Dalších 7 prezentací

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Dalších 7 prezentací

Description:
politiky eu

Author:
terka hra
(Other tests from this author)

Creation Date:
18/06/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
vnitřní politika EU je prostor S,B,Sp.
volný pohyb osob patří do kterého pilíře (číslo).
vnitřní bezpečnost patřila do kterého pilíře do Lisabonské smlouvy (jen číslo).
mezivládní agenda vnitřní politika EU skupina TREVI Neapolská úmluva ze 7.9.1967,označovaná též jako Neapol I.
spoj Amsterdamská smlouva: reforma agendy Lisabonská smlouva: zásadní změny 1999-2014 víceleté akční programy spolupráce.
Haagský program: rok __-__, snaha o vytvoření jednotné __ a __ politiky (nástroje __práva), zesílený boj proti terorismu, drogám a organizovanému zločinu, posílení mezinárodní spolupráce.
___ program. V letech __-___, posílení dosavadních nástrojů , efektivnější spolupráce, šíroká agenda: justice, občanství, přistěhovalectví, azyl, schengenský prostor, snaha o konkrétnější a cílenější zaměření programu oproti Háágskému.
Schengenský prostor, základem dvě mezivládní dohody uzavřené mimo struktury ES. V roce __ ___dohoda a v roce __ ___ úmluva. Signatáři byli: __,__,__.
Schengen zahrnula do právního a institucionálního rámce Smlouvy o ES (hlava IV SES) , tzv. Schengenský protokol ___ smlouva.
Předpoklady vstupu připravenost na uplatnění schengenského aquis připojení k Schengenskému informačnímu systému ochrana vnější hranice víza policejní spolupráce ochrana osobních údajů.
Jaká je pozice Británie a Irska? Výjimka, ale mohou se k aktivitám připojit. Podmínka je ____ v Radě. 3/1999 UK žádá o účast v některých oblastech : policejní a ___ spolupráce v trestních věcech, boj proti ___ a __, 6/2000 a 11/2001 v některých oblastech také Irsko: realizace a fungování __.
rozšiřování schengenu 12/2007, 3/2008 12/2008, 3/2009 12/2011 stranou zůstavají.
Schengenská dohoda byla vydána v roce __ a Prováděcí smlouva k Schengenské dohdoě byla vydána ___. Rozhodnutí ___ výboru a prováděcí akty vydané orgány, na které přenesl výbor svoje pravomoci (pravomoci výboru potom převzala ___EU).
Přijatá sekundární legislativa EU. Schengenský ___ ___: pravidla upravující přeshraniční pohyb osob, nařízení 1987/2006 o zřízení, provozování a využívání Schengenské informačního systému druhé generace, upravuje vedení záznamů o státních příslušnících třetích zemí a za účelem odepření vstupu, rozhodnutí 2007/533/SVV o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému 2.generace (SIS II) upravuje vedení ostatních kategorií údajů.
SIS I+2 je centrální databáze pro ___ __, napojeny __ systémy. Data: hledané a pohřešované osoby, osoby se zákazaným pobytem na území Schengenu, odcizená a pohřešovaná vozidla, předměty, SIS II: kapacita pro větší počet zemí, rozšíření o ___ údaje, 4/___ spuštění SIS II.
počátek budování evropského azylového systému byl v roce __ na summitu v __.
V roce __ byl přijat Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu. Pět základních závazků: 1. legální ___ s ohledem na priority, potřeby a absorpční schopnost každého státu, 2. boj proti nedovolenému přistěhovalectví, návrat ___ migrantů, 3.posílení ochrany___ 4.evropa __: výměna informací, analýzy, sdílení zkušeností, pomoc posíženým členským státům, zavedení jednotného azylového řízení, 5. partnerství se zeměmi původu a tranzitu.
Co je finanční nástroj společného evropského azylového systému (CEAS) první rozepiš a pak zkratku.
Základem dublinského systému je Dublinská úmluva z roku __. Zodpovědný je jeden stát (one chance only princip) a odstranění ___ __ a __ __ ___.
V roce ___ tzv. Dublin II- revize: kritéria, lhůty, tranzitní zony... od roku __ revize Dublin III a nyní v přípravě Dublin IV, odraz migrační krize.
Seřad kritéria určení státu rodinné vazby místo vydání víza/ povolení k pobytu neoprávněný vstup a pobyt vstup a bezvízový styk místo žádosti o azyl.
Reforma Frontexu na novou agenturu 10/___. Tři komponenty: Agentura pro Evropskou pohraniční a pobřežní stráž, Příslušníci vnitrostátních orgánů, __ a operační pomoc při záchranných operacích, Vyčlenění rezervní kapacity na ochranu hranic, stálý monitoring vnějších hranic, součástí je Úřad pro ___.
Od roku 1996 rozhoduje ___ (jakým způsobem__), o senzamu třetích zemí s vízovou povinností a jednotné formě víz.
od roku ___ po vstupu Amsterdamské smlouvy v platnost i v ostatních blastech postupy pro udělení víz členskými zeměmi, pravidla pro jednotné vízum (společná kritéria).
Od roku 2004 budování Vízového ___ systému: databáze a výměna výzových údajů, struktura obdobná SIS (všechny databáze spracuje agentura ___).
