patří do povodí: v. mesenterica inferior v. mesenterica superior v. pudenda interna v. iliaca externa.
Mezi svaly patra a isthmus faucium patří M.levator veli palatini M.Palatoglossus M.palatopharyngeus M.uvulae.
Osteoblasty Jsou součástí kambia periostu Odbourávají kostní tkáň Díky nim roste kost ve směru aposice Jsou součástí kostní hmoty.
Hlavici art.radiocarpalis tvoří Discus Os trapezium Os scaphoideum Os lunatum.
Kde najdeme mediální epicondyl Ulna Femur Humerus Tibii.
N.mandibularis Větví se ve fossa infratemporalis Prochází skrz foramen rotundum Inervuje m.buccinator Má jen senzitivní větve.
Do hypothalamu nepatří Nc.suprachiasmaticus Infundibulum Corpora mamillaria Tr.subthalamicus.
Co patří do dráhy zadních provazců Ganglion spinale Nc.cuneatus Thalamus Nc.Olivarius.
Kde je jádro N.trochlearis Mezimozek Prodloužená mícha Střední mozek Varolův most.
Který pohyb neprovádí scapula: Flexe Rotace Deprese Elevace.
Který pohyb neprovádí scapula: Extense Deprese Elevace Abdukce.
Pyramides renales: Ústí k sinus renalis Obsahují Bowmannovo pouzdro Obsahují tubuli contorti Je dřeň ledviny.
Fissura horizontalis: Mezi lobus superior a inferior levé plíce Mezi lobus superior a inferior pravé plíce Není na levé plíci Mezi lobus superior a medius pravé plíce.
Které svaly patří mezi spinokostální: M. serratus posterior superior M. serratus posterior inferior Mm. rhomboidei M. serratus anterior.
Co se neupíná na trochanter minor: M. iliopsoas M. gluteus maximus M. gluteus minimus M. piriformis.
ossa pneumatica vomer os nasale os sphenoidale os temporale.
nc. Intermediolateralis je sympatické S1-S3 je visceromotorické viscerosenzitivní je v celé délce míchy.
foramen spinosum ústí do fossa infratemporalia prochází a. meningea media.
mezi zevní ženské orgány nepatří clitoris vulva ovarium.
eminentia carpi radialis tvoří os hamatum os scaphoideum hamulus ossis hamati os trapezium.
co přivádí parasymp. vlákna do n. frontalis nc. E-W nc. Solitarius dle NV.
hilus na levé plíci je nejkraniálněji uprostřed mezi v. a a. pulmonalis na facies medialistinalis.
n. thyroideus sup(Lanryndeus). inervuje m. cricothyroideus lat. m. cricoarytenoideus m. thyroarytenoideus n. cricothyroideus med. -.
Která tvrzení o komisurálních dráhách nejsou správná corpus callosum je comissura neopalia commisura fornicis je komisura archipalia commisura posterior patří ke komisurám telencephala commisura rostralis je komisura neopalia.
na zavírání ústní dutiny se nepodílí m. masseter mm. Infrahyoidei m. pterygoideus med. m. mylohyoideus.
r. marginalis mandibulae inervuje m. buccinator m. levator anguli oris m. orbicularis oris m. depressor labii inferioris.
v tegmentu středního mozku nejsou uloženy tyto struktury colliculus inferior lemniscus medialis tr. Frontopontius nc. Ruber.
správné výroky skrze hiatus aorticus bránice prochází kromě aorty i ductus thoracicus foramen sphenopalatinum spojuje dutinu nostní s fossa pterygopalatina lisfrankův kloub je kloubní linie na úrovni tarsometatarsálních kloubů skoliosa je vybočení páteře v rovině frontální.
ovarium je fixováno mesooovariem k zadnímu listu lig. Latum uteri prostřednictvím lig. Ovarii proprium k pánevní stěně prostřednictvím lig. Suspensorium ovarii k rohům děložním mesoovariem k přednímu listu lig. Latum uteri.
Přední 2/3 jazyka jsou seznzitivně inervovány N XII. N IX. N V. N VII. (senzoricky).
V oblasti bifurkace a. carotis communis se nachází glomus caroticum sinus caroticus chemoreceptor baroreceptor.
na stavbě jednotlivých vrstev skrota se podílí vazivo seroza PP svalovin hladká svalovina.
nn. Spinales vystupují z páteřního kanálu skrze foramina processus articulares foramen vertebrale foramina intervertebralia foramina processus transversi.
mezi struktury rhiencephala (archipalium) řadíme gyrus parahippocampalis gyrus dentatus gyrus fasciolaris indusium griseum.
a. macillaris její konečná část se nachází ve fossa ptarygopalatina její úseky jsou pars mandibularis, pterygoidea, orbitalis je konečnou větví a. carotis externa nepatří mezi ventrální větve a. carotis externa.
n. hypoglossus obsahuje vlákna motorická a parasympatická inervuje m. genioglossus vystupuje z lebky ve foramen jugulare jeho jádro je uloženo na spodině IV. Komory mozkové v úrovni pons Varoli.
