mngnmt

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
mngnmt

Description:
mngmnt na muni

Author:
AVATAR

Creation Date:
05/02/2019

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Při uzavírání a realizaci smluv předpokládá institucionální ekonomie u hospodářských subjektů polosilnou racionalitu absenci racionality neomezenou racionalitu sebezájem, ale vždy v rámci pravidel silný sebezájem přecházející až do oportunního chování.
Metoda SWOT je východiskem pro zpracování strategie analýzou silných a slabých stránek podniku analýzou příležitostí a ohrožení podniku jednou z metod operativního plánování.
Kultura týmu (dle Goffee a Jones) se vyznačuje: vysokou mírou sociability nízkou mírou solidarity vysokou mírou solidarity nízkou mírou sociability.
Pokud se rozhodovatel rozhoduje na základě Bayesova pravidla, pak víme, že: rozhodovatel zná celou varietu stavů okolí, ale nezná pravděpodobnost, s jakými mohou nastat rozhodovatel zná celou varietu stavů okolí spolu s pravděpodobnostmi, s jakými mohou nastat postoj rozhodovatele k riziku je neutrální postoj rozhodovatele k riziku je negativní.
Při rozhodování v podmínkách rizika je: stav okolí ve sledované oblasti pouze jeden stavů okolí ve sledované oblasti více, známe jejich úplnou varietu, pravděpodobnost jejich výskytu však známa není stavů okolí ve sledované oblasti více, známe jejich úplnou varietu a pravděpodobnost jejich výskytu je známa.
Kontinentálně-evropský model správy společnosti je založen na dlouhodobých vztazích společností s bankami fungujícím kapitálovém trhu vnitřní kontrole společnosti vnější kontrole společnosti.
Geert Hofstede (1984) zkoumal kulturní rozdíly organizačních kultur v jednotlivých zemích. Které indexy k tomu použil? Odstup sociability od solidarity Odstup individualismu od kolektivismu Odstup preference jistoty od ochoty nést riziko Odstup závislosti od nezávislosti.
Negativní zpětná vazba vede ke stabilitě systému ovlivňuje efektivnost systému negativně vede k destabilitě systému.
V pojetí rozhodovací analýzy je stav okolí množina faktorů: která je vůči rozhodovacímu procesu irelevantní která v podstatné míře ovlivňuje dosažení vytyčeného cíle pomocí které rozhodovatel ovlivňuje dosažení vytyčeného cíle která v podstatné míře ovlivňuje předmět rozhodování a kterou rozhodovatel může ovlivnit.
Bayesovo pravidlo se používá při rozhodování v podmínkách jistoty rizika nejistoty.
Riziko je situace kdy výsledek je nejistý a alespoň jeden z možných výsledků je nežádoucí za které může dojít ke ztrátě v níž existuje možnost nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku, který očekáváme.
Mezi tradiční organizační struktury patří: maticová organizační struktura funkční organizační struktura projektová koordinace liniově štábní organizační struktura.
Stav okolí je množina faktorů, které v podstatné míře ovlivňují dosažení cíle rozhodovatel musí respektovat nezohledňují rozhodnutí rozhodovatele rozhodovatel nemůže ovlivnit.
V tržně orientovaných systémech správy společnosti jsou tyto orgány: správní rada valná hromada představenstvo rada ředitelů dozorčí rada.
Pozitivní zpětná vazba ovlivňuje efektivnost systému pozitivně vede je stabilitě systému vede k destabilitě systému.
Pro vyjádření vztahu rozhodovatele k riziku se v rámci Hurwitzova pravidla používá parametru beta. Vyberte možné hodnoty tohoto parametru pro rozhodovatele, jehož vztah k riziku je pozitivní 0.2 0.9 0.5 0.6.
Dle teorie institucionální ekonomie je agent vlastníkem zbytkových práv nákladů zbytkových práv výnosů zbytkových práv řízení.
. Co lze chápat pod pojmem management? vědní disciplína obecné řízení označení řídících pracovníků organizace řízení v organizacích.
Atributy, které jsou pro řízení platné obecně, se zabývá: kybernetika socilogie ekonomie teorie systémů.
Dle teorie institucionální ekonomie je principál vlastníkem zbytkových práv řízení zbytkových práv výnosů zbytkových práv nákladů.
