V1.3

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
V1.3

Description:
co chces

Author:
AVATAR

Creation Date:
22/01/2018

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Adipocyty mohou být unilokulární nebo multilokulární jádro je uprostřed buňky většina buňky je vyplněna velkou vakuolou se zásobními polysacharidy střádají a uvolňují triacylglyceroly.
Amorfní hmota extracelulární matrix pojiv jejím základem jsou glykosaminoglykany a strukturální glykoproteiny hyaluronová kyselina je nesulfátovaný glykosaminoglykan fibronektin a laminin jsou sulfatované glykosaminoglykany díky svým hydrofobním vlastnostem obsahuje jen minimum vody.
Bílá (žlutá) tuková tkáň je bohatě prokrvena je vazivovými přepážkami rozdělena do neúplných lalůčků tukové buňky jsou obklopeny sítí retikulárních vláken tukové kapénky v buňkách jsou štěpeny hormon-senzitivní lipázou.
Buňky vaziva degranulace žírných buněk je spojena s alergickými reakcemi plazmatické buňky mají hojnou bazofilní cytoplazmu a jejich funkcí je fagocytóza makrofágy mohou vzájemně splývat v obrovské mnohojaderné buňky mrtvé neutrofily vytvářejí hnis.
Elastin elastická vlákna jsou tvořena elastinem obklopeným oxytalanovými mikrofibrilami je secernován např. fibroblasty nebo hladkými svalovými buňkami běžnými proteázami je tráven lépe nežli kolagen je tvořen lineárními molekulami bez příčných vazeb a elastinová vlákna se proto nevětví.
Fagocyty jejich činnost je facilitována opsonizací cizorodých částic jsou schopny aktivace nemají lyzosomy mohou reagovat na chemotaktické podněty.
Fibroblast již není schopen syntetizovat mezibuněčnou hmotu má hojné granulární endoplazmatické retikulum a Golgiho komplex se může diferencovat ve fibrocyt je velmi častou buňkou vaziva.
Glykosaminoglykany nejsou součástí mezibuněčné hmoty řídkého kolagenního vaziva jsou silně hydrofilní nevyskytují se ve Whartonově rosolovitém vazivu mají dlouhé polysacharidové řetězce.
Heparinocyty (žírné buňky) mají membránové receptory pro IgE obsahují granula s heparinem a histaminem se nacházejí např. ve vazivu dermis a v lamina propria mucosae trávicího a dý- chacího traktu jsou jaterní buňky ve stěně Heringových kanálků.
Histologické barvení vaziva v zeleném trichromovém barvení se kolagen barví zeleně orcein barví elastin hnědě v hematoxylin-eosinovém barvení je kolagen bazofilní metoda PAS (periodic acid Schiff) barví polysacharidy a glykosaminoglykany.
Hnědá tuková tkáň je inervována sympatickými autonomními vlákny u novorozence je např. kolem ledvin, na krku a interskapulárně má význam pro netřesovou termogenezi je téměř avaskulární.
Husté kolagenní vazivo převládají v něm kolagenní vlákna nad amorfní základní hmotou tvoří např. stratum papillare corii tvoří např. vazivo bělimy v tunica fibrosa bulbi (sclera) se dále rozlišuje na husté neuspořádané a husté uspořádané.
Kolagen obsahuje hojně aminokyseliny glycin a prolin v hyalinní a elastické chrupavce je kolagen typu II tropokolagen je tvořen dvojšroubovicí ze dvou polypeptidových řetězců během syntézy nedochází za fyziologických okolností k hydroxylaci jeho aminokyselin.
Kolagen kolagení vlákna jsou bazofilní molekuly tropokolagenu se sdružují v mikrofibrily, které vytvářejí fibrily prokolagen se uspořádává v tropokolagen v cytoplazmě buněk, které jej produkují může být produkován fibroblasty.
Kyselina hyaluronová patří mezi sulfatované glykosaminoglykany amorfní mezibuněčné hmoty je silně hydrofobní (odpuzuje vodu) štěpením hyaluronidázou invazivních bakterií se snižuje viskozita kys. hyaluronové a usnadňuje se průnik mikroorganizmů tkáněmi je v hojném množství např. ve sklivci, synoviální kloubní tekutině či Whartonově rosolu.
