Vývojová biologie

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Vývojová biologie

Description:
Vývojová biologie

Author:
111
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/05/2019

Category:
Science
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jak vzniká entoderm u Drosophily? ivaginací z anteriorní a posteriorní části invaginací jen z posteriorní části epibolií budoucího ektodermu.
Jaké vajíčko má Drosophila? telolecitální polylecitální centrolecitální oligolecitální mezolecitální se superficiálním rýhováním s parciálním rýhováním .
Jaké rýhování má Drosophila superficiální povrchové diskoidální totální .
Dorzo-ventrální osa u Drosophily je určena proteinem Dorsal průnikem spermie gradientem Hunchbacku a Caudalu polohou oocytu v mateřské ovariole .
Jak je určeno pohlaví u Drosophily X0 samec XX samice XY samec XZ samice .
Průnik spermie do vajíčka u Drosophily do presumptivní anteriorní části do presumptivní posteriorní části nemají spermie .
Protein Dorsal jeho transport do buněk je umožněn specificky do jader na ventrální straně embrya jeho transport do buněk je umožněn specificky do jader na dorzální straně embrya jeho transport do buněk je umožněn specificky do jader na obou stranách embrya jeho mutace způsobí dorzalizaci celého embrya.
Pro časné rýhování je charakteristické aktivita MPF zachování G-fáze zvětšování objemu zárodku zvětšuje se objem buněk buňky nerostou.
Regulační vajíčko má determinovaný vývoj má multipotentní buňky je u ježovek a sumek je u ježovek a savců regulační vývoj mozaikový vývoj ježovka a měkkýši ježovka a obratlovci.
Rozpoznání spermie a vajíčka je dáno sekrecí rozpustných molekul vajíčkem přichycením spermie k epitelu samičího pohlavního traktu fuzí prvojader proniknutím spermie přes extracelulární obaly .
Jaká vajíčka mají totální rýhování? isolecitální telolecitální mesolecitální centrolecitální polylecitálních .
Které skupiny mají parciální diskoidální rýhování ryby ptáci.
Mezi extracelulární části X obaly vajíčka patří vitelinní membrána zona pelucida gelový obal cumulus .
Mozaikové vajíčko má determinovaný vývoj jeho buňky jsou multipotentní.
Vajíčko savců je oplodněno ve fázi v první metafázi redukčního dělení v druhé metafázi redukčního dělení ve fázi primárního oocytu .
Blokace polyspermie u savců vylití kortikálních granul zabraňuje průniku spermií vylití kortikálních granul nezabraňuje vícenásobnému průniku spermií splýváním kortikálních granul se zonou pelucidou změnou konformace ZP proteinů .
Proces oplození charakterizuje Regulace vniku spermie do vajíčka Fúze genetického materiálu spermie a vajíčka Spermatogeneze a oogeneze Aktivace metabolizmu vajíčka a počátek vývoje zárodku .
Oplození charakterizuje chemotaktický pohyb spermie fúze genetického materiálu aktivace vývoje zárodku kontakt a rozpoznání vajíčka a spermie.
Výhradně z entodermu vzniká/vznikají splanchopleura výstelka ústní dutiny gliové buňky celé svalstvo trávicí trubice somatopleura plíce.
Kterými zárodečnými listy je obklopena pravá tělní dutina mezodermem ektodermem entodermem a mezodermem více zárodečnými listy.
Jako první Hensenovým uzlem prochází ektoderm entoderm mezoderm.
U koho se nevyskytuje mezoderm u kroužkovců u polostrunatců u žahavců u prvoústých.
Výhradně mezodermálního původu je/jsou: ledviny srdce škára somatopleura.
Amnion a chorion jsou z ekto- a mezodermu z ento- a mezodermu .
Přes primitivní proužek jako první migrují buňky mezodermu buňky endodermu neurony .
Syncitiální blastoderm buněčný blastoderm povrchová vrstva buněk zárodečného terčíku ptačího zárodku u Drozofily jádra volně v cytoplazmě .
Přeměna larvy v dospělce larva aktivně přijímá potravu, aby doplnila nedostatečnou výživu ze žloutku vývoj dospělého jedince žáby z larvy je pod kontolou nadjícnového ganglia předního mozku u Holometabola je přímý vývoj přeměna na dospělce je metageneze při přeměně je nevyhnutelné stadium kukly při přeměně nastává odvrhnutí některých genů a syntéza nových .
Proměna v dospělce u Holometabola je pod kontrolou hormonů z corpora allata thyreoidálních hormonů hypofýzy prothorakání žlázy.