Náklady na řídící činnosti s růstem uplatnění principu funkční specializace v organizační struktuře klesají degresivně rostou lineárně rostou progresivně.
V každém lidském společenství jsou uplatňovány tyto principy princip autonomie, diverzity a hlavního článku princip autority, spolupráce a konkurence princip jediného odpovědného vedoucího, jednoty vedení, loajality.
Anglo-americký model správy společnosti je založen na: dlouhodobých vztazích společností s bankami vnitřní kontrole společnosti vnější kontrole společnosti fungujícím kapitálovém trhu.
Pro vyjádření vztahu rozhodovatele k riziku se v rámci Hurwitzova pravidla používá parametru . Vyberte možné hodnoty tohoto parametru pro rozhodovatele, jehož vztah k riziku je negativní: 0.2 0.4 0.9 0.5.
Dle teorie institucionální ekonomie je agent vlastníkem zbytkových práv výnosù zbytkových práv náklad zbytkových práv řízení.
Které vymezení organizační kultury podniku lze akceptovat? Soubor mínění a názorů klientů a spolupracujících organizací o podniku, o úrovni jeho produktů a služeb a spolehlivosti plnění jeho závazků. Soubor zdrojů a prostředků, které pracovníci užívají k vytváření hodnot. Soubor společně sdílených představ, který si členové organizace osvojili ve snaze přizpůsobit se prostředí vnitřně se stmelit a který se osvědčil natolik, že se mu učí i noví pracovníci. Soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace a které se projevují v myšlení, cítění a zejména chování členů organizace a v artefaktech materiální a nemateriální povahy.
Náklady na výkonné činnosti s růstem uplatnění principu funkční specializace v organizační struktuře rostou progresivně rostou lineárně kesají dregresivně.
Abraham Maslow je tvůrcem: teorie tří kategorií potřeb teorie hierarchie potřeb teorie dvou faktorů.
Dualita ekonomiky znamená, že: domácí podniky zaostávají v produktivitě práce za zahraničně vlastněnými podniky zahraničně vlastněné podniky zaostávají v produktivitě práce za domácími podniky dochází k intenzivní kooperaci domácích a zahraničně vlastněných podniků domácí a zahraničně vlastněné podniky kooperují minimálně nebo vůbec .
Pro manažerské rozhodování je charakteristické, že rozhodovatel koná v zájmu nadřízeného stupeň determinace při rozhodování je nízký až střední rozhodnutí je zpravidla realizováno podřízenými rozhodovatele.
Deal,T.,Kennedy,A. (1988) rozeznávali typy organizačních kultur v podniku. Které z uvedených do jejich rozdělení patří? kultura výkonu – založená na orientaci na úkoly – spontánní rozhodování kultura moci – založená na autoritě, strachu –„pavučinová“ OS kultura frajerů – založená na ochotě nést riziko při rychlé zpětné vazbě kultura postupu – založená na orientaci na proces bez zpětné vazby.
Které možné a správné postupy může management podniku použít při transformaci podnikové kultury v souvislosti se změnou strategie podniku ? Současně se změnou strategie přistoupit k systematické transformaci organizační kultury, která začala být bariérou rozvoje Vyprojektovat novou organizační kulturu současně s novou strategií a oba projekty současně v podniku zavádět Plánovat změnu strategie v souladu s dosavadní kulturou organizace – ustoupit od kontroverzních prvků změny Přenést podnikovou kulturu z úspěšné mateřské společnosti na dceřinou společnost a zavést podnikovou kulturu jako součást organizační změny.
Kolektivně se rozhoduje v: orgánech akciových společností poradních orgánech vedoucích pracovníků orgánech veřejné správy.
Hodnota reálné opce: nemůže nabývat záporných hodnot nemůže nabývat kladných hodnot je určována analogicky jako u opcí finančních.
Metodu reálných opcí je výhodné využít, jestliže: NPV oceňovaného projektu je vysoce záporná nebo vysoce kladná existuje vysoká nejistota okolí projektu existuje jistota okolí projektu .
Hodnota reálné opce: vyjadřuje míru pružnosti projektu může být určena pomocí binomického nebo Black-Scholesova modelu vyjadřuje míru nepružnosti projektu .
