Infoveda i

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Infoveda i

Description:
Test do Infovedy, neručím za správnosť

Author:
AVATAR

Creation Date:
16/01/2016

Category:
Art
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Co hlásají infoenthusiasté ve své infocentrické vizi A. Autonomie lidstva může být ohrožena rostoucí výkonností počítačů B. Nové technologie posílí roli zprostředkovatelů informací C. Všechny problémy vyřeší rychlejší připojení a lepší zpracování informací D. Důsledkem rozvoje informačních technologií zaniknou dokumenty, ale také university E. Přemíra informací škodí, proto je třeba produkovat informace v přiměřené míře F. S rozvojem informačních technologií dojde k datafikaci, která redukuje znalosti na data.
Co je to infoenthusiasmus?  a. věří, že rychlejší zpracování informací a internetové připojení vyřeší většinu problémů informační společnosti      b. považuje roli příběhů, dokumentů, komunit a organizací za irelevantní     c. předkládá zákony umožňující odpojit neplatiče od internetové sítě       d. označuje nadšení obchodníků, že mohou na burze obchodovat s informacemi e. stanovuje informace, s nimiž musí být seznámen pacient před eutanázií       f. podporuje datafikaci a rozklad znalostí.
Co není z historického pohledu kniha? A. Elektronický zdroj ve čtečce dokumentů B. Pergamenový kodex                C. Hliněné destičky       D. Papírová publikace   E. Hyerogrifická stéla     F. Papyrový svitek.
Kdy byl objeven infon? A. V 1. pol. 20. století díky Hubbleovu dalekohledu      B. Až po roce 2000, díky spuštění částicového urychlovače v CERNu       C. V době života I. Newtona, který byl jeho objevitelem    D. Astrofyziky v roce 1975   E. Infony byly známy už v antice, jen jim nikdo nerozuměl       F. Infon nikdy nikdo neobjevil.
Co to je infon? Hypotetická kvantová částice, skládá se pouze z informace Nehmotný, bez enegie a hybnosti Foton, jehož délka je nekonečná a frekvence nulová.
Kdo zavedl termín dokument v dnešním pojetí? A. S. R. Ranganathan B. Henri La Fontaine C. Jesse S. Shera D. Suzanne Briet E. Paul Otlet F. Louis Shores.
Jak se nikdy alternativně neoznačuje endocept? A Myšlenkový obraz světa (Pstružina) B Vzorce (Penfield) C Schéma (Russell) D Poznávající substance (Descartes) E Prototypy (Fodor) F Neuronový model (Pribram).
Co je to endocept? A. Sedmý smysl. B. Podvědomé filtrování informací.      C. Portfoilio.      D. Vnímání vnějších informací.    E. Informační algoritmus.       F. Osobnostní fond.
Může člověk číst text zaznamenaný v digitální znakové soustavě? A. Nemůže, záznam je skrytý v počítači B. Člověk čte digitální záznam stejně dobře jako stroj C. Může, ale takový záznam je určen stroji D. Nemůže, nevyzná se v nulách a jedničkách E. Může, pokud k tomu použije speciální přístrojovou techniku F. Nemůže, dokud není záznam zobrazený na monitoru.
Jak se řekne anglicky informatika? A. information technology   B. informatics C. information systems D. information science E. artificial inteligence F. computer science.
Co jsou to gliové buňky? A. Parazitující buňky   B. Pohlavní buňky.   C. Svalové buňky. D. Nervové buňky. (typ) E. Zrakové buňky.   F. Vyživovací buňky. (funkce).
Co označuje bajt? (byte) A. Osmibitová slabika, s níž počítač pracuje jako s celkem B. Shannonova míra neuspořádanosti C. Nejmenší jednotka informace D. Rozhodnutí mezi ano x ne E. Kód 256 kombinací 1 a 0 v paměti počítače s pevně stanovenou délkou F. Strojově zpracovaná znalost.
