Dendrologie i. test 2

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Dendrologie i. test 2

Description:
kořen, fyziologie, nomenklatura

Author:
Tom
(Other tests from this author)

Creation Date:
14/06/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Označte pravdivá tvrzení hlavním cílem tvorby kalusu a ránového dřeva je zabránit proniknutí patogenů do stonku druhotné stavby.
Označte pravdivá tvrzení kompartmentalizace je proces, který se uskutečňuje jak ve stonku, tak kořenu primární stavby.
Označte pravdivá tvrzení reakční zóna v modelu CODIT je hraniční zóna, oddělující ve dřevě tvořícím se po okamžiku poranění nebo infekce část napadenou od části zdravé.
Označte pravdivá tvrzení druhový přívlastek ve vědeckých názvech rostlin je psán vždy malým počátečním písmenem.
Označte pravdivá tvrzení dřeviny jsou ve svých pletivech (na tomtéž místě) schopné obnovovat odumřelé buňky.
Označte pravdivá tvrzení mezidruhový kříženci generativního původu jsou označováni značkou "+", lokalizovanou (bez mezery) před druhovým epitetem.
Označte pravdivá tvrzení se vzrůstajícím věkem a současně i velikostí jedince se zvyšuje potřeba energie pomaleji než roste její produkce.
Označte pravdivá tvrzení ztráta energetických látek (škrobu) se minimalizuje, když se hluboké seříznutí nadzemní části dřevin provede těsně před počátkem rašení.
Označte pravdivá tvrzení čím rozsáhlejší bezlisté partie větev má, tím více může být řezem redukována.
Označte pravdivá tvrzení ochrana je dynamický a nespecifický proces, reagující na vnější negativní faktory, ohrožující přežití. Vede ke vzniku ochranných struktur.
Označte pravdivá tvrzení stanovení tzv. relativní vitality je snadnější než stanovení tzv. vitality absolutní.
Označte pravdivá tvrzení pro hodnocení (celkové) vitality je rozhodující úroveň té složky (biomechanická, fyziologická), která je v lepším stavu.
Označte pravdivá tvrzení výhodou olistění jako ukazatele fyziologické vitality (ve srovnání s architekturou/strukturou koruny) je, že není tolik komplikováno (menšími) odchylkami od normálu, jež nesouvisí se změnami vitality.
Označte pravdivá tvrzení zbytková stěna zdravého dřeva dosahující alespoň 1/3 poloměru kmenu v daném místě při uzavřené dutině/hnilobě zabezpečuje dostatečnou odolnost vůči zlomu i při plně zavětvené koruně solitérního exempláře.
Označte pravdivá tvrzení postranní kořeny vznikají na kořenech sekundární stavby ze spících pupenů.
Označte pravdivá tvrzení adventivní kořeny v dutině kmenu je obvykle účelné odstranit, pokud je to technicky možné.
Označte pravdivá tvrzení kotevní kořenový systém je podmíněn více stanovištně než geneticky.
Označte pravdivá tvrzení kořenový systém dospělé dřeviny představuje obvykle 1/5 až 1/3 (1/2) celkové biomasy stromu.
Označte pravdivá tvrzení sazenice dřevin množené řízkováním nemívají kůlový kořen .
Označte pravdivá tvrzení o dřevinách, jejichž květní orgány se založí v jednom a vykvetou v následujícím roce hluboký řez v období vegetačního klidu omezuje kvetení v následující vegetaci.
Označte pravdivá tvrzení o dřevinách, jejichž květní orgány se založí v jednom a vykvetou v následujícím roce kvetou převážně ve druhé polovině vegetace.
Označte pravdivá tvrzení každoroční hluboký řez neomezuje u většiny keřů kvetoucích ve druhé polovině vegetace bohatost jejich kvetení.
Označte pravdivá tvrzení poloplné či plné květy mají semeníky částečně či zcela přeměněné v květní obaly.
Označte pravdivá tvrzení souplodí je soubor plodů na společném stonku, vznikající z celého květenství.
Označte pravdivá tvrzení spící pupeny vznikají v důsledku apikální dominance.
Označte pravdivá tvrzení sterilní a fertilní část rostliny má zřetelně rozdílnou architekturu u vistárie (Wisteria) a plaménku (Clematis).