Makrofágy (histiocyty) pocházejí z monocytů součástí mononukleárního fagocytárního systému jsou např. mikroglie a osteoklasty nemají lyzosomy podílejí se na buněčné imunitě.
Melanocyty nepocházejí z neurální lišty mají výběžky obsahují melanosomy v epidermis uvolňují do okolních keratinocytů melaninová granula.
Mezenchym je nediferencované embryonální pojivo je avaskulární nemá dosud mezibuněčnou hmotu během ontogeneze z něj vznikají různé typy epitelů.
Mezibuněčná hmota pojiv u glykoproteinů převažuje proteinová složka, zatímco u proteoglykanů převažuje sacharidová část molekuly proteoglykany jsou velmi hydrofilní a chovají se jako polyanionty glykosaminoglykany jsou v pojivech kontinuálně syntetizovány a současně degradovány kolagen III vytváří silné svazky kolagenních vláken.
O buňkách vaziva platí k makrofágům specifickým pro různé orgány patří např. Kupfferovy buňky, mikroglie, osteoklasty, alveolární makrofágy a Langerhansovy buňky fixní buňky vaziva s příponou „-blastÿ mají zpravidla velkou schopnost produkce mezibuněčné hmoty degranulace žírných buněk může vést k lokálnímu zvýšení permeability cév jsou většinou mezenchymálního původu.
O buňkách vaziva platí makrofágy (histiocyty) produkují histamin a po navázání IgE jej uvolňují do okolí myofibroblasty mají kontraktilní filamenta a uplatňují se např. při retrakci jizev hojících se ran plazmatické buňky mají bazofilní cytoplazmu díky hojnému granulárnímu endoplazmatickému retikulu do vaziva mohou diapedézou pronikat přes stěnu mikrocév i granulocyty, lymfocyty a monocyty.
O typech vaziva platí husté kolagenní vazivo má více kolagenu a méně buněk nežli řídké kolagenní vazivo husté neuspořádané kolagenní vazivo tvoří např. šlachy a vazy hojná přítomnost elastinu dává elastickému vazivu makroskopicky žlutavé zbarvení husté uspořádané vazivo tvoří retikulární vrstvu dermis.
Plazmatické buňky produkují imunoglobuliny vznikají diferenciací pomocných T(helper)-lymfocytů v jejich jádře se střídá heterochromatin a euchromatin jsou efektorovými buňkami specifické humorální imunity.
Pojivové tkáně mají mezenchymální původ obsahují jen vlákna mezibuněčné hmoty, nikoliv amorfní základní hmotu patří do nich vazivo, chrupavka, sval a kost v podobě řídkého kolagenního vaziva tvoří např. lamina propria mucosae.
Retikulární vazivo jeho retikulární buňky produkují a obalují svými výběžky retikulární vlákna tvoří vazivové pouzdro (capsula fibrosa) sleziny, ledviny a jater tvoří stroma krvetvorné kostní dřeně obvykle neobsahuje žádné fagocytární buňky.
Retikulární vlákna při impregnaci stříbrem se nebarví sestávají především z kolagenu typu IV ve stěně tepen jsou obklopena hladkými svalovými buňkami jsou ve vazivu kostní dřeně.
Retikulární vlákna lze nalézt v intersticiálním vazivu kůry ledviny jsou PAS-negativní se vyskytují v endoneuriu na hematoxylin-eosinových preparátech (nejčastější rutinní barvení) jsou bazofilní.
Strukturální glykoproteiny fibronektin zprostředkuje spojení buněk s kolagenem a glykosaminoglykany laminin zprostředkuje přilnavost epitelových buněk k bazální lamině chondronektin váže chondrocyty ke kolagenu typu II příkladem je chondroitin sulfát v chrupavce.
Typy kolagenu kolagen I je v dermis, šlachách, fasciích, dentinu a v kosti kolagen II tvoří bazální laminy epitelů a endotelu kolagen III tvoří argyrofilní retikulární vlákna kolagen IV podporuje epitely a může tvořit i filtrační bariéru.
Vazivo patří mezi pojivové tkáně pochází ontogeneticky z mezenchymu je tvořeno jen buňkami vaziva a neobsahuje mezibuněčnou hmotu je na rozdíl od epitelů bezcévné.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.