Politiky prvních 7 prezentací

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Politiky prvních 7 prezentací

Description:
politiky EU

Author:
tereza hrabinová
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/06/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Kdy byl vydán rozsudek ESD (žaloba EP na Komisi) ohledně životního prostředí (měsíc rok).
Transevropské sítě a požadavky na ochranu životního prostředí byly obsaženy ve které smlouvě a který rok?.
Kdy byla vydána Bílá kniha o spoelčné dopravní politice a byly ustanoveny základy společné dopravní politiky?.
Ochrana životního prostředí a fakt, že EP spolurozhoduej s Radou byl součástí které smlouvy a který rok?.
Rok: ____, název dokumentu: ____, na cestě k enviromentálně odpovědné dopravní politice (snaha o srovnání nerovností mezi jednotlivými druhy dopravy).
V jakém roce se děl přezkum bílé knihy EK se závěrem, že musíme výrazněji postupovat proti negativním dopadům dopravy na spotřebu energie a kvalitu životního prostředí (plán pro logistiku nákladní dopravy, inteligentní dopravní systémy, plán na podporu vnitrozemských vodních cest).
V roce 2011 vyšla bílá kniha s názvem.
podle směrnicě 2014/94/EU je snaha o :.
Aktuální problémy EU jsou: přetížení ___ a ___ dopravy, závislost na ___ (__%) z čehož __ je importováno, vysoká produkce ___ ___, problematický rozvoj ____, tlak ze strany rychle se rozvíjejících ___ v jiných ___.
Dopravní politika: tlak na maximální hospodářskou soutěž a její dopad na silniční dopravu je takový, že ___ doprava může být provozována ___ ___ ____, ___ normy= tlak na růst bezpečnosti.
Dopravní politika: tlak na maximální hospodářskou soutěž a její dopad na leteckou dopravu je mezinárodní koncept ___ ___ ___ ___ - nárust leteckých spojů, snižování ceny.
Dopravní politika: tlak na maximální hospodářskou soutěž a její dopad na námořní dopravu.. cca __% obchodu EU s dalšími zeměmi a __% nákladní dopravy, cca ___ cestujících ročně, 2014- Rada a EP- do roku ___ rozvoj základní soustavy čerpacích stanic na ___+ dodávky elektřiny.
Dopravní politika: tlak na maximální hospodářskou soutěž a její dopad na železniční dopravu.. súpůečnosti mohou fungovat napříč EU, podpora ____ železniční sítě.
TEN-T jsou.
Cílem TEN-T je modernizace ___ a propojení ___ ___.
Plán TEN-T je do roku ___ vytvořit inteligentní tzv hlavní sít (celá evropa, všechny typy dopravy, všechny přeshraniční spojení, regionální+ vnitrostátní trasy).
Finanční náročnost TEN-T je odhadem __ do roku ___ ___miliard Eur.
TEN-T financování prostřednictvím CEF (což je __ __ ___ __ v roce ___-___), __ miliard eur na dopravu.
___ (místo), ___ (rok): Evropská rada vyzvala ___ k přípravě politiky (zasedání OSN) a ta zahájila ___ programy .
Kde byli první zmínky o enviromentální politice? Zkratka smlouvy.
___ smlouva, čl: __- explicitně mluví o politice životního prostředí+ zahrnutí mezinárodní dimenze.
__ smlouva: proces spolurozhodování.
Akční program EU pro životní prostředí od roku 2014-2020 se jmenuje __ __ _ __ __ ___. 1. priorita je ___ ___(zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2020 a uvedení alespon __% degradovaných ___ do zdravého stavu), 2.priorita: menší __a větší ___, 3. priorita význam životního prostředí pro náš ___.
Jak se v rámci politiky rozhoduje? 1) __ legislativní postup (___ většina), 2) ___ legislativní postup (___) a pouze konzultace s __ (pokud __ nerozhodne jinak).