Jaký je rozdíl mezi textovým informačním systémem s úplným textem dokumetů a/nebo elektronických zdrojů a textovým informačním systémem pracujícím s metodou úplného textu (full text)? A. Vydává určité části celků elektronických zdrojů B. Tvoří řešerše dle požadavku uživatele C. Je doprovázen stručnými bibliografickými záznamy D. Vyhledává konkrétní informace v textu E. Dodává záznamy plných textu jednotlivých dokumentů F. Je obohacený extrakty z textu.
Které z těchto souvislostí jsou vertikální? A. Synchronicita je jev, kdy se v jedné chvíli střetnou různé události B. Můj otec pochází z Belgie, dnes žije v Brně C. Krize je globální, začala v USA, pak se šířila přes Evropu, až nakonec zasáhla i Čínu D. Události, které se v současnosti dějí v Evropě, Asii, Africe a USA E. Krize je globální, jak naznačují ekonomická data shromážděná k 16. 12. ze zemí po celém světě F. Jdu dnes na stejný film, jako kamarádi v Bratislavě.
Jaký negativní vliv měla podle McLuhana fonetizace na vývoj společnosti?    A. Zánik některých fonémů      B. Vzrůst vojenské moci    C. Vzpoury žádající vzdělání pro všechny         D. Nástup monopolu vzdělanecké elity      E. Vznik náboženství         F. Menší citlivost k únosnosti Země.
Co je to megauniverzita? A. Virtuální univerzita pro obrovské množství studentů B. Instituce vzniklá sloučením několika velkých fakult pomocí informačních technologií C. Čínský vysokoškolský systém navržený pro zájemce o studium informatiky a moderních médií D. Univerzita, která vyhrála soutěž v Turingově testu o nejlepší umělou inteligenci E. Univerzita oceněná prestižní cenou organizací ALA, ACM a IEEE F. Distanční univerzita pro výlučné studium přes informační technologie.
Kdo byl Marshall McLuhan? A. Teoretik médií B. Vynálezce dnešní počítačové architektury C. Kanadský filosof, sociolog D. Zakladatel ISI institutu E. Skladatel elektronické hudby F. Kybernetik australského původu.
Co to je mentalismus v pojetí mind-body problému?  A. Někteří lidé mohou být mentalisté.       B. Vše je výplodem mysli, tělesno neexistuje.       C. Každý tělesný jedinec má vlastní mentalitu.       D. Mentální jevy ovlivňují procesy v mozku.      E. Mysl je mentální poruchou těla.       F. Vztah mysli a těla je mimo pochopení naší mysli .
Co to je algoritmus? (u C si nejsem jistý, ale konzultoval jsem to s Lorenzem, pochopil jsem, že asi ano) A. Přesná posloupnost kroků vedoucí k cíli B. Kmitočtový rytmus výpočetní techniky. C. Matematicky popsatelný jev či proces. D. Počítačový program pro matematiky a programátory. E. Logická zákonitost uplatňovaná při rozhodování. F. Informačně ekologický směr založený Al Gorem.
co to je sociokulturní informace podle Šmajse? (Možná i A, ale nevím jistě, opět)     A. Duchovní a hmotná kultura člověka včetně dorozumívacích prostředků             B. Znalosti určené k předání během školní docházky        C. Informace před vznikem člověka neexistující                   D. Umělecká informace předávaná kulturou          E. Data zasazená do sociálního kontextu kulturních událostí           F. Duševní a abstraktní informace lidstva.
Co je přirozená biotická informace podle J. Šmajse? A. informace obsažená v neživých přírodních materiálech B. neurální boinformace o pudech člověka C. informace uložená v trvalé paměti živých systémů D. informace existující před člověkem E. kultivovaná příroda F. ekologická informace o ppřirozeném stavu biotopů.
co to je mediatéka? A. Část knihovny poskytují audiovizuální a auditivní díla B. Mediální katalog filmů C. Policejní multimediální kartotéka D. Místnost v knihovně určená k výstavám nových médií E. Přístroj k měření mediánů a dalších faktografických dat pro informační systémy F. Obor studující nová média.
