Met

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Met

Description:
Z otazek, co posilala Janca :)

Author:
AVATAR

Creation Date:
11/01/2019

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Co je možné spojit s kvalitativním výzkumem? Zachycení perspektivy zkoumaných i vlivu kontextu Prostý popis Investigativní pátraní Kvantifikaci zjištění .
Operacionalizace: v praxi probíhá jako stanovení indikátorů je ukotvení výzkumného problému v existujících teoriích je rámcovou definicí pojmů používaných ve výzkumu je závěrečným krokem v analýze získaných dat, při kterém shrnujeme objevené koncepty.
Pro seznam literatury na konci bakalářky neplatí: musí obsahovat pouze zdroje, které autor při psaní BP použil, tj. z nich citoval nebo je parafrázoval musí obsahovat také zdroje, ze kterých autor čerpal během teoretické přípravy, přímo je v práci nevyužil, ale měly na jeho přístup k výzkumu formativní vliv je povinnou součástí každé závěrečné práce na MU musí být zpracován v souladu s vybranou citační normou, kterou autor soustavně dodržuje v celé BP .
Reprezentativita: je zajištění totožných podmínek pro všechna měření odpovídá na otázku, zda test skutečně měří to, co jsme změřit chtěli odpovídá na otázku, jak přesný je měřící nástroj, který používáme je možnost zobecnění výsledků, které nám vyšly na našem vzorku, na populaci.
Kvalitativní výzkum: upřednostňuje deduktivní postup před induktivním nevyužívá deduktivního ani induktivního postupu, protože se snaží porozumět perspektivě sociálních aktérů využívá rovnocenně induktivního i deduktivního postupu. Jedná se o kombinaci výzkumných metod typickou právě pro kvalitativní výzkum upřednostňuje induktivní postup před deduktivním .
Sociální vědy se liší od přírodních věd takto: závěry vyslovené v sociálně vědním výzkumu jsou deterministické, zatímco v přírodních vědách pouze pravědpodobností platnost závěrů v sociálně vědním výzkumu je omezená, zatímco přírodovědný výzkum je schopen vyvodit univerzálně platné závěry sociálně vědní výzkum neredukuje počet proměnných, které zkoumá v přírodních vědách je, na rozdíl od sociálních věd, obtížné naleznou důkazy o kauzalitě .
Triangulace v kvalitativním výzkumu znamená: omezit se na jednu techniku sběru dat a s ní pracovat po celou dobu realizace výzkumu kombinaci různých technik sběru dat s cílem posílit věrohodnost zjištění kombinaci různých technik sběru dat omezit se na jednu techniku sběru dat v určité fázi realizace výzkumu .
Mezi nevýhody dotazníku patří: zisk velkého množství dat nutnost administrace testů možnost vyhnout se otázce kvantifikovatelnost získaných dat .
Které tvrzení nejlépe vypovídá o kvalitativní metodologii z hlediska možností zobecnění výsledků výzkumu? Výsledky kvalitativní výzkumu vypovídají jen o zkoumaných případech, popřípadě podobných případech, které se nacházejí ve shodných kontextech jako původní případy Zjištění z kvalitativního výzkumu jsou zcela subjektivní, tj. vypovídají především o osobnosti výzkumníka či výzkumnice a jejich vztahu ke zkoumanému tématu a zkoumaným osobám Výsledky kvalitativního výzkumu jsou reprezentativní Zjištění z kvalitativního výzkumu jsou zobecnitelná ze vzorku na populaci .
V případě výzkumu s dětmi neplatí: Abychom zabránili možnému ovlivnění přirozeného chování dětí, účel výzkumu nevysvětlujeme Používáme různé metody sběru dat, včetně her a výtvarných činností Souhlas s účastí dítěte musí udělit zákonný zástupce Dětem zaměření na účel adekvátním způsobem vysvětlíme a respektujeme, pokud se rozhodnou výzkumu nezúčastnit, přestože máme souhlas zákonného zástupce .
Vhodným zdrojem pro přípravu teoretické části bakalářské práce nejsou: články v odborných časopisech obhájené magisterské práce informace z veřejného diskusního fóra kapitoly v knihách .
Učitelé z těch mateřských škol, které spolupracují s logopedem, se častěji věnují realizaci hlasové výchovy než učitelé z těch mateřských škol, které s logopedem nespolupracují. V této hypotéze je závislou proměnnou: Spolupráce s logopedem v dané MŠ Učitel Mateřská škola Četnost realizace hlasové výchovy .
Kontrolní skupina v experimentu: Má přesně dvojnásobný počet členů než experimentální skupina, aby bylo možné závěr experimentu generalizovat Není v rámci experimentu měřena Není vystavena experimentálnímu podnětu Liší se v zásadních charakteristikách od experimentální skupiny .
