Fyziologie živočichů

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Fyziologie živočichů

Description:
760 testových otázek - GIT

Author:
Koala460
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/06/2019

Category:
Science
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
600. GIT: masožravci zpracovávají potravu mechanicky nedokonale a býložravci důkladně mechanicky důkladně a býložravci nedokonale procesem, obecně zvaným cyklosa m.j. v cardii, fundusu a pyloru.
601. GIT: v průběhu cyklosy se pH nemění se mění pH ze zásaditého na kyselé čili oběhu trávicí vakuoly se mění pH z kyselého na zásadité se mění pravotočivá forma posunu potravy u škrtičů na levotočivou.
603. GIT: sliny jsou hojné u vodních savců (tuleni,velryby) jsou hojné u savců přijímajících suchou potravu (skot, kozy aj.) mohou být husté s hlenem (mucus) nebo řídké (serosní) žlázy slinné jsou inervovány především motoricky a parasympaticky.
602. GIT: je pravda, že v rámci srovnání trávení obratlovců (O) a bezobratlých (B) nejsou v zažívací soustavě B výrazně odděleny okrsky resorbující od secernujících u B není enzym podobný pepsinu, který tráví proteiny v kyselém prostředí a štěpení bílkovin probíhá při neutrálním pH? u B je také enzym podobný pepsinu, který tráví proteiny v kyselém prostředí a štěpení bílkovin probíhá při kyselém pH? u O i B je v trávicí trubici dvojí druh inervace, homologní pleteni Meisnerově submukosní a Auerbachově myenterické?.
604. GIT:sliny jsou hojné u vodních savců (tuleni,velryby) jsou hojné u savců přijímajících suchou potravu (skot, kozy aj.) mohou být husté s hlenem (mucus) nebo řídké (serosní) žlázy slinné jsou inervovány především motoricky a parasympaticky.
605. GIT: k předžaludkům u přežvýkavců nepatří abomasus (sléz) rumen (bachor) kniha (omasus) čepec (reticulum).
606. GIT:normální (doporučené) hodnoty lipidů HDL cholesterol: muži = nebo větší než 1,2 mmol/l HDL cholesterol: ženy = nebo větší než 1,4 mmol/l triglyceridy = nebo větší než 2,3 mmol/l triglyceridy = nebo menší než 2,3 mmol/l.
607. GIT:cholesterol v krvi normální hladina celkového ch. je mezi 7,1 - 9,5 mmol/l doporučená hodnota "špatného" LDL cholesterolu = nebo menší než 4,1 mmol/l je vázán na a) low density lipoproteins (LDL, přenos z míst vsrřebávání a tvorby v játrech ke tkáním), což je nebezpečná forma pro vznik aterosklerózy a b) high density lipoproteins (HDL), na nichž je vázaný cholesterol dopravován z tkání do jater je vázán na a) very low density lipoproteins (VLDL) kde je spolu s triacylglyceroly transportován z tkání do jater a na b) LDL přenášející cholesterol z tkání do jater, kde se přeměňuje na žlučové kyseliny.
608. GIT:k transportu krví volných mastných kyselin slouží krevní albuminy tuků slouží lipoproteiny, kde jsou nepolární molekuly triacylglycerolů a esterů cholesterolu umístěny v jejich jádrech a polární složky (bílkoviny, fosfolipidy a neesterifikovaný cholesterol) jsou v jejich vnějších částech tuků slouží mj. nejmenší lipoproteinové částice zvané chylomikrony tuků slouží několik druhů lipoproteinů (největší jsou chylomikrony), jejichž hustota (density) je přímo úměrná množství bílkoviny v nich obsažených (VLDL, LDL, HDL).
609. Imunologie: antigen (Ag) je (jsou) látka, kterou tělo není schopno rozeznat jako cizí a která mate imunitní systém při transplantacích látka(y), společná(é) všem organismům stejného druhu látka, kterou je tělo schopno rozeznat na základě její struktury jako cizí a proti níž jsou humorální imunitou vytvářeny protilátky např. mikroorganismy, cizorodé bílkoviny, cizí krevní skupiny, cizí orgány aj.
610. Imunologie: úplně stejné antigeny mají jednovaječná dvojčata mají klonovaní jedinci mají monoklonálně deprivovaní jedinci má dítě a matka, jestliže se neliší v Rh faktoru.
611. GIT: na řízení činnosti GIT se podílí převážně vlastní nervový a hormonální systém také vlastní nervové pleteně ovlivňované především sympatikem systémy nervové a humorální, spolu s mechanickým a chemickým působením obsahu též vlastní, převážně parasympatikem ovlivňované nervové pleteně.
612. GIT: sliznice trávicího traktu neobsahuje svalovinu je vystlána vícevrstevným dlaždicovitým epitelem obsahuje na rozhraní se submucosou vrstvičku hladké svaloviny (lamina muscularis mucosae) je charakteristická cylindrickým epitelem.
613. GIT: slizniční nervová pleteň Meissnerova je uložena mezi podélnou svalovinou a serózou v submucose v mucose mezi cirkulární a longitudiální vrstvou tunicae muscularis externae.
614. GIT: plexus myentericus Auerbachi se nachází ve stěně trávicí trubice blíže serose nežli plexus submucosus Meissneri se nazývá perienterální pleteň sympatiku je lokalizován v submucose je uložen ve vazivové vrstvičce oddělující cirkulárně a longitudiálně uspořádanou svalovinu v tunica muscularis externa stěny trávicí trubice.
615. GIT: propulsivní pohyb trávicí trubice je identický se všemi pohyby peristaltickými totožný s pohybem segmentačním pohyb posunujíci součástí pohybů peristaltických.
616. GIT: interdigestivní pohyby se s periodou 1,5 - 2 hodiny objevují v době, kdy je žaludek i tenké střevo prázdné mají coby spouštěcí signál přítomnost potravy v žaludku vznikají na podkladu tzv. interdigestivního myoelektrického motorického komplexu jsou ovlivňovány (ve smyslu geneze a řízení) také hormonem motilinem.
617. GIT: tvorba slizničních řas a kývavé pohyby klků jsou zajištěny smíšenou svalovinou muscularis mucosae hladkou svalovinou muscularis mucosae podélně uspořádanou svalovinou subserosní cirkulárně uspořádanou subserosní svalovinou.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.