Prijímacie skúšky Biológia 1-20

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Prijímacie skúšky Biológia 1-20

Description:
prvých 20 otázok z prijímacích skúšok na medicínu BA UK

Author:
Emma
(Other tests from this author)

Creation Date:
30/01/2019

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Stav, keď sú životné deje obmedzené na minimum sa nazýva: fagocytóza anabióza pinocytóza aktivácia depresia redukcia amitóza konjugácia.
2. Môžu sa bunky v niektorých druhoch kolónií špecializovať na určité funkcie: nie áno áno, ak majú žľazy s vnútorným vylučovaním všetky druhy, za optimálnych podmienok áno, napr. u niektorých bičíkovcov áno, napr. u niektorých výtrusovcov áno, tam kde prebieha diferenciácia áno, tam kde neprebieha diferenciácia.
3. Reprodukčná izolácia druhu znamená, že: druh je neohraničenou sústavou druh je systémovou sústavou druh je ohraničenou sústavou druh je ohraničený možnosťou rozmnožovať sa tak, aby vzniklo plodné potomstvo druhy sú navzájom medzi sebou ohraničené možnosťou rozmnožovať sa a ich potomstvo je neplodné druh je otvorená sústava príslušníci určitého druhu sa môžu navzájom krížiť a mať plodné potomstvo príslušníci určitého druhu sa môžu navzájom krížiť a ich potomstvo je neplodné.
4. Význam vody v organizme: pôsobí ako rozpúšťadlo mnohých látok zúčastňuje sa transportu látok v organizme vplýva na reguláciu teploty umožňuje disociáciu molekúl látok na ióny tvoria sa z nej aminokyseliny zahusťuje hypotonické roztoky bráni vstupu asociovaných látok do bunky priamo sa zúčastňuje mnohých reakcií.
5. Akú špecifickosť enzýmov rozoznávame substrátovú bunkovú paralytickú funkčnú analytickú katabolickú anabolickú reprodukčnú.
6. Čo je podstatné pre vegetatívne rozmnožovanie z hľadiska dedičnosti: všetci potomci sú svojimi dedičnými vlastnosťami zhodní s rodičovským organizmom niekedy nie sú potomci zhodní svojimi dedičnými vlastnosťami s rodičovským organizmom vedie k nárastu dedičnej rôznorodosti medzi potomkami niekedy sú potomci zhodní svojimi dedičnými vlastnosťami s rodičovským organizmom umožňuje rozmnožovať organizmy tak, že sa udržiavajú ich výhodné vlastnosti umožňuje rozmnožovať organizmy tak, že sa objavujú u nich nové výhodné vlastnosti umožňuje vznik veľkého počtu geneticky rovnakých potomkov z jedného materského organizmu nevedie k dedičnej rôznorodosti medzi potomkami .
7. Gonochorizmus je: odlíšenie samčích a samičích individuí vývoj pohlavných orgánov diferencovaná pohlavnosť podobnosť samčích a samičích individuí jav, keď organizmus produkuje jeden typ gamét jav, keď organizmus produkuje obidva typy gamét jav, keď organizmus produkuje makrogaméty alebo mikrogaméty jav, keď organizmus produkuje makrogaméty aj mikrogaméty.
8. Prispôsobivosť organizmu k podmienkam vonkajšieho prostredia sa nazýva: anabióza autotrofia adaptabilita homeostáza autolýza heterotrofia replikácia mutácia.
9. Inhibítory enzýmov: sú látky nachádzajúce sa v bunke, ktoré aktívny enzým inaktivujú sú látky nachádzajúce sa v bunke, ktoré väzbou na molekulu enzýmu inaktívny enzým aktivujú sú látky, ktoré menia koncentráciu substrátu môžu meniť štruktúru aktívneho centra sú látky nachádzajúce sa len v jadre, ktoré aktívny enzým inaktivujú sú látky vstupujúce do buniek, ktoré väzbou na molekulu enzýmu inaktívny enzým aktivujú sú látky v bunke, ktoré inaktívny substrát aktivizujú sú látky v bunke, ktoré aktívny substrát inaktivujú.