Z následujících možností označte ty správné mediální meniskus kolenního kloubu je pevně srostlý s vnitřním kolaterál. Vazem plica umbilicalis medialis je řasa nástěnného peritonea obsahující… m. latissimus dorsi se upíná na crista tuberculi minoris distancita bitrochanterica má u ženy alespoň 29 cm (31).
n. ischiadicus má míšní kořeny L4-S3 větví se na n. tibialis ant. a n. tibialis post. jeho větve inervují na bérci flexory i extensory konečné větve inervují chodidlo i hřbet nohy.
Která z následujících tvrzení o míše hřbetní (medulla spinalis) nejsou správná? nc. proprius columnae dorsalis - tr. spinocerebellaris nc. dorsalis(Stilling-Clark) - tr. spinothalamicus lamina I (Rexedova zóna I) cellulae posteromarginales (apicale) filum terminale dolní hranice při Co2.
diploe typ švu spongiozní hmota dlouhých kostí spongiozní hmota se silnější trámčinou plochých kostí mezi lamina externa a interna kompakty.
co tvoří rotátorovou manžetu ramenního kloubu m. subscapularis m. supraspinatus m. sinfraspinatus m. teres minor.
n. ophthalmicus inervuje oční kouli vstupuje do ganglion Gasseri prochází skrze canalis opticus inervuje kůži čela.
Svalovina močového měchýře je z hladké i příčně pruhované svaloviny uspořádaná do 3 vrstev -.
n. facialis je smíšený parasympatická část odstupuje jako chorda tympanii parasympatická část odstupuje jako… jeho periferní obrna způsobuje lagoftalmus.
N. plantaris lateralis se nepodílí na inervaci: mm. Interossei plantares m. flexor hallucis brevis (šlachy) mm. Interossei dorsales m. flexor digitorum brevis (n.plant.med.).
vyberte správné tvrzení tr. Spinobulbaris - diskriminační dráha tr. Spinoreticularis - protopatická dráha tr. Tectospinalis - pyramidová dráha tr. Spinotectalis - motorická dráha.
na epicondylus lat. Humeri začíná m. pronator teres.
Co neplatí o allocortexu palleocortex zaujímá méně než 1% plochy mozkové kůry v archicortexu jsou hipocampové formace má zpravidla 3 vrstvy lamina epithelialis souvisí se IV. Mozkovou komorou (se III.).
Z následujících možností označte ty správné m. lattisimus dorsi je inervován z n. thoracodorsalis distantia bicristalis má u žen dosahovat alespoň 27 cm (29) plica umbilicalis lateralis je pormíněna průběhem vasa epigastrica inf. tzv "odemknutí kolena" je synonymum pro mírnou vnitřní rotaci tibie.
O ossa pneumatica platí: mohou obsahovat vchlípenou sliznici středního ucha příkladem takové kosti může být processus mastoideus ossis temporalis jsou typickým příkladem dlouhého typu kostí vyskytují se výjimečně jako anomálie jen u některých savců.
K subthalamu patří: nc. praeopticus pulvinar thalami zona incerta nc. subthalmicus.
plexus tympanicus: jeho pokračováním je n. petrosus major nachází se v cavum tympánu je součástí Jacobsnovy anstomózy má vztah k nn. caroticotympanici.
ansa cervicalis superficialis vzniká spojením: n. transversus colli a r. colli n. facialis n. transversus colli a n. hypoglossus segmentů C1-C3 a n. hypoglossus n. transversus colli a n. auricularis magnus.
Co nepatří mezi struktury medula oblongata: colliculus caudalis nc. olivarius nc. cuneatus nc. Edinger – Westphal.
Na stavbě septum naší se nepodílí: vomer lamina perpendicularis ossis palatiny conchae nasales lamina perpendicularis ossis ethmoidalis.
Které větvě vystupují přímo z arcus aorta: truncus brachiocephalicus a. carotis communis sin. a. subclavia dextra a. jugularis dextra.
Na motorické i senzitivní inervaci zevního nosu se podílí: n. infratrochlearis n. infraorbitalis n. facialis pes anserinus minor.
Fornix humeri: jiný název pro ligamentum coracoclaviculare jiný název pro ligamentum coracoacromiale omezuje abdukci v ramenním kloubu umožňuje abdukci v ramenním kloubu nad 90.