Ve vývojovém cyklu je možný u některých organizmů zvrat pohlaví je možné i rozmnožování ve stadiu larvy u Holometabola - imaginální terčíky- z nich se vyvinou tkáně budoucího dospělce.
Pair-rule geny patří mezi ně fushi tarazu a even-skipped jsou pod vlivem gap genů ovlivňují geny polarity segmentů jejich přičiněním se embryo rozdělí na 14 parasegmentů .
Mezi maternální geny nepatří bicoid giant even-skipped fushi tarazu.
Nanos a Caudal ovlivňují vývoj hlavové a thorakální části vývoj zadečkové části anterio-posteriorní osu .
Rekombinace je nutná při hojení rány dediferenciací buněk atd probíhá v profázi meiotického dělení je výměna části sesterských chromozomů je zodpovědná za vznik mutantů .
Bicoid a Hunchback regulují anterior-posteriorní uspořádání vývoj hlavy a thoraxu vývoj posteriorní oblasti.
Imprinting synonymum methylace DNA ovlivňuje štěpný poměr inaktivace genů v závislosti na pohlaví vyskytuje se hlavně u bezobratlých.
IP3: je inositol-3-fosfát X inositoltrifosfát aktivuje vylévání Ca2+, který je v ER aktivuje vylévání Ca2+, který je volně v cytoplazmě X způsobuje uvolnění Ca2+ z cytoplasmy zvyšuje pH .
Jen enzym byl fosfolipáza C a možnosti aktivní jen při oplození při oplození se neúčastní signalizace aktivní i po zbytek života downstream indukuje zvýšení intracelulárního pH indukuje vznik DAG a IP3 aktivuje produkci inositol trifosfátu (IP3) a diacylglycerolu (DAG) .
Gonadotropní hormony z hypofýzy určují pohlaví potlačením Müllerovy trubice a naopak podporou Wolffovy trubice mají vliv na vaječníky, funkci varlat neovlivňují, tam působí Leydigovy buňky FSH a LH působí stimulačně na tvorbu folikulů stimulují dělohu k tvorbě hormonů.
P-granula u Caenorhabditis elegans nejsou specifikují germinální linii jsou obsaženy ve všech blastomerách jsou ribonukleoproteinový komplex .
Polytenní chromozomy jsou v malpigických trubicích dipter jsou ve slinných žlázách larev komárů jsou v meristému cibule jsou v endospermu rostlin .
Pohlaví je jednoznačně určeno pohlavními žlázami genotypem XY ženy, XX muži u člověka genotypem XY samců, XX samic Drosophily může být zvráceno vlivem vnějších podmínek .
Pohlavní znaky sekundární jsou u savců dány činností pohlavních žláz mohou být významně ovlivněny vnějšími faktory, podle nichž se určuje vývoj samice/samce u člověka je XX žena a XY muž u savců je XX pohlaví heterogametické.
Nepohlavní rozmnožování hlavně u rostlin a u bezobratlých, u obratlovců neprobíhá u savců neprobíhá v žádných fázích vývoje, hlavně díky jejich špatné regenerační schopnosti u prokaryot je jediným způsobem rozmnožování u jedinců odlišného pohlaví nikdy neprobíhá vznikne klon identických buněk takto vzniklí potomci nemohou vytvářet gamety.
V buňkách jsou 2 X chromosomy inaktivovány - jaký je genotyp xxx xxy xy .
Syncitioblast neoddělená jádra neoddělené od žloutku cytoplasmatickou membránou u drozofily .
Blastocoel je dutina vyplněná tekutinou je spojená výhradně s gastrulací obojživelníků se nachází blíže animálnímu pólu morula už má blastocoel.
U koho neprobíhá neurulace nezmar ježura C. elegans .
Pulec žáby bez základů končetin je ve stádiu moruly blastuly gastruly neuruly .
Blastoporus u prvoustých živočichů z něj vznikají ústa u druhoustých živočichů z něj vznikají ústa .
Сo se stane, když se implantuje druhý dorzální ret blastoporu na vyvíjející se zárodek vytvoří se druhé embryo, které bude spojené s prvním implantované buňky migrují k původnímu blastoporu a splynou s ním má za nasledek regresi zárodku z gastruly na stádium blastuly.
Derivát trávicí trubice je brzlík ledviny středoušní dutina vaječníky.