Označte pravdivá tvrzení reiterace je proces, při kterém kambium vytváří v místech zvýšeného pnutí/namáhání širší letokruhy dřeva.
Označte pravdivá tvrzení lepší oslunění osy a její větší tloušťka obvykle naznačují její vyšší postavení (rank) v korunové hierarchii.
Označte pravdivá tvrzení tzv. tahové dřevo (varianta reakčního dřeva) vzniká u jehličnanů na horní straně větví.
Označte pravdivá tvrzení přísnost korunové hierarchie se u keřů s rostoucím věkem snižuje pomaleji než u stromů.
Označte pravdivá tvrzení dospělí solitérní jedinci mají obvykle přísnější hierarchii os v koruně než stejně staří jedinci v porostu.
Označte pravdivá tvrzení sterilní a fertilní část rostliny má zřetelně rozdílnou architekturu u mnohých lián úponkatých .
Označte pravdivá tvrzení při tzv. celkové (totální) reiteraci u stromů vznikají vzpřímené útvary ,,stromečkovitého" charakteru.
Označte pravdivá tvrzení keře, u kterých se bazální obnovovací výhony ohýbají a větví mezotonně, mají obvykle menší aktivitu bazální obnovovací zóny než keře, jejichž bazální obnovovací výhony zůstávají vzpřímené a větví se akrotonně.
Označte pravdivá tvrzení mykorrhizy se vytvářejí jen na tzv. koncových koříncích .
Označte pravdivá tvrzení kosterní kořeny nacházející se v zemi vytváří borku.
Označte pravdivá tvrzení kotevní kořeny jsou charakteristické pro (typický) srdčitý kořenový systém.
Označte pravdivá tvrzení se zhoršujícími se půdními podmínkami klesá podíl kořenů a celkové biomase dřeviny.
Označte pravdivá tvrzení koncové kořínky omezeného růstu se nachází především na periférii kořenového systému.
Označte pravdivá tvrzení staré, ale ještě relativně vitální stromy, mají většinu dřevní hmoty mrtvou.
Označte pravdivá tvrzení v juvenilním stádiu/fázi jsou dřeviny méně citlivé na stín a imise než v dospělosti.
Označte pravdivá tvrzení tvorba výmladků ze spících pupenů na bázi kosterních větví a na kmenu ve stádiu/fázi stáří je z hlediska stability energetického systému stromu nežádoucí.
Označte pravdivá tvrzení stádium/fáze dospělosti je v přirozených podmínkách obvykle nejdelším obdobím života stromu.
Označte pravdivá tvrzení nejvyšší koncentrace škrobu ve dřevině je krátce po vyrašení.
Označte pravdivá tvrzení klon je soubor pohlavně se množících jedinců jednotného vzhledu, jehož stabilita je udržována opakovaným výběrem ke standardu .
Označte pravdivá tvrzení mezidruhoví kříženci generativního původu jsou označováni multiplikační značkou "x" ("krát"). lokalizovanou před rodovým jménem .
Označte pravdivá tvrzení tzv. taxonomické synonymum vzniká odlišným chápáním šíře či hierarchie taxonu.
Označte pravdivá tvrzení kultivary hybridního původu se neoznačují multiplikačním znaménkem "x" ("krát") před kultivarovým přívlastkem .
Označte pravdivá tvrzení zkratky přírodních vnitrodruhových taxonomických jednotek - např. "subsp." - je doporučeno psát ve vědeckých jménech kurzívou.
Označte pravdivá tvrzení možnost významného mechanického selhání vzrůstného stromu znamená častější ohrožení než jeho provozní bezpečnost.
Označte pravdivá tvrzení tvorba výmladků patří k jednoznačné interpretaci ukazatelů fyziologického aspektu.
Označte pravdivá tvrzení biomechanické aspekty vitality vyjadřují odolnost vůči dynamickému namáhání a biostatický aspekt vitality vyjadřuje odolnost vůči namáhání statickému.
Označte pravdivá tvrzení mezi ukazatele fyziologického aspektu vitality patří: letokruhová analýza, rychlost tvorby kalusu a architektura koruny.
Označte pravdivá tvrzení ke stanovení biomechanického aspektu vitality lze využít: přírůstkový nebozez, metodu SIA, elektrický odpor v kambiální oblasti.