Na pohybu lopatky se podílí: m. pectoralis minor m. serratus ant. m. trapezius m. rhomboideus.
Na tuberculum majus humeru se upíná: m. teres minor m. infraspinatus m. pectoralis minor m. supraspinatus.
Taeniae apiploicae se nacházejí: v žaludku v duodenu v tlustém střevě v tenkém střevě.
N. radialis: vychází z fasciculus lateralis inervuje extensory horní končetiny sensitivně inervuje celou zadní stranu paže má kořeny z C5-Th1.
K archipalliu nepatří: trigonum olfactorium area subcalosa rostrum corpus callosi uncus gyri parahyppocampalis.
Jaké jsou dráhy a spoje v zadních míšních provazcích: fasciculus cuneatus tractus spinobulbaris descendentní kolaterály tractus spinotectalis.
Septum interventricularis cordis má části: pars membranacea pars muscularis pars fibromuscularis pars fenestra.
K Lisfrankovu kloubu nepatří: art. intermetatarsales art. tarsometatarsales art. calcaneocuboidea art. subtalaris.
auricularis post.: její větve jsou a. stylomastoidea a r. auricularis patří mezi větve a. maxillaris je mediální větví a. carotis externa podílí se na zásobení středoušní dutiny.
Ganglion ptrygopalatinum: parasympaticky inervuje glandula karotis parasympaticky inervuje slznou žlázu sympatický kořen z plexus karotis internus parasympatický kořen z n. VII.
Vyber správné odpovědi: mediální vaz kolenního kloubu je pevně přirostlý k vnějšímu kolaterálnímu m. trapezius je inervován n. accesorius m. pectoralis major se upíná na tuberculum minor humeru.
Podle Kahlerova pravidla jsou v tr. spinothalamicus lateralis ascendentní axony z cervikálních segmentů uloženy: nejmediálněji fasciculus lat. fasciculus post. nejlaterálněji.
N. vagus sinister: probíhá za obloukem aoorty probíhá před obloukem aorty přechází na zadní stranu jícnu přechází na přsdní stranu jícnu.
N. axillaris probíhá společně s: vasa thoracodorsalia v. circumflexa humeri post. v. circumflexa humeri ant. v. circumflexa scapulae.
Ramus dorsalis míšního nervu obsahuje vlákna: sensitivní motorická pregangliová sympatická postagangliová sympatická.
oučástí hypothalamu jsou: nc. infundibularis periventrikulární zóna nc. tuberalis magnacellularis nc. paraventricularis.
Slezina: je součástí retikuloendoteliárního systému obsahuje lymfatickou tkáň je uložena pod pravou klenbou brániční krev odtéká přímo do VCI.
n. tympanicus není součástí Jacobsonovy anastomosy patří k n. vagus vniká do fossula petrosa je větví n. glossopharyngeus.
Na odtoku žilní krve z mozku se nepodílejí v. basalis plexus venosi vertebrales externi v. cerebri magna v. jugularis externa.
Z následujících možností označte ty správné v articulatio genus se stýká femur, tibie a fibula foramen rotundum se otevírá do fossa pterygopalatina a prochází tudy n. concha nasalis media je samostatná kůstka, která se vyvíjí z druhého žaberního oblouku m. serratus anterior je inervovván z n. thoracicus longus.
v mediastinum posterius se nachází n. phrenicus aorta thoracica n. vagus jícen.
Na epicondylus lateralis humeri začíná m. pronator teres m. flexor carpi radialis m. anconeus m. extensor carpi ulnaris.
nodus sinuatrialis je uložen při vstupu do dolní duté žíly do pravé předsíně součástí excitomotorického aparátu srdce v blízkosti atrioventrikulárního septa uložen při vstupu horní duté žíly do pravé přesíně.
které z uvedených dvojic si neodpovídají nucleus infundibularis - neurohypofýza nucleus ventromedialis - adenohypofýza nucleus supraopticus - neurohypofýza nucleus paraventricularis - adenohypofýza.
vyberte správné tvrzení játra srůstají s bránicí v rozsahu area nud játra jsou zcela kryta levou klenbou brániční lig. Teres hepatis se táhne v kaudálním okraji lig. Falciforme od ... v. centralis probíhá portobiliárním prostorem.
n. occipitalis minor je součástí předních větví C1-C3 plexus cervicalis plexus brachialis zadních větví C1-C3.
Na facies inferior pars petrosa ossis temporalis se nepopisuje(í) apertura externa aqueductus vestibuli meatus acusticus internus fossa jugularis apertura externa canaliculi cochlae.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.