Flexibilita projektu: zvyšuje hodnotu projektu jen když NPV je blízká nule znamená vždy přínos, zvyšuje hodnotu projektu zvyšuje hodnotu projektu jen za stavu jistoty okolí zvyšuje hodnotu projektu jen za stavu nejistoty oko.
„Teorii spravedlivé odměny“ lze tvrdit: Jde o teorii zaměřenou na poznání motivačních příčin Jedná se o motivační teori Jde o teorii zaměřenou na průběh motivačního procesu.
Ovlivňování lze chápat jako: proces, v kterém na sebe působí řídící subjekt a řízený objekt navzájem proces, v kterém působí výhradně řízený objekt na řídící subjekt proces, v kterém působí výhradně řídící subjekt na řízený objekt.
Na základě „Teorie dvou faktorů“ lze říci: Potřeba seberealizace bude dosahována jako poslední z potřeb, to znamená, že jsou uspokojeny potřeby na všech nižších úrovních Pokud mám jistotu zaměstnání (frustrátor), cítím, že jsem spokojený (á) Pokud mám jistotu zaměstnání (frustrátor), necítím, že bych byl(a) nespokojený Pokud nemám jistotu zaměstnání (frustrátor), jsem nespokojený (á) .
Kafeteria je pružný systém zaměstnaneckých výhod, umožňující zaměstnancům vybrat si z řady nabídek v rámci stanovaných finančních limitů systém občerstvení zaměstnanců zajišťovaný přímo na pracovišti speciální forma nadstavbové složky mzdy.
Na základě empirického šetření prováděného v tomto roce Katedrou podnikového hospodářství ESF bylo zjištěno, že v akciových společnostech a společnostech s ručením omezeným s počtem pracovníků 50 a více je podíl nadstavbové složky mezd na celkové mzdě nevyšší u technických pracovníků nižšího managementu vrcholového managementu.
R. Blake a J. Moutonová koncipovali klasifikační síť pro hodnocení stylu vedení. Horizontální a vertikální dimenze dané matice zachycuje zájem o výdělek, zájem o motivaci zájem o produkci, zájem o lidi zájem o participaci na řízení, zájem o zvyšování kvalifikace.
V teorii očekávání V.H. Vrooma hraje rozhodující roli: očekávání spravedlivé odměny za dosažený pracovní výkon subjektivní hodnocení cíle a očekávání, tj. subjektivní posouzení pravděpodobnosti, že tohoto cíle bude dosaženo očekávání dobrých mezilidských vztahů při řešení úkolů náročných na tvůrčí práci.
Kde, v klasifikační síti autorů R. Blakea a J. Moutonové, se bude pohybovat vedoucí pracovník řídící ideálním způsobem: v levém dolním rohu uprostřed sítě v pravém dolním rohu v pravém horním rohu.
Autoritářský styl vedení je charakteristický pro: Procesní přístupy Školu lidských vztahů Ekonomicko-sociální přístupy Školu vědeckého řízení.
Liberální styl vedení se uplatňuje tam, kde: chování pracovníků se blíží modelu teorie X chování pracovníků se blíží modelu teorie Y existuje nechuť k práci a plat není dostatečnou motivací.
Vztahové chování „destrukce“ je typické tím, že: neztrácí nikdo ztrácejí oba partneři ztrácí jeden z partnerů.
Reálná opce: vnáší do oceňovaných projektu flexibilitu nemusí mít institucionalizovanou podobu vnáší do oceňovaných projektů nejistotu je jakékoliv právo na pozdější rozhodování o podnikových aktivech na základě nově získaných informací.
Na základě teorie hierarchie potřeb lze říci pokud mám hlad, nevadí mi, že nemám kolem sebe kolektiv přátel nemůžu dostat hlad, pokud jsem v práci uznávána potřeba seberealizace bude dosahována jako poslední z potřeb, to znamená, že jsou uspokojeny všechny potřeby na nižších úrovních.
Pro participativní styl vedení je typické, že vedoucí rozhoduje pouze o základních věcech a o těch záležitostech, které se týkají koordinace řízeného kolektivu jako celku rozhoduje o převážné většině věcí týkajících se jeho podřízených, a to sám a svá rozhodnutí sděluje formou příkazů formuluje problémy a postupy jejich řešení za účasti svých spolupracovníků.