Co se týče zvláštního legislativního postupu, opatření týkající se: ____ povahy (možnost jednomyslně přesunout), hospodaření s __ zdroji, ___ plánování, využívání ___ (výjimka hospodaření s odpady), __ bezpečnosti .
Princip 4P: 1. princip ___: možné ohrožení znamená nutnost jednat, 2. princip ___: negativním tendencím předcházet u zdroje dříve než vzniknou, 3. princip ____: škody hradí ten, kdo je způsobí, 4. princip ___: výše uvedené principy musí být zahrnuty do ostatních politik. Financování: __ ___+ podpora ___ rozpočtu u velkých projektů (LIFE+, ERDF).
PROGRAM LIFE+ je rozvíjen od roku ___ a je to hlavní nástroj politiky (spolufinancován ____ ___) . Obsahem je ___ ___a ____ __.
Obsah politiky- energeticko- klimatický balíček je soubor právních předpisů z roku ___ zasahující do oblasti ___ a ___ ___. V praxi přináší snížení ___ ___ ___ o __% oproti hodnotám roku ___, zvýšení podílu __ __ o __%, __% podíl ekologických paliv pro dopravu, snížení celkové spotřeby energie o __%.
Obsah politiky- EU ETS. Je to evropský systém obchodování s __ ___ od roku ___. 1 povolenka= .
EU ETS má 3 fáze vyjmenuj v kterých letech.
EU ETS funguje metodou ____kdy dochází k vytvoření nového trhu, do kterého jsou povinně zahrnuti velcí provozovatelé technologií vypouštějící skleníkové plyny. Více na: http://oenergetice.cz/evropska-unie/eu-ets-evropsky-system-obchodovani-s-emisemi/.
3 problémy EU ETS:.
Závazky unie do roku ___: říjen 2014 1)snížení emisí __ o __% (kompenzace pro méně rozvinuté země), 2)navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie nejméně na __% (závazný na celounijní rovině), 3)energetická účinnost zvýšení na nejméně 27%, 4)reforma ___.
Závazky Unie do roku ___, tzv. ___ ___ (či cestovní mapa) s cílem zaměřeným na vybudování ___ ___ ___ v EU do roku ___. Náklady by měly být opkryty z úspor vyplývajících ze snižování dovozu ___. Ambicí EU je snížit emise skleníkoývch plynů o __-__% ve srovnání s rokem 1990 (odhadovaná nutná výše investic cca 1,5% ročního HDP EU tedy v absolutních číslech o cca 270 miliard EUr).
Obsah politiky _____ jsou definovány oblasti ochrany živočišných a rostlinných druhů i jejich stanovist (asi 26000 18% uzemi EU). Základy ve směrnicích 79/409/EHS- směrnice o ___ __ ___ ___ (asi 500 druhů) a 92/43/EHS směrnici o ___ ____ (asi 1500 živočichů a rostlin a cca 230 stanovist- louky, všesoviště...). Roční náklady na provoz cca _____ eur (cca 200-300 miliard eur ročně úspora na eroze, záplavy..).
Soustava NATURA2000 je tvořena za 1)EVL= ____(v česku je vyhlášeno __EVL o celkové rozloze 7857km2) a za 2)PO ___ (v současné době je v čr vyhlášeno 41 PO o celkové rozloze 7304km2).
Nařízení EP a Rady č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek o zřízení Evropské agentury pro chemické látky se jmenuje.
Která smlouva vytváří evropskou energetickou politiku s koordinační funkcí v článku 194 SFEU.
Cíle evropské energetické politiky EEP v roce__ v ___knize jako Evropská strategie pro __ ___ _ ___ ___.
Co je problém liberalizace energetického trhu?.
V roce __ byl schválený druhý liberalizační balíček EK : funkční unbundling, což znamená:___- volný výběr ____.
třetí liberalizační balíček EEP byl představen ___ a zavedl ___ ____, což znamená oddělení výroby od ___ ___.
