Psychologie 2

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Psychologie 2

Description:
Ukázka testu pro PŘ

Author:
AVATAR

Creation Date:
30/08/2018

Category:
Science
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Centrum sluchu je v laloku čelním týlním spánkovém.
Při pneumotoraxu se plíce smršťuje k hilu maximálně roztahuje odděluje od hilu.
Dechové centrum je uloženo v prodloužené míše hypotalamu středním mozku.
Z celkové hmotnosti těla představuje krev 1-2 % 3-6 % 7-10 %.
Hypovitaminoza A způsobuje šeroslepost křivici krvácivost.
U krátkozrakého oka se obrázek promítá před sitnici na sitnici za sitnici.
Definitivní chrup obsahuje 8 řezáků, 8 špičáků, 8 třenových zubů a 10 stoliček 8 řezáků, 4 špičáky, 8 třenových zubů a 12 stoliček 8 řezáků, 8 špičáků a 20 stoliček.
B-lymfocyty zajišťují obranu látkovou obranu bunečnou odpovídají za krevní skupinu.
Inzulín zvyšuje hladinu glukozy v krvi snižuje hladinu glukozy v krvi je vylučován dření nadledvin.
Estrogeny jsou vylučovány varletem vaječníkem zadním lalokem hypofýzy.
Jeden srdeční stah vypudí asi 70 ml krve 100 ml krve 130 ml krve.
Tělesné bílkoviny sestávají asi z 20 aminokyselin 40 aminokyselin 100 aminokyselin.
Vitální kapacita plic činí zhruba 0,5 l 6 l 8 l.
Krev vypuzována do plicnice z pravé předsíně pravé komory levé předsíně.
Mezi natahovače patří prsní sval biceps triceps.
Vrátnicová žíla vede k mozku játrům srdci.
Diuréza je obsah kyseliny močové v krvi množství vyloučené moči za den porucha vylučování moči.
Při poruše štítné žlázy v dospělosti nastává kretenismus nanismus myxedém.
Sedimentace krve prokazuje v organismu změnu kvality červených krvinek zánětlivý proces v organismu poruchu krvetvorby.
Anosmie znamená ztrátu sluchu chutě čichu.
Ptyalin slin štěpí cukry tuky bílkoviny.
Ostrakismus je vyloučení jedince z určité sociální skupiny skandalizace jedince totéž co šikana.
Analytická filozofie se zabývá jazykem poznáním objektivní reality psychoanalýzou.
Spor o univerzálie (obecné pojmy) byl jedním z klíčových problémů platonismu osvícenství scholastiky.
Členem NATO není Rakousko Norsko Turecko.
Příjmem státního rozpočtu nejsou zisky bank cla spotřební daně.
Za otce kybernetiky považujeme Einsteina Wienera Hausera.
Schopnost užívat si požitkářský života bývá někdy spojována s filozofií epikurejců kyniků stoiků.
Paradigma je určité pojetí vědy, soustava pojmů, poznatků a metod sociologická koncepce deviantního jednání soustava sociálních norem.
Co je mrtvá práce práce vykonaná nadarmo práce uložená ve zboží, které nejde na odbyt práce našich předků.
Referendum je prvkem zastupitelské demokracie formální demokracie přímé demokracie.
Mezi etická náboženství Dálného východu nepatří buddhismus hinduismus taoismus.
Za otce novověké filozofie bývá pokládán Descartes Hume Kant.
Poslanci Evropského parlamentu jsou do své funkce delegování parlamenty jednotlivých států jmenování Evropskou radou voleni v přímých volbách.
Podkarpatská Rus tvořila s českými zeměmi jeden státní celek do roku 1938 do roku 1939 do roku 1945.
Za zakladatele sociologie je považován Max Weber Emile Durkheim Auguste Comte.
Prohlášením československé samostatnosti byla dne 18. 10. 1918 Puttsburgská deklarace Washingtonská deklarace Martinská deklarace.
Souvislosti mezi složením duše a uspořádáním společnosti se ve svém díle zabývá Platon Tomáš Akvinský Carl Gustav Jung.
Precedentálním právem je právo německé anglické rakouské.
Který sociolog přirovnával sociální realitu k divadlu? Harold Garfinkel Ralf Dahrendorf Erving Goffman.
Zakladatelem proxemiky - vědy o osobním prostoru - je E. T. Hall I. M. Wallerstein S. Milgram.
Z následujících cílů psychologie je nejobtížnější deskripce predikce klasifikace.
V 1,5 roce ovládá dítě asi 15-30 slov 150-300 slov 1000 slov.
Myšlení nejvíc spojeno s emocemi vůli řeči.
Jestliže u Vás vyvolává pouhý pohled na tvář určitého politika rozčilení, jedná se o nepodminěnou reakci podminěnou reakci reaktivní výtvor.
Etologie studuje postoje chování živočichů kriminální jednání.
Knihu Charaktery (Povahopisy) napsal Theofrastos Platon Arisoteles.
Volní vlastnosti osobnosti řadíme mezi vlastnosti temperamentové charakterové emocionální.
Cirkadiánní rytmus je biorytmus, který se v průběhu spánku několikrát zopakuje bdělého dne několikrát zopakuje dne zapakuje právě jednou.
Vzhled (insight) je termín, se kterým se setkáváme při studiu vnímání myšlení nevědomí.
Mezi labilní temperamenty nepatří flegmatik cholerik melancholik.
Období prvního vzdoru je doba kolem třetího roku šestého roku patnáctého roku.
To, že si přestaneme všímat zvuku, který nás původně vyrušoval, souvísí s imprintingem pettingem habituací.
Forenzní psychologie se uplatňuje především u soudů v reklamě na neurologických klinikách.
Mezi významné psychology nepatří James Kohlberg Arnaud.
Kurt Lewin se zabýval zoopsychologií hlubinnou psychologií skupinovou dynamikou.
Opakem inhibice je excitace exhausce exhibice.
Solomon Asch je známý studiem konfliktu konformity sociální role.
Gaussova křivka znazorňuje normální rozložení rychlost zapomínání vztah mezi motivací a výkonem.
Pokud bychom použili Kretschmerovu konstituční typologii i na psy, odpovídal by pyknikovi vlčák chrt bernardýn.
Objevitelem stresové reakce je Pavlov Selye Wundt.
To, že výkonnost u řady činností lepší v něčí společnosti než o samotě, je dáno sociální facilitací konformitou sociální polarizací.
Z následujících psychologických škol je nejstarší transpersonální psychologie psychoanalýza asocianistická psychologie.
E. Berne byl duchovním otcem transakční analýzy faktorové analýzy pojmové analýzy.
Vidění "bílých myšek" nejpravděpodobněji nastane při pseudologia phantastica deliriu tremens epilepsii.
Aplikujeme-li znalost křivky zapomínání na své učení, dojdeme k názoru, že je důležité nepouštět se do nové látky, dokud neumíme výborně látku starou učit se pouze v okamžicích, kdy nejméně zapomínáme v krátkých intervalech za novou látkou zařazovat opakování.
pokud by frustace vedla vždy k agresivnímu jednání, je jisté, že kdo není frustrován, nemůže být agresivní kdo není agresivní, nemohl být frustrován frustrováni mohou být pouze ti, co byli již dříve agresivní.
Jaký pojem se mezi ostatní nehodí? racionalizace projekce institucionalizace sublimace.
Jaký pojem se mezi ostatní nehodí? instinkt nápodoba zpevňování latentní učení.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.