Prijímacie skúšky biológia 121-140

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Prijímacie skúšky biológia 121-140

Description:
121-140

Author:
Emma
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/03/2019

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
121. Ako sa nazývajú bunky, ktoré sa nekoordinovane delia a ohrozujú celistvosť organizmu: baktériové bunky nádorové bunky gonádové bunky replikačné bunky zárodočné bunky rakovinové bunky nekoordinované bunky G0 bunky .
122. Ako sa volá proces, pri ktorom sa materská eukaryotická bunka rozdelí na dve rovnocenné dcérske bunky: konjugácia schizogónia mitóza kopulácia cytokinéza nepriame delenie gametogónia gonochorizmus .
123. Schopnosť bunky pohlcovať mikroorganizmy sa nazýva: diapedéza pinocytóza fagocytóza difúzia špecifická imunita aglutinácia exocytóza tvorba toxínov .
124. Autotrofné bunky môžu využívať energiu: pohybovú chemickú tepelnú mechanickú endergonickú exergonickú organickú tandemovú.
125. Súhrn regulačných procesov v bunke nazývame: osmotický tok tok informácií tok energie tok látok metabolizmus replikácia reprodukčná schopnosť transkripcia .
126. Eukaryotickými bunkami sú tvorené: vírusy, baktérie, huby a rastliny huby, rastliny a živočíchy len mnohobunkové organizmy jednobunkové a mnohobunkové živočíchy baktérie, huby, rastliny a živočíchy nižšie a vyššie rastliny baktérie, huby a živočíchy sinice, huby a vyššie rastliny .
127. Ribozómy majú veľkosť niekoľko desiatok nanometrov sú zložené z ribonukleovej kyseliny s cukrov súzložené z ribonukleovej kyseliny a bielkovín sú zložené z DNA a bielkoviny u prokaryotickýchh buniek sú väčšie ako u eukaryotických sú zložené z biologickej membrány sú zložené z DNA, RNA a bielkovín u prokaryotických buniek sú menšie ako u eukaryotických .
128. Ktoré významné polysacharidy obsahuje rastlinná bunka: sacharózu chitín celulózu škrob glukózu glykogén fruktózu galaktózu .
129. Z akej bunky vzniká jedinec pri nepohlavnom rozmnožovaní: z vajíčka z telovej bunky z anizogaméty z izogaméty z gametogónie zo somatickej bunky zo zárodočnej bunky zo zygóty .
130. Kde sa môžu nachádzať gény v prokaryotických bunkách mimo jadra: v mikrotubulárnych štruktúrach v plazmidoch v kruhových molekulách DNA uložených v cytoplazme voľne v cytoplazme mimo DNA v mitochondriách v chloroplastoch v RNA vo vakuolách .
131. Mitotický aparát je tvorený z: centroméry centrioly jadierka vlákienok deliaceho vretienka mitochondrií chloroplastov vlákienok celulózy chromatínu .
132. Fosfolipidy v biomembráne sú usporiadané: do bimolekulárnej vrstvy, v ktorej sú včlenené molekuly bielkovín do dvoch vrstiev do monomolekulového filmu, v ktorom sú včlenené molekuly bielkovín do monomolekulového filmu, v ktorom sú včlenené molekuly glycidov do dvoch dvojvrstiev do globulárnych vrstiev do jednej vrstvy lipidov a jednej vrstvy proteínov do jednej vrstvy lipidov a dvoch vrstiev proteínov .
133. Syntéza bielkovín prebieha: v bunkových inklúziach na vláknach cytoskeletu na ribozómoch na mikrotubuloch na ribozómoch v cytoplazme na ribozómoch v lyzozómoch na ribozómoch pripojených na endoplazmatické retikulum na ribozómoch pripojených na centroméry .
134. Vyskytujú sa gény eukaryotických buniek mimo jadra: áno v plazmodezmách v mitochondriách nie v chloroplastoch v Golgiho systéme v ribozómoch v endoplazmatickom retikule .
135. Základné regulačné mechanizmy účinnosti enzýmov v bunke sú: zmena štruktúry molekuly substrátu riadenie syntézy enzýmov rovnováha enzymatických reakcií nerovnováha enzymatických reakcií zmena štruktúry molekuly enzýmu riadenie syntézy substrátov rovnováha prísunu substrátov rovnováha syntézy aktívnych centier enzýmov .
136. Cytológia je: veda o tkanivách veda, ktorá skúma príslušné javy na úrovni bunky veda o živočíchoch náuka o bunke náuka o imunite veda, ktorá skúma zákony dedičnosti náuka o metabolických funkciách organizmu samostatná biologická veda .
137. Somatická hybridizácia buniek: je umelo vyvolané splynutie dvoch izolovaných pohlavných buniek od toho istého jedinca je umelo vyvolané splynutie dvoch izolovaných pohlavných buniek, z ktorých každá pochádza od iného jedinca je prirodzené splynutie dvoch izolovaných somatických buniek je kríženie hybridov s určitými somatickými znakmi je umelo vyvolané splynutie dvoch izolovaných somatických buniek, z ktorých každá pochádza od toho istého jedinca je spôsob laboratórneho vypestovania hybridných buniek od róznych druhov, ktoré sa vzájomne pohlavne nerozmnožujú je spósob laboratórneho klonovania jedincov je spôsob nepohlavného rozmnožovania prokaryotických organizmov .
138. Koľkými biomembránami je obalené jadro: dvomi u eukaryotických buniek jednou u eukaryotických buniek tromi u eukaryotických buniek u eukaryotických buniek dvomi membránami dvomi u prokaryotických buniek jednou u prokaryotických buniek tromi u prokaryotických buniek u prokaryotických buniek nemá membránu .
139. Čo vykonáva funkciu lyzozómov v rastlinných bunkách: ergastoplazma plastidy vákuoly prieduchy mitochondrie celulóza ribozómy endoplazmatické retikulum .
140. Osmotická lýza bunky je jav: keď bunka prijíma vodu a zmenšuje sa keď bunka prijímom vody sa zväčšuje keď bunka prijímom vody zväčšuje svoj objem až praská ktorý nastane po umiestnení živočíšnej bunky v hypotonickom prostredí ktorý nastane po umiestnení živočíšnej bunky v izotonickom prostredí ktorý nastane po umiestnení živočíšnej bunky v hypertonickom prostredí ktorý nastane po umiestnení živočíšnej bunky v normotonickom prostredí ktorý nastane po umiestnení živočíšnej bunky vdestilovanej vode .
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.