Prijímacie skúšky biológia 61 - 80

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Prijímacie skúšky biológia 61 - 80

Description:
otázky 61 až 80

Author:
Emma
(Other tests from this author)

Creation Date:
21/02/2019

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
61. Samčie pohlavné bunky u mnohobunkových organizmov sa nazývajú: vajíčka spermatozoidy vajcové bunky spermatické bunky gonády spermie ikry mikrogaméty.
62. Samičie gaméty človeka sú: plemenníčky zárodočníky vajíčka mikrospóry žlté telieska oosféry makrogaméty makrospóry.
63. Model priestorovej DNA vypracovali v roku 1952 v roku 1953 F.H. Crick J.D. Watson J.G. Mendel v roku 1970 T. Schwann M.Malpighi .
64. O makromolekulárnych organických látkach živých organizmov platí, že: vznikajú na báze reťazenia atómov uhlíka patria k nim napr. bielkoviny patria k nim napr. nukleove kyseliny patria k nim napr. polysacharidy patria k nim napr. monosacharidy patria k nim napr. nukleozidy ich prítomnosť je charakteristická pre živé sústavy vznikajú na báze reťazenia atómov dusíka .
65. O mikrobiológii platí, že: patrí medzi vedy systematické sa delí na virológiu a histológiu nepatrí medzi vedy vývinové nepatrí medzi vedy taxonomické patrí medzi vedy fyziologické študuje živočíchy, rastliny, a človeka sa delí na virológiu a baktériológiu študuje mikroorganizmy.
66. Hierarchické usporiadanie podľa zložitosti - od jnajjednoduchšieho po najzložitejšie, v organizme človeka je: bunka, tkanivo, orgán, orgánová sústava, organizmus bunka, orgán, orgánová sústava, tkanivo, organizmus bunka, tkanivo, orgán, orgánová sústava, jedinec tkanivo, orgán, bunka, orgánová sústava, ogranizmus bunka, tkanivo, orgánová sústava, jedinec, orgán bunka, orgán, tkanivo, orgánová sústava, organizmus bunka, tkanivo, orgánová sústava, orgán, organizmus organizmus, bunka, tkanivo, orgán, orgánová sústava.
67. Typy epitelov sú: parenchýmový krycí - cylindrický krycí - dlaždicovitý krycí - nervový krycí - kontraktilný resorpčný žľazový sklerenchýmový .
68. Metódy bádania používané v biologických vedách sú: pozorovanie vedecký opis pokus experiment porovnávacia metóda demokracia defenestrácia kojugácia .
69. Všeobecné vlastnosti živých organizmov sú: zloženie z organických látok, najmä makromolekulárnych metabolizmus životné prejavy sú viazané na bunku vnímavosť rozmnožovanie schopnosť meniť sa zloženie z anorganických látok, najmä makromolekulárnych životné prejavy nie sú viazané na bunku .
70. Voda: je akumulátorom tepelnej energie je zlým vodičom tepla je dobrým vodičom tepla má najväčšie merné teplo má najmenšie merné teplo nemá veľký význam v bunkách je účinným rozpúšťadlom mnohých látok je účinným rozpúšťadlom najmä organických látok.
71. Medzi aplikované biologické vedy nepatrí: biofyzika poľnohospodárska biológia bionika ontogenéza medicína molekulárna biológia histológia ekológia .
72. Biotickými faktormi prostredia sú: závislosť heterotrofných organizmov od autotorofných vzťah hostiteľ parazit symbióza činnosť ostatných organizmov v biocenóze teplota atmosferický tlak svetelná energia obsah biogénnych prvkov .
73. Z disacharidov sa v bunkách vyskytuje: škrob sacharóza fruktóza guanín glykogén glukóza lignín celulóza .
74. Bionika patrí medzi vedy: systematické taxonomické hraničné aplikované ontogenetické morfologické fyziologické fylogenetické.
75. O regulačných mechanizmoch mnohobunkových organizmov platí, že: koordinujú priebeh rozličných životných funkcií nenachádzajú sa v živých sústavách sú typické pre prokaryotické organizmy ich činnosť nie je ovplyvnená zmenou aktivity enzýmov riadia priebeh rozličných životných funkcií nezabezpečujú stálosť vnútorného prostredia minimalizujú rozdiel medzi skutočnými a požadovanými hodnotami regulovanej veličiny podliehajú zákonitostiam biokybernetiky .
76. Ktoré polysacharidy majú zásobnú funkciu: sacharóza celulóza glukóza chitín škrob glykogén fruktóza galaktóza .
77. Medzi samostatné biologické vedy nepatrí: anatómia genetika ontogenéza biofyzika pedagogika molekulárna biológia paleontológia cytológia .
78. Biológia : využíva na získavanie poznatkov pozorovanie a pokus je veda o živej prírode skúma formy, vlastnosti a vnútorné procesy živých sústav skúma vzťahy živých sústav k ich neživému okoliu sa delí na systolické, taxonomické, morfologické a fyziologické vedy sa delí na systematické vedy - botaniku a fyziológiu sa delí na vedy taxonomické, fyziologické, morfologické a vedy o vývoji sa delí na vedy o vývoji, systematické, fyziologické a morfologické vedy.
79. Abiotickými faktormi prostredia sú: teplota atmosferický tlak svetelná energia obsah biogénnych prvkov kvapalný stav vody adaptabilita metabolizmus rozmnožovanie .
80. Bielkoviny: majú pre bunku základný význam sú stavebnou súčasťou všetkých bunkových štruktúr majú dôležitú úlohu pri regulácii v bunke v niektorých prípadoch sú zásobou energie a aminokyselín sú nositeľom genetickej informácie u nebunkových organizmov sa nevyskytujú majú najviac 10 atómov uhlíka sú zložené z polynukleotidov.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.