Validita je: schopnost našich indikátorů měřit skutečně ten koncept, který měřit chceme schopnost zobecnění výsledků schopnost měřit koncept bez náhodného zakolísání a zkreslení schopnost opakovaně naměřit stejné hodnoty konceptu .
Korelace znamená: Příčinnou souvislost mezi dvěma proměnnými že jev A způsobuje jev B Statistický vztah mezi proměnnými Topografickou podobnost mezi dvěma proměnnými .
Povinnou součástí bakalářské práce není: Jmenný rejstřík Seznam literatury Shrnutí Úvod .
Který z typů rozhovorů je nejvíce standardizovaný skupinový rozhovor narativní rozhovor neformální rozhovor strukturovaný rozhovor .
Každý výzkum vždy zkoumá jen určitý výsek reality. V kvalitativním výzkumu Zužujeme zkoumanou realitu až v úplném závěru výzkumu, po dokončení analýzy dat. Nikdy zkoumanou realitu žádným způsobem neredukujeme Zužujeme zkoumanou realitu až v průběhu sběru dat, v závislosti na průběžném vyhodnocování výsledků Provedeme redukci zkoumaných proměnných před vstupem do terénu .
Hypotéza musí Obsahovat dvě proměnné Být experimentální Mít formu tázací otázky Být potvrzená .
Kdy je v kvalitativním výzkumu vhodné začít s analýzou dat? Po dokončení sběru dat je vhodné ještě pár měsíců počkat, aby se data uležela. Ještě před začátkem jejich sběru Průběžně, tak jak data sbíráme Až po dokončení sběru dat, abychom měli k dispozici pro vyhodnocování vše pohromadě. .
Při formulování výzkumného problému NEMUSÍME zohlednit: Výzkumy v minulosti realizované v oblasti našeho zájmu Teoretický i praktický přínos a originalitu tématu, které chceme zkoumat Teoretickou literaturu zabývající se oblastí našeho zájmu Způsob, kterým budou prezentované výstupy z našeho výzkumu .
Jaká je funkce teorie v kvalitativním výzkumu? Teorie neovlivňuje v kvalitativním postupu sběr dat, ten se musí řídit čistě postupnou analýzou již sebraných dat. Je však důležitou součástí analýzy sebraných dat. Na základě teorie formulujeme hypotézy, které výzkumem ověřujeme. Teorie je důležitým inspiračním zdrojem, který pomáhá zaměřit výzkumnickou pozornost určitým směrem, např. jaká data nás vůbec zajímají, a podílí se na analytickém postupu a nabízí interpretační rámce. S žádnou teorií se zásadně dopředu neseznamujeme, abychom neskreslili výsledky. .
Co je cílem pilotní studie? Seznámit veřejnost s výzkumem Zjistit, zda je náš výzkum např. v dané populaci vůbec možné provést Zjistit, zda máme pro realizaci výzkumu dostatek finančních prostředků Zjistit informace o životních podmínkách a pracovním vytížení pilotů .
Paradigma definujeme jako Obecně přijatý názor na to, jaké výzkumné projekty mají být v daném oboru podporovány Konsensus mezi vědci v daném oboru o tom, jak by měly být problémy chápány a zkoumány Doporučení pro volbu metodologie pro výzkum fenoménů v daném vědním oboru Prospěšnost daného oboru pro vědecké porozumění pedagogické realitě .
Představte si, že vás zajímá, jak vnímají prostředí školy žáci s tělesným postižením, kteří k pohybu používají vozík. Výzkum chcete realizovat ve čtyřech školách, jejichž vedení souhlasilo s vaším vstupem do terénu. Jak ovšem vyplyne z prvních rozhovorů s vyučujícími, nebude možné realizovat pozorování ve třídě, protože jej vyučující vnímají jako příliš invazivní. Jaké jiné kvalitativní techniky sběru dat byste mohli použít? Focus group s žáky; žáci mohou tvořit artefakty (např. obrázky, fotografie apod.) na zadané téma Šmírování a nenápadné pronásledování žáků na vozíku tak, aby si toho nevšimli Individuální rozhovory s rodiči žáků na vozíku Analýza dokumentů školy s důrazem na integraci tělesně postižených žáků; focus groupy s vyučujícími žáků.
Co NENÍ a nemůže být cílem analýzy dat v kvalitativním výzkumu? Odpovědět na výzkumnou otázku. Prezentovat data způsobem, který obohatí vědecké poznání, ale může také najít využití v praxi. Do hloubky porozumět datům a hledat v nich souvislosti. Potvrdit nebo vyvrátit hypotézy. .
Čím se liší kvalitativní výzkumná studie od žurnalistické reportáže? Kvalitativní výzkum se od dobře provedených žurnalistických reportáží neliší. Pouze tím, že odborné články založené na výzkumu musí být delší než články v neodborných časopisech. Ve výzkumu je třeba popsat metodologii a využít teorii, která umožňuje hlubší analýzu a interpretaci dat. Reportáž se může týkat čehokoli, třeba továren nebo ZOO. Kvalitativní výzkum zkoumá výhradně lidi a jejich způsob myšlení. .
