Základy informačních technologií 2

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Základy informačních technologií 2

Description:
Může být i více správných odpovědí

Author:
A.n.d.y111
(Other tests from this author)

Creation Date:
04/01/2014

Category:
Computers
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Obraz v rastrové grafice: lze libovolně škálovat má dané rozlišení v pixelech. je reprezentován pomocí křivek a geometrických obrazců. při velkém přiblížení vykazuje ztrátu detailu.
Za osobní údaje lze považovat: datum narození bydliště jméno IP adresu historii webové aktivity.
Pro hash (haš) platí : je to krátký otisk textu dva různé texty mohou mít stejný hash lze z něj zrekostruovat původní text jeden text může mít dva různé hashe.
Bitová hloubka obrazu určuje: počet možných barev, které je možné zachytit. počet bodů, které reprezentují jeden pixel. největší možné rozlišení obrazu. počet vrstev, ze kterých je obraz složen.
Bezztrátová komprese : snižuje velikost odstraněním nedůležité informace (např. neslyšitelné tóny) zachovává signál v původní podobě. snižuje velikost odstraněním duplicitní informace (např. opakující se pixely) zachovává důležité části původního signálu.
Souborový formát multimediálních dat: určuje formu a umístění dat a metadat při uložení na disk je závislý na platformě a operačním systému je svázaný s konkrétním kodekem.
Označte video kodeky: DivX AVI Xvid MPEG-4 MP4.
DPI (Dots Per Inch): je pro daný obrázek fixní. závisí na požadovaných fyzických rozměrech. označuje rozlišení obrázku ve fyzické podobě. závisí na rozlišení obrázku.
Mezi běžně dostupné metody automatického hodnocení studentů patří: skenování opravených písemek a přenesení učitelem uděleného hodnocení do online systému online zadání a vyhodnocení testových otázek skenování a vyhodnocení volných otázek online zadání a vyhodnocení volných otázek skenování a vyhodnocení testových otázek.
Pomocí keyloggeru lze zachytit : odesílané emaily příchozí emaily zadávaná hesla pořízené fotografie vytvářené dokumenty.
Aktualizacemi OS lze předcházet poškození počítače virem, protože : umožňují instalaci novějšího antiviru. odstraňují chyby ve firewallu opravují bezpečnostní chyby systému zneužívané virem. odstraňují následky činnosti poč. virů.
Multimediální stream: se nejdříve celý uloží a poté přehraje. je souběžně doručovaný a přehrávaný obsah. není možné uložit do počítače, pouze přehrát.
Mezi sociální média řadíme: sociální sítě blogy email diskuzní fóra elektronické noviny.
Jaké jsou vztahy mezi procesem a operačním systémem? OS vytváří procesy procesy umožňují OS komunikovat s uživatelem OS přepíná mezi procesy OS instaluje procesy OS vyřizuje požadavky procesů na periferie.
Vektorová grafika je vhodná k uchování: fotografií lékařských snímků logotypů diagramů písem.
Při zmenšení velikosti rastrového obrázku (přeškálování): dojde k nevratné změně. se zvýší DPI. se sníží DPI. lze kdykoliv obrázek opět zvětšit.
Popřít autorství emailu není možné: při použití protokolu https při odeslání přes webové rozhraní při odeslání z emailového klienta při použití elektronického podpisu.
Pro virtuální privátní sítě (VPN) platí: vytvářejí zabezpečené propojení vzdálených počítačů. umožňují skrýt provoz v této síti. vytvářejí virtuální lokální síť. není možné blokovat provoz v této síti.
Odborné databáze: obsahují redigované indexy elektronických zdrojů jsou zpravidla zdarma přístupné široké veřejnosti jsou vždy dohledatelné pomocí fulltextových vyhledávačů zahrnují elektronické knihy, časopisy a bibliografické databáze.
Mezi systémy pro tvorbu a správu elearningových kurzů (learning management system) řadíme: IS MU myšlenkové mapy Microsoft Office Moodle.
Antivir: chrání počítač před síťovými útoky. zlepšuje výkon počítače. vyžaduje ke správné funkci pravidelné aktualizace. chrání uživatelská data před účinky malware.
Elektronický podpis zaručuje: potvrzení o doručení zprávy ochranu textu před utajenou modifikací nespornou identitu autora ochranu před čtením nepovolanou osobou.
Nástup informačních technologí znamenal v ekonomickém kontextu: zvýšení efektivity industriální výroby snížení počtu kancelářských pracovníků díky automatizaci rutinní administrativy vyzdvižení významu informací a znalostí jako komodity.
Použitím vícestupňové autentizace (např. heslo a potvrzovací sms) získáme: částečnou ochranu před zneužitím při vyzrazení hesla zvýšení zabezpečení dané služby bezpečný způsob nastavení nového hesla při jeho zapomenutí.
Jako elearning označujeme účast IT technologií v procesu výuky. V užším slova smyslu sem spadá: videokonferenční prezenční výuka on-line kurzy pro samostudium tvorba hypertextových a multimediálních učebních materiálů použití internetu jako zdroje informací použití kancelářských balíků pro pedagogickou administrativu.
Co je to certifikát? dvojice identita + soukromý šifrovací klíč nástroj pro ověření identity neznámého subjektu dvojice identita + veřejný šifrovací klíč nástroj pro šifrování elektronické komunikace.