Označte pravdivá tvrzení o dřevinách, jejichž květní orgány se založí a vykvetou v jednom kalendářním roce hluboký řez v období vegetačního klidu neomezuje kvetení v následující vegetaci.
Označte pravdivá tvrzení o dřevinách, jejichž květní orgány se založí a vykvetou v jednom kalendářním roce kvetou převážně z jara.
Označte pravdivá tvrzení rostlina jednodomá má na jednom exempláři květy samičí, samčí i oboupohlavné.
Označte pravdivá tvrzení květní lůžko je metamorfovaný stonek.
Označte pravdivá tvrzení tzv. poloplné květy mají lepší samočistící schopnost než jednoduché.
Označte pravdivá tvrzení pojem kořenové vlášení se synonymum pro kořen primární stavby.
Označte pravdivá tvrzení o kořenech letokruhy dřeva jsou výraznější než u dřeva stonku.
Označte pravdivá tvrzení o kořenech odnože jsou metamorfovaný kořen.
Označte pravdivá tvrzení kořeny druhotné stavby na rozdíl od druhotného stonku nevytváří nikdy felodermu.
Označte pravdivá tvrzení význam horizontálních kořenů v rámci kořenového systému se vzrůstajícím věkem stoupá.
Označte pravdivá tvrzení dřeviny nejsou ve svých pletivech schopné obnovovat odumřelé buňky, mohou je vytvářet pouze na jiném místě.
Označte pravdivá tvrzení tzv. koncové kořínky jsou charakteristické pro živou primární kůrou.
Označte pravdivá tvrzení kůlový kořenový systém je obvykle intenzivněji větvený než srdčitý.
Označte pravdivá tvrzení srdčité kořeny obvykle vyrůstají z kořenů horizontálních.
Označte pravdivá tvrzení nižší obsah živin a vody v horní vrstvě půdy podporuje vyšší hustotu tzv. koncových kořínků.
Označte pravdivá tvrzení se vzrůstajícím věkem se obvykle snižuje význam kotevních kořenů v kořenovém systému.
Označte pravdivá tvrzení o kořenech produkují některé rostlinné hormony (cytokininy, gibereliny, kyselina abscisová).
Označte pravdivá tvrzení o kořenech vyskytují se na nich spící pupeny.
Označte pravdivá tvrzení o kořenech rhizodermis je bez kutikuly a průduchů.
Označte pravdivá tvrzení o kořenech postranní kořeny vznikají z kořenu primární stavby obvykle v primární kůře.
Označte pravdivá tvrzení o kořenech dřeň v kořenu primární stavby často chybí.
Označte pravdivá tvrzení o kořenech význam horizontálních kořenů se v rámci kořenového systému se vzrůstajícím věkem snižuje.
Označte pravdivá tvrzení postranní kořeny vznikají v pericyklu.
Označte pravdivá tvrzení s věkem stoupá počet horizontálních kořenů.
Označte pravdivá tvrzení koncové kořínky se vyskytují zejména v horních vrstvách půdy.
Označte pravdivá tvrzení u srdčitého kořenového systému vyrůstají kořeny z kořenů horizontálních .
Označte pravdivá tvrzení menší množství dusíku v půdě vyvolá větší tvorbu kořenového vlášení .
Označte pravdivá tvrzení kořeny mohou růst i na větvích některých lián.
Označte pravdivá tvrzení kosterní kořeny nacházející se v zemi nevytváří borku.
Označte pravdivá tvrzení se zhoršujícími se půdními podmínkami klesá podíl kořenů na celkové biomase.
Označte pravdivá tvrzení koncové kořínky omezeného růstu nalezneme na periferii kořenového systému.
Označte pravdivá tvrzení kosterní kořeny jsou charakteristické pro srdčitý kořenový systém.
Označte období s nejvyšší koncentrací škrobu ve stromu krátce před rašením.
Označte ukazatele fyziologického aspektu vitality předčasný opad listů.
Označte období s nejvyšší koncentrací škrobu ve stromu krátce po rašení.
Označte období s nejvyšší koncentrací škrobu ve stromu ke konci vegetace.
Označte pravdivá tvrzení období mladosti jako vývojová etapa v životě jedince stromu je v přirozených podmínkách nejkratší.
