Prijímacie skúšky biológia 81-100

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Prijímacie skúšky biológia 81-100

Description:
otázky 81-100

Author:
Emma
(Other tests from this author)

Creation Date:
21/02/2019

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
81. Priemerné zastúpenie najdôležitejších zlúčenín v živých organizmoch je: voda 65% bielkoviny 12% sacharidy 9% lipidy 8% minerálne látky 3% nukleove kyseliny 3% bielkoviny 65% nukleove kyseliny 12%.
82. Aký je význam bielkovín: majú dôležitú funkciu pri regulácii pôrodnosti majú dôležitú funkciu pri regulacii dejov v bunke majú dôležitú funkciu pri regulacii chemických reakcií sú stavebnou súčasťou všetkých bunkových štruktúr v semenách sú zásobou energie a aminokyselín sú hlavnou zásobnou súčasťou všetkých bunkových štruktúr majú transportnú funkciu, napr. protilátky majú význam pre chemické premeny všetkých ostatných látok .
83. Charakteristiky, ktoré definujú organizmus ako jedinca sú: je priestorovo ohraničenou sústavou je časovo ohraničenou sústavou má individuálny vývin jeho život trvá od vzniku do smrti má ontogenetický vývin má znaky určujúce jeho príslušnosť k niektorému druhu medzidruhová reprodukcia je časovo neohraničenou sústavou.
84. Histológia: skúma stavbu tkanív živočíchov patrí medzi vedy systematické skúma makroskopickú stavbu orgánov patrí medzi vedy morfologické patrí medzi vedy taxonomické skúma stavbu pletív živočíchov skúma stavbu pletív rastlín patrí medzi vedy aplikované.
85. Virológia je: náuka o baktériách náuka o vírusoch súčasť anatómie súčasť mikrobiológie patrí k mikrobiológii ako samostatnej biologickej vede patrí k mikrobiológii ako systematickej biologickej vede patrí k protozoológii patrí k baktériológii.
86. K významným vedcom, ktorí žili v 18. storočí patrí: J. G. Mendel A. I. Oparin Ch. Darwin C. Linné W. Harvey J. D. Watson A. Vesalius L. Pasteur.
87. Baktériológia: študuje výrusy študuje baktérie študuje baktériofágy patrí k mikrobiológii ako systematickej biologickej vede je súčasť mikrobiológie je súčať protozoológie je súčasť virológie patrí k mikrobiológii ako taxonomickej biologickej vede .
89. Fyziológia sa zaoberá: štúdiom funkcie orgániov a organizmov skúmaním štruktúry buniek živého organizmu skúmaním vývoja orgánov štúdiom morfologických zmien živého organizmu skúmmaním funkcie a riadenia činnosti jednotlivých orgánov štúdiom zmien fyziologických funkcií, ktoré nastávajú pôsobením činiteľov vonkajšieho prostrenia štúdiom chorobných zmien štruktúr organizmu, ktoré nastávajú pôsobením činiteľov vonkajšieho prostredia skúmaním základných životných prejavov.
88. Traubeho mechúrik je: útvar na modelovanie nervovej činnosti útvar na modelovanie činnosti svalov rastový osmotický útvar rastový hormón súčasť Golgiho aparátu súšasť endoplazmatického retikula lyzozóm húb rastový mechúrik zložený z biomembrány .
90. Transportné proteíny plazmatickej membrány sú: bielkoviny zabezpečujúce prenos látok z jadra do cytoplazmy bielkoviny prítomné na centromére, ktoré umožňujú jej pripojenie na vlákienka deliaceho vretienka a tým umožňujú transport chromozómu v mitóze všetky bielkoviny plazmatickej membrány niektoré bielkoviny plazmatickej membrány, ktoré majú schopnosť špecificky viazať molekuly určitej zlúčeniny na povrch bunky a dopraviť ich ma vnútornú stranu plazmatickej membrány všetky bielkoviny plazmatickej membrány, ktoré stratili schopnosť špecificky viazať molekuly určitej zlúčeniny na povrch bunky a dopraviť ich ma vnútornú stranu plazmatickej membrány schopné meniť svoj tvar alebo orientáciu v membráne základné jednotky fagocytózy niektoré bielkoviny cytoskeletu podieľajúce sa na tvorbe vlákienok deliaceho vretienka .