„.. název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním“ je definice: A. Data dle Marshalla Mc Luhana B. Znalosti dle Petera F. Druckera C. Modelu dle Marvina Minskeho D. Informace dle Gregory Batesona E. Informace dle Norberta Wienera F. Znalosti dle Roberta M. Hayese.
co je to logos? A. Jednotka, výpočet B. Myšlení, rozum C. Zápas, boj, svár D. Pravda, krása, láska E. Zákon, princip F. Slovo, řeč, pojem, výrok.
co je vstupem do faktografického ISu? A. V přirozeném jazyce položený dotaz B. Digitalizovaný soubor textů C. Záznam skutečnosti pomocí definovaných parametrů D. Fakta zvolená podle naší volby E. Údaje získané na výstupu z přístrojů F. Smysluplná odpověď na faktografický dotaz.
co je potřeba k tomu aby vznikl zvuk?  A. Ozvěna      B. Vodivé prostředí      C. Hmotný element       D. Fyzická síla       E. Technické vybavení       F. Hudební nástroj.
co jsou horizontální souvislosti ve zprávě? A. Popisují události v současném světě, které spolu souvisejí B. Usouvztažňují aktuální dění C. Odkazují k horizontu toho, co nás očekává D. Popisují události, které se staly milníky ve vývoji významné události E. Souvislosti, jejichž význam během vyšetřování vzrůstá F. Jsou horizontem pochopení, za nějž již nevidíme.
Vyjmenujte složky informačního systému v širším pojetí A. složka nákupu – sbírek – vyhledávání B. tvorba – nabídka – prodej C. design – layout – implementace D. složka autorská – zprostředkovatelská – uživatelská E. knihovník – informatik – informační vědec F. akvizice – fond – distribuce.
Co znamená česky latinské rčení „Cogito ergo sum“? A. Suma všeho poznání. B. Cítím, proto žiji. C. Kognitivní, takže matematické. D. Myslím, tedy jsem. E. Nejsem digitálním souhrnem. F. Učím se, tudíž vím.
Co je to metabolismus? A. Trávení informací B. Emocionální zažívání při četbě C. Látková přeměna v těle živočicha D. Otrava nadměrným jídlem E. Přeměna znalostí do formy dat F. Chemická reakce v mozku člověka.
co znamená zkratka TDKIV?    A. tematická digitální knihovna inhabilitovaných vědců         B. techogram dat k informačnímu výzkumu         C. technická dokumentace knihovní informační výpůjčky         D. terminologická databáze knihovnictví a informační vědy         E. tezaurus dokumentalistiky, knihovědy a informační vědy         F. tabulkový design knihovních informací ve vědě.
Co je to pixel? picture cells picture element nejmenší jednotka digitální rastrové (bitmapové) grafiky jeden svítící bod na monitoru.
Co lze považovat za audiovizuální dokument?     A. Například nejstarší kotouče s černobílými a němými filmy         B. Knihy s vestavěným syntetickým čtením            C. Obrazy v muzeu doprovázené živou hudbou                   D. Dokumenty dostupné jen s pomocí technického zařízení          E. Zvukové nosiče doprovázející textové dokumenty        F. Dokumenty, z nichž lze vyvolat zvuk i obraz.
Rozdíl mezi selekčním a přirozeným jazykem? A. Přirozený jazyk je asymetrický B. Selekční jazyk není stejně jako přirozený jazyk metajazykem C. Selekční jazyk je funkčně chudý, bez funkční redundance D. Selekční jazyk je jazyk metaforický E. V selekčním jazyku se vyskytuje polysémie F. Přirozený jazyk je pestřejší než selekční jazyk.
co určitě není biologická informace? (tady možná ještě budou další odpovědi správně, pravděpodobně E)    A. Informace o pěstování zemědělských plodin         B. Látky organismu jako např. hemoglobin a bílé krvinky         C. Ontogenetické informace         D. Genetické informace      E. Abiotické informace    F. Biosociální informace.