Výzkumník se zabýval tím, jak komunikuje personál domovů pro seniory s jeho obyvateli. Opakovaně vybrané domovy pro seniory navštívil a pozoroval komunikaci a interakci mezi personálem a seniory. Jednalo se o: Anketu Experiment Životní history (life history) Etnografii .
Falsifikace je: logické zjištění, že tvrzení je nepravdivé způsob, jak doložit, že určitá teorie je falsifikát způsob, jak dokázat, že naše hypotéza je pravdivá pojem, vycházející ze sociálního konstruktivismu.
Co není vhodným případem pro případovou studii ve školství? školní třída prázdniny předávání vysvědčení skupina žáků .
Je to přijímaný příklad aktuální vědecké praxe, který zahrnuje zákony, teorie, aplikace a instrumentaci. To vše poskytuje model, z něhož vychází spojitá tradice vědeckého výzkumu.“Výše uvedený text je definicí: normální vědy přirozeného systému paradigmatu výzkumu.
Mezi typy proměnných nepatří: nominální ordinální procesové intervalové .
Existují rizika zkreslení, jež jsou spojena s neúplným popsaním systému. Mezi tato vysoká rizika zkreslení patří: nepravá korelace, chybějíci střední člen, přirozený systém vývojová sekvence, dvojí příčina chybějící střední člen, vývojová sekvence, nepravá korelace, intervalová proměnná dvojí příčina, chybějící střední člen, vývojová sekvence, nepravá korelace.
Mezi vlastnosti metody nepatří: dynamika systematičnost objektivita empirie sebekorekce.
"Cesta, soubor, systém postupných kroků vedoucích k standardnímu výsledku kupř. ve vyučování, vedení rozhovorů, zpracování testů, apod. ; pracovní postup, který vede k řešení vědeckého problému“ Tento výrok popisuje.... metodiku metodu hypotézu metodologii.
Cesta vedoucí k cíli“ či „Způsob vědeckého poznávání jevů a skutečností.“ Tento výrok popisuje.... metodologii metodu metodiku proměnnou .
"To co vědci v daném oboru za vědu považují, tedy komunita vědců přijímá shodné paradigma...“ je definicí: „přirozeného systému“ „normální vědy“ hypotézy výzkumu.
Systematický způsob řešení problémů, kterým se rozšiřují hranice vědomostí lidstva je... paradigma výzkum hypotéza.
Vyberte správné pořadí etap výzkumu: Stanovení výzkumného problému, informační příprava výzkumu, příprava výzkumních metod, sběr a spracovaní údajů, psaní výzkumné zprávy Psaní výzkumné zprávy, informační příprava výzkumu, interpretace údajů, psaní výzkumné správy Stanovení výzkumného problému, příprava výzkumních metod, sběr a zpracování údajů, interpretace údajů, psaní výzkumné zprávy Stanovení výzkumného problému, informační příprava výzkumu, příprava výzkumních metod, sběr a spracování údajů, interpretace údajů, psaní výzkumné zprávy Informační příprava výzkumu, příprava výzkumních metod, sběr a zpracování údajů, interpretace údajů, psaní výzkumné zprávy, stanovení výzkumného problému.
Doplňte do vynechaných míst správne pojmy: V kvantitativním výzkumu sledujeme vlastnosti případů, tzv. proměnné. Jedny z nich jsou příčinami, s nimiž „manipulujeme“ a nazýváme je jako ......(1) proměnné a druhé jsou jejich důsledky, jež označujeme jako ......(2) proměnné. nezávislé, závislé závislé, nezávislé závislé, intervenující nezávislé, intervenující.
Měření, kdy při opakované aplikaci dostáváme shodné výsledky, za podmínky, že se stav pozorovaného objektu nezměnil, nazýváme... validní měření reliabilní měření objektivní měření standardizované měření.
Měření, které měří skutečně to, co jsme měřit zamýšleli, označujeme jako.... validní měření reliabilní měření objektivní měření standardizované měření.
Doplňte do vynechaných míst 4 fáze procesu dedukce, jak za sebou následují: teorie, hypotéza, pozorování(výzkum), přijetí/zamítnutí hypotézy pozorování, výzkum, teorie, hypotéza hypotéza, teorie, výzkum, pozorování pozorování, nalezené pravidelnosti, předběžné závěry, teorie.
Doplňte do vynechaných míst 4 fáze procesu indukce, jak za sebou následují: teorie, hypotéza, pozorování(výzkum), přijetí/zamítnutí hypotézy pozorování, výzkum, teorie, hypotéza hypotéza, teorie, výzkum, pozorování pozorování, nalezené pravidelnosti, předběžné závěry, teorie.
Metodologie je: věda o výzkumu, metodách..., o tom jak provádět výzkum cesta k cíli věda o číslech věda, která se zabývá poznáním.
Mezi 4 možné způsoby(metody) poznávání reality nepatří: metoda vědy metoda autority metoda common sense metoda tradice.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.