91. Na povrchu buniek sa môže nachádzať: jadrový obal aglutinogény kukla bunková stena slizovitá vrstva (púzdroň pelikula kortex kapsida .
92. Jadro prokaryotických buniek: tvoria dva homologické chromozómy tvorí jeden chromozóm pozostáva z jednej molekuly DNA vytvára jedna molekula RNA má obal z jednej membrány má obal z dvoch membrán je tvorené plazmidom obsahuje dva polynukleotidové reťazce RNA.
93. Telová bunka človeka má za normálnych okolností dve chromozómové sady jednu chromozómovú sadu dva chromozómy štyri chromozómové sady diploidný počet chromozómov haploidný počet chromozómov aneuploidný počet chromozómov pár pohlavných chromozómov .
94. Bunkové delenie sa zastaví: pri nedostatku živín pri nevhodnej teplote pri nahromadení škodlivých látok pri nevhodných podmienkach vonkajšieho prostredia v G0 fáze po pôsobení inhibujúcich látok v G2 fáze po pôsobení stimulujúcich látok v hlavnom kontrolnom uzle S fázy pri prítomnosti stimulujúcich látok .
95. Pre G1 fázu bunkového cyklu je charakteristické: prebiehajú syntetické procesy pripravuje sa replikácia mRNA bunka rastie pripravuje sa replikácia jadrovej DNA nachádza sa tu hlavný kontrolný uzol chromozómy sa skracujú a hrubnú vytvárajú sa nové jadrá prebieha cytokinéza.
96. Čo sú aktivátory enzýmov: látky v bunke, ktoré väzbou na molekulu enzýmu aktívny enzým inaktivujú látky v bunke, ktoré inaktívny enzým aktivujú látky, ktoré menia koncentráciu substrátu látky, ktoré rozkladajú molekulu enzýmu látky v bunke, ktoré riadia syntézu enzýmov látky, ktoré aktivizujú inaktívny substrát látky z okolia bunky, ktoré inaktivujú aktívny enzým látky v bunke, ktoré umožňujú aktivizovať substrát .
97. Čo patrí k membránovej sústave eukaryotických buniek: mitochondrie, endoplazmatické retikulum, Golgiho systém, ribozómy a plastidy mitochondrie, endoplazmatické retikulum, Golgiho systém, plastidy a vákuoly mitochondrie, endoplazmatické retikulum, Golgiho systém, plastidy a chromozómy bunkové inklúzie, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, Golgiho systém, plastidy a vákuoly endoplazmatické retikulum, Golgiho systém, plastidy, vákuoly a mitochondrie vákuoly, lyzozómy, chloroplasty, mitochondrie, endoplazmatické retikulum Golgiho systém, endoplazmatické retikulum, centriola, mitochondrie a vákuoly Golgiho systém, endoplazmatické retikulum, mitochondrie, plastidy, cytoskelet a vákuoly .
98. Biomembrány sa skladajú z: dvoch vrstiev molekúl fosfolipidov a molekúl bielkovín dvoch vrstiev bielkovín a molekúl sacharidov dvoch vrstiev molekúl fosfolipidov a molekúl sacharidov jednej vrstvy molekúl fosfolipidov a molekúl bielkovín dvoch vrstiev molekúl bielkovín a dvoch vrstiev molekúl polysacharidov jednej vrstvy molekúl fosfolipidov a dvoch vrstiev molekúl bielkovín fosfolipidovej dvojvrstvy, do ktorej sú ponorené molekuly bielkovín celulózovej siete vyplnenej bielkovinami a polysacharidmi .
99. V metafáze mitózy sa chromozómy: zoraďujú do centrálnej roviny zoraďujú do rovníkovej roviny zoraďujú k pólom bunky skracujú a hrubnú pozdĺžne rozdelia na dve chromatidy od seba oddelia reduplikujú zhlukujú do nových jadier .
100. Z koľkých biomembrán sú tvorené mitochondrie: nemajú membránovú štruktúru z dvoch z troch z dvoch - vonkajšieho obalu a vnútornej zriasenej z jednej z dvoch - vonkajšieho zvrásneného obalu a vnútornej jednej alebo dvoch, podľa tvaru buniek jednej alebo dvoch, podľa tvaru mitochondrií.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.