Jaké typy dokumentů podnítily vznik dokumentalistiky? A. Elektronické zdroje B. Audiokazety C. Patenty D. Lutherova bible E. Propagační letáky F. Judikáty.
co to je redundance? A. Porucha kódu DNA   B. Entropie         C. Míra nehospodárnosti kódování         D. Opakovaně doručený spam E. Nadbytečnost kódování          F. Nedostatek informací.
co je informační deprivace? Nedostatek podnětů (málo nebo žádné) Dostatek.
Proč se bity vypočítávají pomocí logaritmické funkce? A. Vyjadřuje telekomunikační signály šířené informačním kanálem B. Umožňuje definovat algoritmus C. Počítá šumy při přenosu informací D. Vyjadřuje počet možností a jejich pravděpodobností E. Definuje nelineární funkce jako šířku pásma a čas přenosu F. Počítá, kolik operací je třeba k jednoznačnému výsledku.
při předávání informace neurony mozku:    A. - je informace mezi neurony analogové a v neuronech digitální povahy         B. - má informace materiální nosič, na rozdíl od informace předávané při rozhovoru lidmi         C. - je informace šířena pouze binárně         D. - se mění tvar neuronů         E. - dochází k stimulaci neuronů, což je energeticky aktivní proces         F. - jsou aktivní pouze neurony limbického systému a bazálních ganglií.
Jaký je český výraz pro scaner? Tj A. Stránková fotokopírka B. Optická čtečka C. Skanovací mechanismus D. Řádkový snímač E. Kopírovací stroj F. Načítací zařízení.
co znamená McLuhanovo "oko za ucho" A. Moderní nástup televize a filmu B. Prosazování orální nad zrakovou představivostí C. Psané slovo nahradilo mýty D. Prosazování vizualizace nad ústním sdělením E. Více spolu mluvíme na sociálních sítích, než si čteme webové stránky F. Prosazování auditivních knih.
Které D nepatří do 6-D vize? A. Decentralizace B. Disagregace C. Demasifikace D. Deklasifikace E. Dekomputerizace F. Dismediace.
Která fáze není součástí procesu řešení problému? A. Odvozování teoretických problémů B. Zpětnovazební kontrola axiomů C. Empirické ověření D. Popis problému E. Tvorba hypotézy řešení F. Modelování problému.
Co nepatří do užšího pojetí informačního systému?    A. vyhledávání         B. údržba         C. akvizice         D. katalogizace         E. marketing    F. distribuce.
Co je metabolismus informace?     A. Lidský mozek spotřebovává informace               B. Některé druhy organismů jako viry se mohou informací živit   C. Informace uvádí mozek do chodu                 D. Informace jsou energií pro informační systémy              E. Proces bez něhož by nevznikaly žádné nové informace              F. Informace je v mozku přetvořena na poznatek.
Co je to mentalismus dle Pstružiny   A. Někteří lidé mohou být mentalisté.        B. Vše je výplodem mysli, tělesno neexistuje.        C. Každý tělesný jedinec má vlastní mentalitu.        D. Mentální jevy ovlivňují procesy v mozku.        E. Mysl je mentální poruchou těla.        F. Vztah mysli a těla je mimo pochopení naší mysli .
Co je to ontogeneze v psychologickém pojetí? A. Vývojový diagram mapující šíření mitochondriální DNA B. Nauka o smyslu a významu bytí C. Vývoj psychiky jednotlivce D. Přenos informace pohlavní cestou E. Vývoj buňky v organismu F. Vyšetření produkující medicínské informace o rakovinotvorném bujení.