Odborné databáze: zahrnují elektronické knihy, časopisy a bibliografické databáze obsahují redigované indexy elektronických zdrojů jsou vždy dohledatelné pomocí fulltextových vyhledávačů jsou zpravidla zdarma přístupné široké veřejnosti.
Email je realizován protokolem : SMTP VPN DHCP HTTP.
Stahování obsahu chráněného autorským zákonem pomocí P2P sítí (např bittorrent) je v ČR nelegální, protože: dochází k vytvoření nelegální kopie dochází k šíření díla bez souhlasu autora není možné stahovat takovýto obsah bez souhlasu autora.
Účelem komprese je: zlepšit kvalitu uchovávaných dat zvýšit kvantování snížit kvantování zmenšit objem uchovávaných dat.
Co označuje intergrita zprávy? garanci identity odesílatele garanci neměnnosti obsahu nemožnost popření autorství zprávy.
Pro symetrickou kryptografii platí: pro předání sdíleného klíče je nutné použít důvěrný kanál je vhodná pro komunikaci mezi mnoha subjekty pro šifrování i dešifrování se použije stejný klíč.
Směřováním v počítačových sítích rozumíme: hledání cesty v síti od odesílatele k příjemci. předávání dat mezi routery od odesílatele k příjemci. hledání počítačové adresy k dané doméně.
Grafická karta: provádí manipulaci s obrazem. je nezbytně nutná pro chod PC. realizuje přímo vykreslení na monitor. obsahuje vlastní paměť.
Vyznačte periferie: procesor pevný disk základní deska klávesnice operační paměť grafická karta.
Označte výukové metody spadající do synchronního elearningu: diskuzní fóra praktické úlohy vyhodnocované lektorem interaktivní osnova pro samostudium videokonferenční prezenční výuka automatické opravování testů postupné zpřístupňování výukových materiálů.
Označte komunikační protokoly: WiFi WWW TCP email HTTP DNS.
Pokud máme digitální fotografii o rozlišení 3500x2000 pixelů a chceme ji vytisknout v nejméně 300 DPI, jaká bude maximální velikost výsledné fotky? 29.6x16.9 cm 11.6x6.6 cm 47.4x27.0 cm 15.8x9.0 cm.
Metadata: jsou součástí vlastního záznamu uchovávají popisné informace o daném záznamu slouží k efektivní kompresi signálu.
Aktualizacemi OS lze předcházet poškození počítače virem, protože: odstraňují následky činnosti poč. virů. opravují bezpečnostní chyby systému zneužívané virem. umožňují instalaci novějšího antiviru. odstraňují chyby.
Úkolem firewallu je: detekce nežádoucí síťové aktivity instalovaného software. vyhledávání a odstraňování virů. ochrana soukromé sítě proti síťovému útoku zvenčí. detekce a blokování škodlivých síťových spojení zvenčí.
Co je to paket? Datový element pro kopírování dat. Míra propustnosti sítě. Datová jednotka pro přenos v síti. Míra spolehlivosti sítě.
Světlo: je elektromagnetické záření. je viditelné pouze v určitých vlnových délkách. o konkrétní vlnové délce má konkrétní barvu.
Pro komunikaci s proměnlivým datovým tokem je efektivnější: není rozdíl. spojovaná síť. nespojovaná síť.
Wikipedii je možné ve výuce využít: jako rozcestník při zpracovávání nového tématu k zadání konfrontace prezentovaných informací s primární literaturou jako zdroj textů k cvičnému překladu odkázat jako zdroj informací pro vypracování eseje k zadání zpracování nového článku jako cvičného projektu k práci se zdroji.
Systém souborů: je zodpovědný za kontrolu přístupových práv k souborům. je zodpovědný za uchovávání přístupových práv k souborům. slouží k organizaci dat na fyzickém médiu. určuje formát cesty k souborům a adresářům.
Jaké chyby vznikají při převodu ze spojitého obrazu na diskrétní rastr? ztráta barevnosti rozpad tvaru ztráta detailu změna rozlišení.
Pro obálkový formát platí: pro kódování dat umožňuje použití různých kodeků má vliv na velikost uložených dat popisuje strukturu ukládání dat a metadat má vliv na kvalitu uložených dat.
Vyberte slabá hesla: k0ck,p3s Eepei9Ai abc123 popokatepetl 06-08-1989.
Operační systémy: Dos Android Windows Linux Mac OS iOS.
Co je video: Wmv Dvix Xvid Mp4 Mpeg 4.
Běžně dostupné metody automatického hodnocení studentů: online zadání a vyhodnocení testových otázek skenování a vyhodnocení testových otázek skenování opravených písemek a přenesení učitelem uděleného hodnocení do online systému skenování a vyhodnocení volných otázek online zadání a vyhodnocení volných otázek.
Pokud máme nekomprimovaný obrázek v rozlišení 3500x2000 pixelů, v barevném kódování RGB a v bitové hloubce 24 bitů, jaká je jeho přibližná datová velikost? 160 kB 80 MB 168 MB 80 kB.
Osobními údaji rozumíme informace, které je možné využít: k lokalizaci osoby k identifikaci osoby ke kontaktování osoby.
Ztrátová komprese: snižuje velikost odstraněním nedůležité informace (např. neslyšitelné tóny) snižuje velikost odstraněním duplicitní informace (např. opakující se pixely) zachovává signál v původní podobě. zachovává důležité části původního signálu.
Archive.org : volně dostupná knihovna, texty, multimédia, software a web stránek (obsahuje knihy, hudbu a filmy, které již nejsou chráněné autorským zákonem) archiv webových stránek (světa), podstatné části volně dostupné dokumentární filmy.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.