Jaké máme bilaterální vztahy EEP s Ruskem? ____ .
Kdy bylo založené Evropské obranné společenství?__ jaký plán? ___.
V kterých letech byly vytvořeny Fouchetovy plány.
Počátek Evropské politické spolupráce (EPS) v roce.
Ve které smlouvě a ve kterém roce bylo založeno trojdimenzionální pojetí politik? A založení společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Vznik evropské bezpečnostní a obranné politiky byl v kterém roce? (LS- přejmenována na společnou bezpečnostní a obrannou politiku).
Co jsou nástroje SZBP dej to podle abecedy.
Lisabonská smlouva potvrdila pozici ___ ____.
Lisabonská smlouva zřídila post __ __ __ __ __ __ _ __ ___ .
Lisabonská smlouva také zřídila pozici __ __ __ __ __.
Kdo byl vysokým představitelem Unie od roku 2009 do roku 2014? __ ___ A kdo je od roku 2014? ____ ___.
Vysoký představitel Unie a místopředseda Komise je jmenován __ ___ a je volen _____ se souhlasem ___ ___.
Evropská služba pro vnější činnost (EEAS) má snahu o jednotný postoj Unie ve _____ ___.
Kde je ústředí EEAS?+ __ Delegací a ____ EU po světě.
SBOP byla založena v roce __ jako EBOP. Byla vytvořena jako reakce na nestabilitu na ___ a problematické posilování tzv. Evropského pilíře uvnitř __. Od Lisabonu zahrnuje spolupráci také v oblasti ___.
V SBOP se rozhoduje jakým způsobem? ____.
EDA=__ __ __, je ustanovena rozhodnutím Rady __ ___ 2004/551/CFSP ze dne ___. Cíl je rozvoj ___ potenciálu.
EDA je řízená ___ výborem, v jehož čele stojí víceprezidentka Evropské komise a ředitelka EDA ____ ___. Běžný chod je řízen __ ___ (Jorg Domecq).
Co oficiálně patří mezi regionální politiku?.
Prvotní nástroje pro regionální politiku byly v jaké smlouvě? Co tam bylo zahrnuto? __ ___ fond a __ __ __ _ ___ fond. V roce 1975 pak vznikl Evropský fond pro __ ___.
Jaké jsou principy regionální politiky? Princip ___ (konkrétní cíle), princip __ ___ (kontinuita financování), princip ____ (víceurovnova implementace), princip ___ (spolufinancování členskými státy).
Jak se nazývají speciální statistické teritoriální jednotky? __. Podle velikosti je označujeme čísly___ Základní jednotkou pro regionální pomoc je ___.
Regionální politika- 1.REFORMA- __ balík v roce ___- navýšení objemu financí, větší možnost pro __(zkratka), založení tzv. ____Společenství. Definování konkrétních cílů- oblastí ___ Původne __ cílů, zredukováno na __.
2. reforma regionální politiky byla v roce ___ kdy byl založen Fond __ (kohezní) a Finanční nástroj pro usměrnování ___ (funguje od roku 1993). V roce ___ založení Výboru regionů.
3. reforma regionální politiky byla v roce___ kdy byly cíle zredukovány na __ a zvýšil se podíl __ (zkratka instituce) na finančních prostředcích .
4. reforma proběhal v roce ___, reforma cílů, úzké propojení na ostatní politiky, navýšení financí, jedna iniciativa- ____.
3 cíle regionální politiky mezi lety 2000-2007: podpora hospodářsky zaostalých regionů na úrovni ____ (HDP na obyvatele nepřesahuje __% průměru společenství), 2. podpora regionů na úrovni ___ které procházejí hospodářskou a sociální strukturalizací, 3. rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím podpory __ a modernizace ___ systémů v rámci celé EU s výjimkou regionů definovaných cílem 1.