Co je to sémantika? A. teorie užitečnosti zprávy B. nauka o významu slov přirozeného jazyka C. disciplína zabývající se skladbou vět D. věda o znacích, značkách a erbech E. nauka o smyslu bytí F. teorie příběhů a jejich analýzy.
Kdo je zakladatelem mechanistického přístupu ke světu? A. Claude E. Shannon B. Rafael Cappuro C. Ludwig von Bertanlaffy D. Veannevar Bush E. Albert Einstein F. Isaac Newton.
Jaké jsou tři úrovně informace jako psychického jevu dle D. F. Hofstadtera? x A. Rámcové rozpoznání, že jde o zprávu B. Použití informace jako individuální rozhodnutí C. Porozumění informaci jako vnitřní sdělení D. Zakódování informace jako makrosdělení E. Rozluštění kódu jako vnější sdělení F. Přenos informace jako skupinové rozhodnutí.
Co je to negentropie?    A. Biologická organizace         B. Negativně působící entropie         C. Genetická informace populací žijících v tropech         D. Záporná entropie v otevřeném systému         E. Chaotické výboje šumů porušujících infosféru         F. Struktura atomů hmoty.
Co je to "inhibice"? A. zbytnění        B. zablokování C. nadbytečnost              D. vztaženost    E. vyhoření F. obsaženost.
Co jsou strukturovaná data? A. Data uložená v jednoznačné paměťové struktuře B. Informace v kontextu C. Základní báze dat D. Bity strukturované do bytů. E. Uspořádání údajů v databázi F. Hierarchicky strukturovaná fakta a atributy.
Kdo je tvůrcem teorie informace    A. Alan Turing         B. Douglas Hofstadter         C. Norbert Wiener          D. Claude E. Shannon         E. Jiří Cejpek         F. John von Neumann.
Které teze charakterizují 6D vizi (paninformatismus)? A. Vše kolem nás má informační povahu a dá se digitalizovat        B. Informaci jsou hodnotově nezávislé na společenských silách a společenském životě, který však samy formují                     C. Větší sdílení informací zajistí lidé z managementu, ne informační technologie                 D. Hojnost informací zajistí větší individuální svobodu a víc autonomie                     E. Nástup informačních technologií do společnosti přináší dynamiku, komplexnost a rovnováhu F. Zplošťování světa a organizací je informační mýtus, který se nikdy nenaplní.
Co je to „kognitivní surogát“? A. Mozkový hormon B. Evidence virtuální kriminální činnosti C. Smyslový filtr informací D. Mozkový stimulant ze skupiny nootropik E. Model nervové soustavy F. Poznávací náhražka.
Co znamená zkratka IFLA? A. Information Freedom Library Act (Knihovní zákon o svobodě informací)        B. International Federation of Library Asociations (Mezinárodní federace knihovnických sdružení)        C. Interparlamentary Fontaine Linguistics Archive (Fontainův meziparlamentní lingvistický archiv)         D. Federal Institute of LA (Federální institut v Los Angeles)        E. Information and Foreign Language Academy (Akademie informací a cizích jazyků)    F. Internet Formu for Librarians and Archivists (Internetové fórum knihovníků a archivářů).
Co je to metoda úplného textu. (nejsem si jistý, ale mělo by být dobře) A. Na výstupu z informačního systému dostanu celý text B. Vyhledávací strategie pomáhající při hledání fulltextových dokumentů na internetu C. Algoritmus z dílny inženýrů umělé inteligence D. Počítačový program umožňující vyhledávání informací v textu E. Postup informační analýzy dokumentu F. Povinný doplněk databázových systémů.
