VŠE Právo-Podnikání

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
VŠE Právo-Podnikání

Description:
VŠE Právo-podnikání

Author:
AVATAR

Creation Date:
06/12/2017

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
PODNIKÁNÍ JE ČINNOST, KTEROU MŮŽE OPRÁVNĚNĚ VYKONÁVAT: Každá fyzická osoba Každá právnická osoba Pouze osoba, která má status podnikatele Vždy pouze stát nebo státem určená právnická osoba Žádná z předchozích možností.
PODNIKATEL PROKAZUJE SVÉ ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ: Potvrzenou kopií jednotného registračního formuláře Výpisem ze živnostenského rejstříku U ohlašovacích živností výpisem ze živnostenského rejstříku U ohlašovacích živností živnostenským listem a u koncesovaných živností koncesní listinou Žádná z uvedených možností není správná.
SÍDLO MÁ: o Každý podnikatel o Pouze podnikatel FO o Pouze podnikatel PO o Pouze podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku o Žádná z předchozích možností.
OPRÁVNĚNÍ PODNIKU NA ÚZEMÍ ČR VZNIKÁ U ZAHRANIČNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB Získáním živnostenského oprávnění Zapsáním do obchodního rejstříku v ČR Jejich založením Získáním oprávnění podnikat podle jiného než živnostenského zákona Žádná z předchozích možností.
ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM PODNIKATELE JE:(multi) Odpovědný zástupce Statutární orgán Vedoucí odštěpného závodu Prokurista Žádná z předchozích možností .
MEZI FORMY SMLUVNÍHO ZASTOUPENÍ PODNIKATELE NEPATŘÍ:(multi) Zmocnění při provozu podniku Mandátní smlouva Plná moc Prokura Žádná z předchozích možností.
OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY PODNIKATELŮ SE ŘÍDÍ: I podle zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník Podle obchodních zvyklostí, ale jen tehdy, pokud se na tom strany dohodly Vždy jen občanským zákoníkem Vždyy jen obchodním zákoníkem Žádná z předchozích možností.
VEŘEJNOPRÁVNÍ ZÁKAZ PODNIKÁNÍ MÁ: (multi) Pedagogický pracovník Zaměstnanec státního podniku Příslušník Policie ČR Člen statutárního orgánu obchodní společnosti Člen dozorčí rady obchodní společnosti Člen vlády.
VEŘEJNOPRÁVNÍ ZÁKAZ PODNIKÁNÍ JE VYSLOVEN Poslanci Parlamentu České republiky Starostovi obce Senátorovi Parlamentu České republiky Vysokoškolskému pedagogovi Prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu.
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE JE:(multi) Fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá živnostenskému úřadu za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů Zástupce na základě plné moci Zástupce na základě smlouvy Zákonný zástupce Zástupce, který se zapisuje do obchodního rejstříku Žádná z předchozích možností.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.