3 cíle Regionální politiky mezi lety 2007 a 2013. 1.podpora hospodářsky zaostalých regionů na úrovni NUTS2, 2. podpora regionů nespadající pod cíl 1 se zaměřením na inovace, životní prostředí, zaměstnanost, 3. inovativní projekty, životní prostředí, vzdělávání, věda, výzkum, informační společnost, kultura, nadnárodní spolupráce.
Mezi rokem 2014 a 2020 jsou cíle Regionálnáí politiky sníženy na 2: Investice pro růst a ___ a Evropská ___ ___.
Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) jsou (rozepiš názvy): ERDF, ESF, CF, EAFRD, EMFF. Další důležité fondy jsou EAGF ___ a Fond ___.
Legislativa regionální politiky je založena na _______ (obecné, o FS, o ESF, o ERDF, dvě o územní spolupráci).
FUNGOVÁNÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY. Komise vydává Společný ____rámec EU (2014-2020). Základem projektů _____ (vychází z Národních rozvojových plánů) s konkrétními ____ podávané na konkrétní programové období (nyní 2014-2020) které musejí být v souladu s cíli EU. Jednotlivé OP schvaluje ___, dělí se na prioritní osy. Stát implementuje __ ___ ___. Centrální národní koordinace je řízená _____. Platby jsou vypláceny ____. Monitoring má na starosti ___ a ____. Evaluace a formulace nových priorit.
Politiky v evropské unii jsou oblasti které jsou regulovány a koordinovány orgány EU prostřednictvím ____ (směrnice, rozhodnutí, nařízení, doporučení). Zahrnují asi __ oblastí.
Zásady a principy politik EU (SPL).
členění politik podle kompetencí. 1. ___ Unie přijimá a určuje pravidla a členské státy zasahují jen s jejím svolením (obchodní politika, měnová politika, hospodářská soutěž, rybolov), 2. ___ (členské státy vydávají legislativu pouze za předpokladu, že tak již neučinila Unie- taxativní výčet (vnitřní trh, zemědělství, doprava), 3. ___ aktivita Unie se omezuje pouze na podporu členských států (věda a výzkum, kultura, vzdělávání), vyšleněný zvlášt jsou ____ politiky, zaměstnanost a __ politika (koordinace), a SZBP.
členění politik podle relevance 1. ___ závažné praktické dopady, výrazný dopad na integraci, zpravidla značná autonomie EU, silný akademický zájem (doprava, energetika, sociální politika, výzkum), 2. ____ (funkční spillover nejsou klíčové pro integraci, menší akademický zájem), rybářská politika, veřejné zdraví, daně, volný pohyb, migrace, vzdělání, kultura.
Ochrana hospodářské soutěže. Cílem je odstanit všechna opatření ___ ___ a trh včetně zákazu :____.
Cíle dohod obchodní politiky: otevřít nové trhy pro ___ a ___, posílit ochranu ___ a rozšířit knim přiležitosti, zlevnit obchod snižováním __ a omezováním ___, urychlit obchod usnadněním celního odbavování a stanovením slučitelných technických a sanitárních norem, vytvořit větší jistotu jasných pravidel týkajících se práv duševního vlastnictví, ___ __a zadávání veřejných ___.
V obchodní politice funguej souhlas __+____ a je plně zaopjen ___ smlouvou, předtím pouze konzultace.
Nástoje společné obchodní politiky jsou C,K,DEO,AO,POAOO,NOOB,ONDNVVdo/zEU.
obchodní dohody- MOP,JP(všeobecný systém preferencí, zámořská území a teritoria a Západní Balkán),POV (dohody o celní unii, oblasti volného obchodu, vztahy s ESVO, vztahy s AKP).
Systém všeobecných celních preferencí (GSP) je zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných = __. Zvláštní režim pro nejméně ____ země známý pod označením iniciativa ___ (vše kromě zbraní, everything but arms).
