Fyziologie živočichů

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Fyziologie živočichů

Description:
760 testových otázek - VZRUŠIVÉ TKÁNĚ

Author:
Koala460
(Other tests from this author)

Creation Date:
15/03/2019

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
101. Vzrušivé tkáně: Klidový membránový potenciál je dán pouze elektrogenností Na-K-ATPázy, tj.sodnodraselné pumpy propustností membrány pro Na, tj.otevřením Na kanálů nerovnoměrným rozdělením především K+ a Cl- iontů na obou stranách membrány a vysokou permeabilitou(otevřenými kanály) pro K ionty. Podstatný je draslíkový difusní rovnovážný potenciál Vk, blížící se minus 100 mV (vnitřek záporný) muskarinovým acetylcholinovým receptorem, který aktivuje G-protein a ten opět fosfolipázu c za vzniku IP3 a uvolnění Ca++ z endoplasm.retikula. Ca++ stimuluje NO syntázu a vzniká klidový membránový potenciál.
102. Vzrušivé tkáně: selektivní (výběrová) permeabilita membránových kanálů pro kationty nebo anionty je dána také elektrickým nábojem aminokyselinových zbytků čnících ze stěny kanálu v místě tzv.selektivního filtru. Negativní zbytky (např. glutamát) přitahují kladné ionty (např.Na+ či K+) a naopak elektrickým nábojem aminokyselinových zbytků čnících ze stěny kanálu směrem do lipidické dvojvrstvy. Čím pevnější zakotvení, tím větší permeabilita pro anionty. vodným obalem procházejícího iontu velikostí lokálních nespecifických membránových proudů, které působí na nálevku kanálu .
103. Vzrušivé tkáně: Inhibitorem sodíkových napětově závislých kanálů není properistol tetrodotoxin saxitoxin lokální anastetika (kokain, novokain).
104. Vzrušivé tkáně: Pravděpodobnost otevření Ca2+ kanálů v srdci je snížena tetrodotoxinem apaminem aspirinem zvýšena adrenalinem a noradrenalinem přes beta receptory (positivní inotropní efekt).
105. Vzrušivé tkáně: Bipolární buňky jsou mj. v retině v míše jako interneurony v hladké svalovině v kůži.
106. Vzrušivé tkáně: Iniciální segment neuronu (axon hillock) má až o polovinu nižší práh pro vznik akčního potenciálu je místem prostorové, příp. časové sumace IPSP a EPSP je místem vzniku nového akčního potenciálu na neuronu je místo, kde z jednoho neuronu vypučí dva, někdy i tři.
107. Vzrušivé tkáně: Myelinovou pochvu v CNS vytvářejí mikroglie astrocyty oligodendrocyty buňky ependymové.
108. Vzrušivé tkáně: Největší typ gliové buňky je astrocyt oligodendrocyt bipolární buňka Schwannova buňka.
109. Vzrušivé tkáně: Neuroglie slouží k tvorbě cerebrospinální tekutiny k strukturální organizaci nervové tkáně přenáší nutriety (co je to?) od kapilár k neuronům odstraňuje zbytky odumřelých neuronů (mikroglie).
110. Vzrušivé tkáně: Ependymové buňky vystýlají jako jednobuněčná vrstva centrální míšní kanál a mozkové komory tvoří jednu z vrstev sítnice vylučují cerebrospinální tekutinu se dělí na neodymové a praseodymové.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.