Kompaktace je výlučně záležitost plazů a savců vznikají těsné spoje mezi blastomerami nevznikají vodivé spoje vzniká ve stadiu 8 buněk , od kdy se savčí buňky dělí asynchroně na povrchuje je embryo drzeno tesnymi spoji .
Placenta vzniká jako endokrinní orgán její klky jsou přímo omývány krví je tvořená z vaječných obalů v období těhotenství přebíra funkci žlutého tělíska v období těhotenství produkuje progesteron ve 3. měsíci těhotenství produkujie choriongonadotropin.
Reprodukce dělení jedné buňky je jedině asexuální při dělení prokaryotního typu nemůže docházet k rekombinaci u organismů s oddělenými pohlavími nemůže docházet k nepohlavnímu rozmnožování .
Zárodek se vyvíjí v těle matky jen u savců i u jiných klokan má plod ve vaku, protože je nedostatecně vyživován placentou.
Časné dělení buněk zárodku charakterizuje růst zárodku absence G fáze aktivní MPF buňky nerostou.
Energie pro pohyb bičíku je získávána z mitochondriálního ATP z mitochondriálního GTP dyneinovou ATPázou dyneinovou GTPázou.
Stárnutí organizmu může být způsobeno zkracováním telomer může být způsobeno oxidací důležitých makromolekul druhove viac-menej specificke.
Apoptóza a proliferace se uplatňují jen v embryonálním vývoji se uplatňují víceméně celý život při stárnutí se děje apoptóza se uplatňují např. při vzniku končetin.
Proliferace a apoptóza v různé míře se uplatňují v celém životním cyklu živočicha úlohu v morfologii ve vývoji jsou na etapy, proliferace na počátku vývoje, apoptosa při stárnutí vývojové protiklady: výstavba a destrukce, apoptosa způsobuje vývojové defekty.
Co pomáhá při přibližování prvojader aktinový cytoskelet mikrofilamenta mikrotubuly bičík spermie .
Z ICM vzniká embryo trofoblast alantois amnion .
Marginální proužek je tenká vrstva mezi area pellucida a area opaca .
Co přímo ovlivňuje Spemannův organizátor vznik chordomezodermu a nervové trubice tvorba pokožky .
Akrozóm lytický váček pochází z Golgiho komplexu nachazí se na bázi spermie Nachází se na bázi bičíku nutný pro akrozomální reakci u savců se přisaje na zónu pelucidu.
Klonování a přenos jader obratlovců se v laboratorních podmínkách provádí od poloviny 19. stol 60. let 20. stol 90. let 20.stol 21. století .
Vaječníky produkují hormon estrogen u savců uvolňují vajíčka v metafázi druhého meiotického dělení produkují látky, ze kterých vzniká bílek u hmyzu jsou tvořeny ovariolami .
Varlata savců obsahují v zárodečné tkáni Sertoliho buňky, na jejichž povrchu jsou přisedlé spermie během spermatogonie a jsou spojené plasmatickými můstky savců vycházejí při individuálním vývoji ze stejného základu jako vaječníky savců netvoří narozdíl od vaječníku žádné hormony člověka jsou činná celý život, nepodléhají žádným životním cyklům jako vaječníky vznikají v časné embryogenezi ze stejného základu jako vaječníky nemají cykly jako vaječníky mohou tvořit spermie po celý život jedince.
Děloha ženy v sekreční fázi umožňuje zanoření blastuly ve 3. měsíci těhotenství produkuje chorion gonadotropin u všech savců v růstové a sekreční fázi produkuje hormony.
Somity - původ a co z nich vzniká jsou z mezodermu vznikají ve stádiu časné gastruly vznikají z nich kosti a somatopleura .
Z ceho vznika skara paraxialni mezoderm somity ektoderm dermatom.
Buňky buňky pohlavní linie putující do kortexu vytvoří oocyty a vznikne vaječník produkují látky, ze kterých vzniká bílek vaječné sekretují do svého okolí žloutkové granule, takže produkované vajíčko leží na žloutkové kouli jako u ptáků Sertoliho mají ve vaječniku stejnou funkci jako Leydigovy ve varlatech.
Na diferenciaci buňky se podílí pouze jádro pouze cytoplasma gradient morfogenu alternativní splicing.
Význam centrioly ve spermii růst mikrotubulů bičíku spojuje hlavičku a bičík ATPáza po průniku do vajíčka vytvoří cetrosom.
Posttranslační modifikace nezahrnuje alternativní splicing adresaci proseinu metylaci uracilu RNA fosforylaci tyrosinových zbytků.