Rozvojová politika. Členské země jsou největší poskytovatelé rozvojové pomoci na světě. Právní základ je v ___ smlouvě. V roce 2000 se EU přidala k závazku __ ohledně vymýcení chudoby do roku ___- 8 rozvojových cílů tisíciletí, rok___-Monterreyský konsensus, rok ____- dohoda z Cotonou.
V roce 2011 se změnila strategie pro omezování chudoby, úprava přístupu EU ohledně rozvojové politiky EU, říká se jí:.
Nástroje rozvojové politiky jsou Instrumenty tkerá mají ___ (3 možnosti) rozvojovou složku.
Rozvojová politika EU v praxi- kontrola: 2005- ___deklarace, rok ___-akční program z ___, forum na vysoké urovni v ___ v roce ___=partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci, přezkum Mexiko rok ___.
Co je hlavním nástrojem EU v obalsti sociální politiky? ___ Rozhoduje se o ní ___ v ___v oblasti sociálního zabezpečení a ochrany, socální dialog, zaměstnávání občanů třetích zemí,antidiskriminace a ____ se rozhoduje ve zbývajících oblastech.
S příchodem ___ se zjevila sociální dimenze Společenství. V roce ___ Charta Společenství základních sociálních práv pracovníků a v roce ___ protokol o sociální politice- Maastricht, v roce 1993/1994 potom Zelená/bílá kniha o sociální politice. V roce ___ hlava o zaměstnanosti, zapojení Británie, vznik Evropské strategie zaměstnanosti- nástrojem je ___.
Lisabonská strategie v roce ___- rozšíření použití OMK. V Lisabonu zavedena Charta _____, nová oblast QMV, všechny politiky musí reflektovat cíle v sociální oblasti, Evropa 2020- snížení chudoby, zvýšení zaměstnanosti, vzdělání.
Otevřená metoda koordinace: ___ evropeizace, __forma. Sbližování a koordinace právních systémů bez užití přímé legislativní koordinace (=___ ___), vytváření Národních ___ plánů a Národních __ programů. Kvalitativní a kvantitativní indikátory (____)- hodnocení čl. států mezi sebou a srovnávání, pravidelné hodnocení a __ ___:proces vzájemného učení.
Sociální modely jsou: 1. ___(UK,IRú- minimální podpora rodin, podopra pouze nejchudších (liberální), 2. ___ (SRN,Raukousko)- zásluhovost, podpora na principu subsidiarity (konzervativně-korporativistický), 3. ____ (Švédsko, Finsko)- podpora sociální kohere a solidarity, všichni dostanou něco, široká střední třída (sociální stát), 4. __ (Itálie, Řecko)- přibyl později, propojení modelu 2 a 3, méně propracované sociální systémy.
Finanční nástroje sociální politiky je hlavně ___- finanční podpora zaměstnanosti, lidské zdroje, začlenování osob na trh práce, rovné přiležitosti, pracovní mobilita. Hlavně měkké projekty. Financování probíhající na úrovni členských států.
Finanční nástroj sociální politiky který se praktikuej ve formě projektů, široké spektrum možných žadatelů, vazby na cíle sociální politiky EU, je ___, Program pro zaměstnanost a sociální inovace (rozpočet 920 mil. eur) i pro kandidátské státy a členy EFTA/EHP. Několik os - Podpora pracovní mobility (nejmin a zkratka je ____), Mikrofinancování a sociální podnikání (_____) a Modernizace politiky zaměstnanosti a sociální politiky (nejvíc, zkratka je ___).
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci má zkratku ___ a je to finanční nástroj, roční rozpočet se od roku 2014 snížil o 2/3, prostředky na pomoc lidem, kteří ztratili zaměstnání v důsledku globalizace, časově omezená podpora, žádá __ ___.
Finanční nástroj FEAD je Fond__ __ __ __ a cílem je vymanit se z chudoby a sociálního vyloučení, materiální pomoc. Spoluúčast členských států __%, dohled má __ a rozhoduje __ __.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.