Označte pravdivá tvrzení období dospělosti jako vývojová etapa v životě jedince stromu je v přirozených podmínkách nejkratší.
Označte pravdivá tvrzení období stárnutí/stáří jako vývojová etapa v životě jedince stromu je v přirozených podmínkách nejkratší.
Označte pravdivá tvrzení ztlustlé koncové kořínky nalezneme na periferii kořenového systému.
Označte ukazatele fyziologického aspektu vitality proschnutí koruny.
Označte ukazatele fyziologického aspektu vitality asymetrická koruna.
Označte ukazatele fyziologického aspektu vitality výskyt nebezpečné choroby.
Označte ukazatele fyziologického aspektu vitality rychlost tvorby kalusu (hojivého pletiva) na okraji rány.
označte období poranění dřevin nejvhodnější pro tvorbu kalusu a ránového dřeva období vegetačního klidu.
označte období poranění dřevin nejvhodnější pro tvorbu kalusu a ránového dřeva období na počátku vegetace.
označte období poranění dřevin nejvhodnější pro tvorbu kalusu a ránového dřeva období ke konci vegetace.
označte ukazatele biomechanického aspektu vitality architektura/struktura koruny (dána poměrem dlouhých a krátkých výhonů).
označte ukazatele biomechanického aspektu vitality ztráta listové plochy.
označte ukazatele biomechanického aspektu vitality výskyt nebezpečné choroby (např. grafióza jilmů).
označte ukazatele biomechanického aspektu vitality tlaková vidlice.
označte ukazatele biomechanického aspektu vitality plodnice dřevokazných hub.
označte vývojovou etapu v životě jedince stromu, jež je v přirozených podmínkách nejdelší období dospělosti.
označte vývojovou etapu v životě jedince stromu, jež je v přirozených podmínkách nejdelší období stárnutí/stáří.
označte vývojovou etapu v životě jedince stromu, jež je v přirozených podmínkách nejdelší období mladosti.
označte období, kdy je kompartmentalizace nejúčinnější období vegetačního klidu.
označte období, kdy je kompartmentalizace nejúčinnější období na počátku vegetace.
označte období, kdy je kompartmentalizace nejúčinnější období v polovině vegetace.
označte období, kdy je kompartmentalizace nejúčinnější účinnost je po celý rok obdobná.
Bariérová zóna - zóna v modelu CODIT je hraniční zóna oddělující ve dřevě existující v okamžiku poranění nebo infekce část napadenou od části zdravé.
Bariérová zóna - zóna v modelu CODIT je hraniční zóna oddělující ve dřevě tvořícím se po okamžiku poranění nebo infekce část napadenou od zdravé.
Bariérová zóna - zóna v modelu CODIT je hraniční zóna oddělující dřevo existující v okamžiku poranění nebo infekce od dřeva vytvářejícího se po okamžiku napadení či infekce.
Bariérová zóna - zóna v modelu CODIT je hraniční zóna oddělující jak ve dřevě existujícím, tak i ve dřevě vytvářejícím se po okamžiku napadení infekce část napadenou od části zdravé.
označ pravdivé tvrzení dřeviny - na rozdíl od živočichů - jsou schopné obnovovat odumřelé buňky na tomtéž místě.
označ pravdivé tvrzení ztráta energetických látek (škrobu) se minimalizuje, když se hluboké seříznutí nadzemní části dřevin provede těsně před počátkem rašení .
označ pravdivé tvrzení čím rozsáhlejší bezlisté partie větev má, tím více může být řezem redukována.
označ pravdivé tvrzení se vzrůstajícím věkem a současně i velikostí jedince se zvyšuje potřeba energie pomaleji než roste její produkce.
označ pravdivé tvrzení aktuální odchylky od normálu, vyvolané chronickým působením stresového faktoru, se interpretují snadněji než odchylky od aktuálního poškození.
označ pravdivé tvrzení dřeviny - na rozdíl od živočichů - nejsou schopné obnovovat odumřelé buňky na tomtéž místě.
označ pravdivé tvrzení zbytková stěna zdravého dřeva dosahující alespoň 1/3 poloměru kmenu v daném místě při uzavřené dutině/hnilobě zabezpečuje dostatečnou odolnost vůči zlomu i při plně zavětvené koruně solitérního exempláře.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.