Spermie při průniku do vajíčka drozofily určí osu anterior-posteriorní dorso-ventrální pravo-levou žádnou .
Inaktivovaný chromosom X se vyskytuje jen u samic savců se nazývá Baarovo tělísko a vyskytuje se pouze v buňkách samců na jeho inaktivaci se podílí Xist RNA se nevratně inaktivuje už v dvoubuněčném stádiu .
Co se tvoří z hypoblastu savců chorion alantois amnion žloutkový váček.
Diminuce u škrkavek probiha ve oogoniich spermatogoniich ve vsech bunkach ve vsech somatickych bunkach .
Turneruv syndrom je geneticky podlozena choroba, kdy chybi pohlavni chromozomy, je to zena bez vajecniku geneticky dana choroba, kdy se zarodek vyviji zejmena jako zena, bez vajecniku.
Induktivni signalizace hlavni mechanismus vzniku neuralni trubice podili se na ni autokrinni a parakrinni faktory nevyskytuje se u epitelu souvisí s autokrinní a parakrinní regulací .
Pohlavni bunky samci jsou uchyceny na Leydigovych bunkach, kde prochazi cely vyvoj samici se vyviji ve vajecniku, kde jsou vyzivovany trofickymi bunkami, s kterymi jsou po cely zivot spojeny plazmatickymi můstky ukladaji zloutek v procesu vitelogeneze, jeho hlavnim zdrojem je savčí vajíčka získávají žloutek v procesu vitelogeneze, prekurzory žloutku jsou vylučovány buňkami ovaria mitochondrie spermie přejde po splynutí spermie s vajíčkem do vajíčka, tím je zajištěna paternální dědičnost mitochondrií (možná to bylo u jiné otázky) .
Gonadotropni hormony jsou vylucovany vajecnikem jsou vylucovany dreni nadledvinek jsou vylucovany hypofyzou jsou vylucovany hypofyzou a odtud krvi ovlivnuji vyvoj spermii a vajicek u samic vyvoj vajicek, na varlata nemaji vliv indukuji produkci hormonu v deloze .
Pohlavni bunky se u Drosopholy zakladaji na anterioru na posterioru v oblasti blastoporu na ventralni strane.
Foliotropin je to hormon, který ovlivňuje např. vaječníky savců je to protein, který hypofýza uvolňuje do krve stimuluje LH je vylučován hypothalamem.
Pax6 má vazebné místo pro DNA a doménu pro protein-protein interakci ovlivňuje vznik oka a pankreatu indukuje tvorbu proteinu krystalinu v čočce a v pankreatu může geny, které ovlivňuje i reprimovat .
Angelmanův syndrom souvisí s imprintingem je to degenerativní onemocnění mozku ve stáří lze léčit antibiotiky .
Akrozomální reakci charakterizuje vylití Ca2+ do extracelulárního prostoru fúze membrán tvorba mikrotubulů tvorba aktinových filament .
Hormonální regulace dá se využít v boji s hmyzem, analogy juvenilních hormonů obojživelníci k metamorfoze potrebuji hormony stitne zlazy nastava uz velmi v brzy pri regulaci zaniku samicich gonad u samcich embryi .
Polyspermie vede k poškození a je letální je jí zabráněno změnou potenciálu buněk pomalou obranou je kortikální reakce rychlou obranou je kortikální reakce .
Diferenciované buňky jsou charakterizované absencí jádra mají jinou expresi genů nemohou proliferovat mají výrazné přestavby genů .
Při vývoji kosterního svalu nejpreve musí vzniknout jednojaderné myoblasty se musí diferenciovat sklerotom nutný TF MyoD se dělí syncitium na jednotlivé buňky .
Spermatelioza synteza biciku kondenzuje chromatin vznika akrozomalni vacek probiha meioza .
Spermatelioza je definována Druhým meiotickým dělením Tvorbou akrozomálního váčku Formováním bičíku Kondenzací DNA .
Prvojadra savcu fuzuji za vzniku zygoty se replikuji pred splynutim se replikuji po splynuti se radi na mitoticke desticce .
Sekundarni neurulace probiha v mezenchymu misni kanal vznika az sekundarne probiha jen u prvoustych pri poruse vznika anencefalie.
mRNA interference uplatňujese při destrukci dsRNA podílí se na ní enzym Dicer.
Somatoleura je původu entoderm+mezoderm ektoderm+mezoderm mezoderm entoderm.
Intermediální mezoderm prekurzorem urogenitálního systému prekurzor genitálních rýh tvoří somity.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.