10. Je vybavenie bunky enzýmami riadené genticky: áno, ale len u prokaryotických buniek áno, ale len u eukaryotických buniuek niekedy, podľa typu genómu áno, podľa charakteru bunkového metabolizmu áno, u všetkých buniek spravidla len niekedy, podľa stavu metabolizmu áno, ale len u vírusov spravidla len niekedy , podľa typu bunky .
11. V čom spočíva substrátová špecifickosť enzýmov: v tom, že určitý enzým môže katalyzovať chemickú reakciu s ľubovoľným substrátom v tom, že určitý enzým môže katalyzovať určitú chemickú reakciu len s určitým substrátom v blokovaní špecifických chemických reakcií v tom, že enzým môže katalyzovať napr. reakciu s glukózou ako substrátom, ale nie s glycerolom v tom, že každý enzým môže katalyzovať určitú chemickú reakciu s každým substrátom v tom, že jeden enzým môže katalyzovať určitú chemickú reakciu s každým substrátom v tom, že ak reakciu katalyzujú dva enzýmy, jeden je substrátom pre druhý v tom, že špecifickosť enzýmu zbezpečuje substrát, ktorý vytvára jeho aktívne centrum.
12. Ako sa nazýva kovalentná väzba v ATP, ktorá obsahuje veľké množstvo energie a ľahko a štiepi: makroergická fosfátová väzba vodíkový mostík mikroergická fosfátová väzba peptidová väzba akumulačná väzba akumulačná fosfátová väzba fosfátový mostík iónová väzba.
13. Osmotická lýza bunky nastáva v prostredí: hypotonickom hypertonickom v prostredí, v ktorom je osmotická aktivita nižšia ako v bunke v atonickom prostredí izotonicom v prostredí, v ktorom je osmotická aktivita rovnaká ako v bunke v prostredí, v ktorom je osmotická aktivita vyššia ako v bunke v prostredí, ktoreé je hustejšie, ako v bunke .
14. Čo je základom pohlavného rozmnožovania mnohobunkových organizmov: prítomnosť somatických buniek diferencovanie buniek na gaméty prítomnosť pohlavných chromozómov prítomnosť vonkajších pohlavných orgánov prítomnosť pohlavných buniek diferencovanie buniek na zygoty diferencovanie buniek na blastoméry prítomnosť kopulácie .
Zárodky všetkých mnohobunkových živočíchov prejdú v individuálnom vývine: štádiom moruly štádiom blastuly štádiom ektodermy, endodermy a mezodermy štádiom gastruly štádiom endodermy štádiom mezodermy štádiom mezoglei štádiom ektodermy .
16. Pri ktorom z dvoch hlavných spôsobov rozmnožovania mnohobunkových organizmov je vzniknutý jedinec z genetického hľadiska identický s rodičovským organizmom: pri pohlavnom rozmnožovaní pri nepríbuzenskom krížení pri príbuzenskom krížení pri nepohlavnom rozmnožovaní pri vegetatívnom rozmnožovaní pri medzidruhovom rozmnožovaní pri medzidruhovom krížení pri sexuálnom rozmnožovaní.
17. Aminokyseliny v molekule bielkovín sa spájajú väzbou: nekovalentnou esterickou peptidovou makroergickou vodíkovou glykozidickou mikroergickou kovalentnou.
18. Konjugácia sa vyskytuje u: vírusov baktérií riasničkavcov hemosporídií plazmidov hubiek človeka placentovcov.
19. Pohlavný dimorfizmus je: odlíšenie spôsobu pohlavného rozmnožovania odlíšenie jedincov primárnymi a sekundárnymi pohlavnými znakmi existencia rovnakých mužských a ženských pohlavných buniek odlíšenie jedincov gonádami, morfologickými a funkčnými vlastnosťami odlíšenie samčích a samičích individuí primárnymi a sekundárnymi pohlavnými znakmi odlíšenie vonkajšieho a vnútorného oplodnenia jav prítomný u semenných jednodomých rastlín jav prítomný u dvojdomých rastlín.
20. Medzi aplikované biologické vedy patrí: biofyzika poľnohospodárska biológia bionika ontogenéza medicína molekulárna biológia histológia anatómia .
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.