Co to znamená angl. zkratka OCR? A. Online Cooperation Retrieval B. Online Computing Research C. Optical Character Recognition D. Optical Character Readers – nejspíš i toto E. Offline Computer Rescue F. Open Computer Resource.
co je biotická informace?     A. Informace obsažená v neživých přírodních materiálech              B. Neurální bioinformace o pudech člověka           C. Informace uložená v trvalé paměti živých systémů        D. Informace existující před člověkem     E. kultivovaná příroda       F. Ekologická informace o přirozeném stavu biotopů.
Co je to informační systém?     A. Obsahuje vždy informační vazby            B. Jeho vazby nejsou tvořeny z potenciálních informací                   C. Jeho prvky nejsou technologie               D. Obsahuje vždy vazby hmotné                 E. Jeho prvky nejsou lidé                 F. Prvkem systému jsou pravidla práce s informací.
Co se ukládá do znalostního systému? A. Znalosti systémové s informatické B. Znalosti jazykové a mimojazykové C. Znalosti jmen expertů D. Znalosti o jevech a objektech E. Znalosti z placených zdrojů F. Znalosti o digitalizaci hlasu.
Kdy je produkována Shanonova (míra) informace? A. Když je přijatá zpráva přesně po vyslání reprodukována B. Když nedochází k jejímu poškození působením šumu C. Když má zpráva na uživatele zamýšlený efekt D. Když přijatá zpráva přináší příjemci něco nového E. Když je vybrána jedna zpráva z dané množiny zpráv F. Když zpráva nese nějaký význam.
Kterou vlastnost nemusí dle S. Briet objekt splňovat? A. Materialita B. Intencionalita C. Fluidnost D. Zpracovanost E. Tacitnost.
Co jsou auditivní dokumenty? A. Dokumenty uložené v paměti přehrávače vozu Audi B. Dokumenty umožňující poslechnout si záznam řeči C. Například deska se záznamem zpěvu ptáků D. Záznamy z dovolené pořízené automatickou kamerou E. Lékařské záznamy o vývoji závislosti F. Zvukové projevy autistů.
Zařaďte teorii informace do systému věd. A. komunikačně-mediální B. humanitní C. informaticko-analytická D. matematicko-statistická E. neurologicko- psychologická F. informačně-knihovnická.
Co tvrdí identismus v přístupu k Mind-Body problému podle K. Pstružiny? A. Vztah mezi tělem a myslí zajišťují ideje. B. Mysl řídí tělo, stejně jako tělo řídí mysl. C. Naše identita je výsledkem interakce mysli a těla . D. Vztah těla a mysli je stejný, jako vztah hardwaru a softwaru. E. Procesy probíhající v mozku jsou stejnými procesy v mysli. F. Mysl a tělo jsou dvě jména pro totéž .
Co je formální transformace dokumentu/el. zdroje? A. Zpracování dokumentu dle principů dokumentalistiky B. Uložení dokumentu v jiném formátu C. Změna znakové soustavy dokumentu (elektronického zdroje) D. Změna obsahu znakové soustavy dokumentu (elektronického zdroje) E. Formální procedura před vyřazením dokumentu z elektronického archivu F. Automatické zhuštění textu pro knihovnické účely.
Co je to data-mining? neisté A. Odstraňování společensky nebezpečných informací z internetu B. Metoda dobývání dat v informační archeologii C. Analytická metoda odkrývání skrytých skutečností z databází D. Vyvozování závěrů o postojích uživatelů na základě analýzy jejich dat - možná E. Hackerská technika získávání dat ze zabezpečených databází F. Špionážní metoda odposlechů elektronické pošty a komunikace.
103)BEZ ČEHO BY ČLOVĚK NEMOHL MYSLET? a) bez znalosti logiky b) bez znalosti gramotnosti c) bez znalosti metod usuzování d) bez znalosti jazyka a pojmu e) bez nadání,talentu.
Kdo první použil slovní spojení informace jako věci? A. Suzanne Briet B. Michael Buckland C. Karel Pstružina D. Jan Patočka E. Josef Šmajs F. Paul Otlet.