Od 4/2010 platí __ __ EU: harmonizace pravidel mezi státy Schengenu, společná pravidla pro podmínky a postup při vydávání víz (odpovědnost za udělení, způsob zpracování), jednotný formulář i systém poplatků, transparentnější rozhodování (odůvodnění odmítnutí, možnost odvolání). Seznam třetích zemí s vízovou povinností schvaluje __ formou __.
EUROPOL byl založen v roce ___ ale zmíněn byl už ve ___ a byl posílen ___ smlouvou.
EUROPOL: spolupráce v oblasti ___, obchodu s drogami, organizovanému zločinu a jiným závažným formám mezinárodní trestné činnosti. Národní jednotky v členských státech a národní styční důstojníci v centrále Europolu. Shromažduje, analyzuje, šíří informace a koordinuje operace, spolupráce ve vyšetřovacích týmech. Nemá klasické ___ pravomoci. .
Evropská jednotka pro justiční spolupráci se jmenuje ___. Nemůže podávat žaloby k __ soudům. Zčásti supluje navrhovaný vznik Úřadu evropského veřejného žalobce. Propojení na ___ __ __ (__) spolupráce v oblasti závažné trestné činnosti, neformální kontakty mezi justičními orgány, podpora a stíhání, výměna zkušeností (každý stát jmenuje kontaktní osoby).
EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ, možnost vydávání občanů jednoho členského státu do jiného. Fakticky řeší problém ___ pohybu a jeho ___ dopadů (vyhýbání se stíhání). Pouze závažné trestné činy podle práva žádající země např. podezření z terorismu, perofilie, vraždy, korupce, rasismu, obchodu se zbraněmi či drogami (32 oblastí). Konkrétní formu provedení (rámcové rozhodnutí, 2002) přijaly ______ ___. Před jeho platností klasické ___ ___.
Co je to OLAF? ____ je zřízen ___ (zkratka instituce) ochrana ___zájmů Unie.
Co je EIO? ___ , směrnice z roku 2014/41/EU v procesu implementace do 5/2017. Rozhodnutí vydané justičním orgánem jednoho členského státu ("vydávající stát") za účelem provedení jednoho nebo několika konkrétních vyšetřovacích úkonů v jiném členském státě ("vykonávající stát") s cílem zajistit __.
Návrh směrnice ohrožuje aspekty trestního práva (ne mezinárodní spolupráce), funguje potom pojistka ___ ___, která funguje tak, že první podá žádost __ ___, pozastaví se legislativní proces a pak posuzuje __ __ konsensem.
Tradiční nástroje obecně, zásah vnitrostátních parlamentů- __ karta (předběžné varování)- proti __ parlamentů, __ návrh znovu přezkoumá.
Oranžová karta (zásadní varování), proti je většina parlamentů, změna řádného legislativního postupu na ___- Rada ( __% členů) nebo __ ___(většina hlasů), posuzují soulad se zásadou ___-možnost odmítnutí.
Pravomoci eu, policejní spolupráce. Spolupráce policie, __ úřadů a dalších orgánů- předcházení trestným činům. Možnost přijetí opatření- ___ legislativní postup: Funguje pro shromaždování a výměnu informací, ___ spolupráci, sdílení ___ postupů a při organizované trestné činnosti. Další spolupráce- __ legislatviní postup: operativní spolupráce mezi orgány.
Posílená spolupráce: speciální úprava (srov. obecná pravidla posílené spolupráce), navazuje a vyvažuje pojistku __ __, minimálně __ států, formální oznámení Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Rozhoduje Rada ___, hlasují pouze státy, které se chtějí účastnit, zavedení posílené spolupráce (čl 20(2)SEU.
Nástroje: celá řada nástrojů s odlišným postavením (problém vyvážit zájmy Unie a členských států) Ne úplně přehledná struktura s pevně stanovenými kompetencemi a strukturou. Patří tam třeba Europol, Eurojust, Evropský ___ rozkaz, OLAF, evropský ___ příkaz.
JEDNOTNÉ SCHENGENSKÉ VÍZUM: průjezdní letištní nebo vízum k pobytu do __ dnů- při splnění stanovených podmínek. Uděluje stát Schengenu, který je cílem cesty cizince nebo je prvním státem, do kterého cizinec na toto vízum vstoupí ( v případě průjezdu), opravnuje ke vstupu do všech schen. států, stanoveny konkrétní podmínky (cestovní doklad, účel cesty, finanční prostředky, nemá zakazan vstup, nepředstavuje nebezpečí), pokud nejsou splněny může byt uzemni platnost víza omezena.
Aktuální agenda: priority vytyčené Evropskou radou v červnu ___+ dopady __ krize: -reakce na sílící migrační tlaky ve ___, -Dublin __, propojení migrace s __ a rozvojovou politikou Unie, Migrační dohody s 3.státy (aktuálně __), posílení agentury __ (kapacita, operativa), Evropská pohraniční a pobřežní stráž, Boj proti terorismu (__ směrnice, zavedení cestovního informačního a autorizačního systému ETIAS), aktualizace strategie vnitřní bezpečnosti, bezvízový dialog (Ukrajina, Rusko, Turecko).
Prumská dohoda. Základem mezivládní spolupráce je Prumská dohoda podepsaná některými státy (napiš podle abecedy) v květnu __. Spolupráce: boj proti terorismu, přeshraniční trestná činnost a ilegální přistěhovalectví, praktické dopady, výměna údajů o DNA, otisků prstů, registru vozidel, osobních a jiných údajů souvisejících s přeshraniční policejní spoluprácí, začlenění do právního rámce EU Tzv. Prumské rozhodnutí.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.