Které informace nemohou mít imanentně (vnitřně) sociální povahu? (nemám ověřeno) a) vědecké informace b) technické informace c) abiotické informace d) biologické informace e) fyzikální informace f) společenské nformace.
Co je to šedá literatura? A. Literatura o konspirativních teoriích B. Tajné vládní dokumenty C. Privátní dokumenty, z nichž čerpají literati D. Dokumenty publikované nestandartním publikačním procesem E. Strojnická a dokumentační literatura F. Diplomové práce v akademických knihovnách.
Co limituje informaci? A. Význam: informace je vždy informativní jen pro někoho B. Informace není limitována ničím C. Struktura: informace je vždy strukturovaná do osmičíselných slabik D. Výkonnost: užitečnost informace je závislá na výkonu informačních technologií E. Kontext: informace existuje vždy jen v kontextu F. Nosič: informace má vždy hmotný nosič.
Má informace jako taková hodnotu? A. Informace je škodlivá B. Informace je pozitivní hodnota C. Informace je hodnotově neutrální D. Hodnota informace je subjektivní E. Informace nemůže mít žádnou etickou hodnotu F. Hodnotu informace ovlivňuje sociální kontext.
Co je to dokumentalistika? A. Pravidla analýzy dokumentárních filmů B. Disciplína sestavující historické stromy života starých rodů C. Teorie analýzy a syntézy dokumentů D. Oblast tvorby televizních dokumentů E. Praktický obor vytvořený podle teorie dokumentace F. Logistika transportu dokumentů při meziknihovních výpůjčních službách.
Kdy může být podle Václava Bělohradského systémová teorie pro člověka nebezpečná? A. Vidí-li člověk za vším systém                B. Je-li chápána jako současné paradigma           C. Vysvětluje-li s ní člověk živé tvory      D. Nenaučí-li se člověk používat systémy v praxi              E. Je-li chápána jako metoda a prostředek          F. Je-li chápána jako smysl a podstata.
Kdo objevil (vytvořil) systémovou teorii? A. Noam Chomsky B. Charles Darwin C. Louis Pasteur D. Henri La Fontaine E. Ludwig von Bertalanffy F. Isaac Newton.
Co je to reality mining? A. přidání virtuální vrstvy do augmentované reality B. sběr personálních senzorických informací C. dolování dat z virtuální reality D. strukturování informací pomocí XML E. vytěžování dat počítačovými agenty na internetu.
Hodnota superpozice qbitu: A. 1 B. všechny přechodné stavy C. 0 nebo 1 D. nemá žádnou hodnotu E. 0.
Jaký je základní poznatek (informace) fyziky? A. logické operace disipují teplo B. zapamatování vyžaduje práci C. zapomínání vyžaduje práci D. matematická práce zvyšuje entropii E. vymazání logické operace je reverzibilní.
Kdo přišel s pojmem umělá inteligence? .
Mezi metody manipulace se substrátem nepatří: A. WWW B. qbity C. UNICODE D. notový zápis E. ASCII.
Co vyjadřují bity A. počet výběrů, které vedou k jednoznačnému B. nejistotu našeho rozhodování C. velikost kódu potřebného pro bezpečné zašifrování informace D. množství šumů působících při přenosu informace E. informaci o paměti F. pravdivostní hodnotu tvrzení.
Co je negentropie? A. biologická organizace B. negativně působící entropie C. genetická informace populací žijících v tropech D. záporná entropie v otevřeném systému E. chaotické výboje šumů porušujících infosféru F. struktura atomů hmoty.
Čím se zabývá personální management? A. archivováním a organizováním artefaktů a metadat B. řízením informačních toků C. konkurenčním zpravodajstvím D. organizací časových aktivit jedince E. plánováním informačních aktivit manažerů.
Jak lze augmentovat informační artefakt? A. data miningem B. generováním logů C. sledováním záznamu D. přidáním hodnocení E. vytištěním artefaktu.
1.Cytokiny jsou: a. neurotrasmitery b. signální molekuly imunitního systému c. látky regulující hormonální rytmy d. stavební látky informační DNA e. jedny z dvaceti základních aminokyselin .
4. Co je to perceptron? a. umělý neuron rozlišující významy podnětů b. senzorická síť sbírající informace z fyzického světa c. chatovací program pro komunikaci s pacienty v kyberprostoru d. na uživatele zaměřený interface e. model noumenálního prostoru .
5. Čím se liší kybernetika druhého řádu od tradiční kybernetiky? a. poprvé používá zákon nutné variety b. pozorovatel je sám kybernetickým systémem c. zabývá se novými formami izolovaných systémů d. začala používat pozitivní i negativní zpětné vazby e. formuluje teorii chaosu .
6. Co znamená synchronní působení dokumentů? a. fenomenální pozici ve sbírkách knihoven b. sehrané vysílání více masmédií c. jednoznačný význam sdělení d. zapojení všech smyslů e. harmonizace kódu při digitalizaci .
10. Proflekse je: a. rozšíření lidské paměti b. osobnostní profil vznikající interakcí lidí a počítačových agentů c. osobnostní fond člověka d. avatár v kyberprostoru e. jedincem prezentovaná osobní identita .
11. Informační artefakt: a. nezahrnuje biofakta b. nezahrnuje dokumenty c. nezahrnuje multimédia d. nezahrnuje objekty tvořené pomocí nástrojů e. nezahrnuje neočekávané důsledky algoritmických procesů .
13. Uveď příklad automatické obsahové transformace: a. přenos dat z jednoho druhu nosiče na druhý b. zhuštěné resumé c. fulltextové vyhledávání d. restrukturalizovaný text e. digitalizovaný dokument .
14. Co je to emergence? a. sbližování b. vznik nové makroskopické vlastnosti c. kyberidentita d. imunní reakce organismu e. zdravotnické informace .
15. Co je to reality mining? a. sběr personálních senzorických informací b. vytěžování dat počítačovými agenty na internetu c. dolování dat z virtuální reality d. přidání virtuální vrstvy do augmentované reality e. strukturování informací pomocí XML .
16. Co je to terciární dokument? a. pramenná literatura s informacemi „ze třetí ruky“ b. plagiát diplomové práce c. bibliografie bibliografií d. vysokoškolská skripta e. bílá kniha vzdělávání .
17. Jaký problém řeší digitální kurátorství? a. podporu digitálního soudnictví b. vyhledávání informačních zdrojů c. podporu informačního průmyslu d. elektronický podpis dokumentů e. definici informace .
21. Příkladem fyzického substrátu informačního artefaktu je: a. úsek RNA nukleotidů b. psací pero c. gramofon d. bobří hráz e. světelné signály v morseovce .
22. Singularita je: a. jednotná soustava knihoven b. černá díra c. dat, informací a znalostí d. princip znalostního managementu e. jediná identita v kyberprostoru .
28. Co je softwarový agent? a. poskytovatel internetového připojení b. program vyhledávající a třídící informační artefakty a logy c. zprostředkovatel interakcí v kyberprostoru d. manažer softwarové firmy e. stejný program určený pro sledování konkurence .
29. Kdo definoval zákon nutné variety? a. W. R. Ashby b. F. Capra c. N. Wiener d. F. Rozenblath e. C. E. Shannon .
32. Jakou vlastnost nemusí dokument splňovat? a. reprezentovanost b. sdílení c. intencionalitu d. rozpoznatelnost člověkem e. materialitu .
35. Informace v endokrinním systému: a. je modulace amplitudy sekrečních pulzů b. je reakcí na překročení harmonického akčního prahu při odchylce c. je instrukce pro syntézu bílkovin d. je modulace elektrického signálu amplitudy e. je digitálníce .
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.