Liberální styl vedení se uplatňuje tam, kde: chování pracovníků se blíží modelu teorie Y chování pracovníků se blíží modelu teorie X existuje nechuť k práci a plat není dostatečnou motivací.
Podle teorie Y má člověk přirozenou ctižádost a ambice uplatnit se v práci důsledně uplatňovat psané i nepsané normy chování v organizaci vrozenou nechuť k práci, a proto se jí pokud možno vyhýbá.
Metodu reálných opcí nemá smysl využívat, jestliže: NPV oceňovaného projektu je blízká nule rozhodujeme za nejistoty náklady na reálnou opci převýší výnos z ní plynoucí nelze rozhodnutí odkláda.
Facilitátor působí jako katalyzátor na rozvíjení myšlenek a kreativity společně jednajících osob je poradcem členů vrcholového managementu tvoří sám konkrétní řešení vede jednání skupiny lidí ke stanovenému cíli.
Grafickými metodami pro potřeby plánování se zabýval H. Gantt F.W. Taylor M.P. Folletová D. McGregor.
Příklady reálných opcí v podniku mohou být: licence zařízení s konstantní výrobní kapacitou výzkum a vývoj zařízení s proměnlivou výrobní kapacitou.
V pojetí rozhodovací analýzy je stav okolí množina faktorů: Která v podstatné míře ovlivňuje dosažení vytyčeného cíle Která v podstatné míře ovlivňuje předmět rozhodování a kterou rozhodovatel může ovlivnit Která je vůči rozhodovacímu procesu irelevantní Pomocí které rozhodovatel ovlivňuje dosažení vytyčeného cíle.
Které vymezení organizační kultury podniku lze akceptovat? Soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace a které se projevují v myšlení, cítění a zejména chování členů organizace a v artefaktech materiální a nemateriální povahy Soubor společně sdílených představ, který si členové organizace osvojili ve snaze přizpůsobit se prostředí a vnitřně se stmelit a který se osvědčil natolik, že se mu učí i noví pracovníci. Soubor mínění a názorů klientů a spolupracujících organizací o podniku, o úrovni jeho produktů a služeb a spolehlivosti plnění jeho závazků. Soubor zdrojů a prostředků, které pracovníci užívají k vytváření hodnot.
V rozhodovacím procesu se divergentní myšlení předpokládá ve fázi: Analyzování Definování Hodnocení Generování Klasifikace.
V rámci rozhodovacího procesu se ve fázi klasifikace používá: Aantibrainstorming metoda 'dáblova advokáta brainstorming morfoligická analýza.
Mezi faktory, které ovlivňují organizační strukturu, patří tzv. generické strategie, k nimž náleží: Strategie prvenství v nákladech Strategie zaměření Strategie konkurenceschopnosti Strategie odlišení .
Stav okolí je množina faktorů, které: rozhodovatel musí respektovat rozhodovatel nemůže ovlivnit v podstatné míře ovlivňují dosažené cíle nezohledňují rozhodnutí rozhodovatele.
Anglo-americký model správy společnosti je založen na: Fungujícím kapitálovém trhu vnější kontrole společnosti vnitřní kontrole společnosti Dlouhodobých vztazích společnosti s bankami.
Při rozhodováni v podmínkách nejistoty je: Stav okolí ve sledované oblasti pouze jeden Stavů okolí ve sledované oblasti více, známe jejich úplnou varietu a pravděpodobnost jejich výskytu je známa Stavů okolí ve sledované oblasti více, známe jejich úplnou varietu, pravděpodobnost jejich výskytu však známa není.
Z teorie dvou faktorů Fredericka Herzberga vyplývá, že: plat je vždy motivátor jistota zaměstnání je frustrátor z  motivátoru se může stát frustrátor pracovní spokojenost přináší pouze motivátory.
V rámci rozhodovací analýzy chápeme „faktor“ jako: Jednu z cest k dosažení cíle Veličinu, která ovlivňuje, v jaké míře daná varianta dosáhne stanovený cíl Efekt dosažení cíle Měřítko pro vyjádření dosažení cíle.
Při uzavírání a realizaci smluv předpokládá institucionální ekonomie u hospodářských subjektů polosilnou racionalitu sebezájem, ale vždy v rámci pravidel absenci racionality neomezenou racionalitu silný sebezájem přecházející až do oportunního chování.
Které možné a správné postupy může management podniku použít při transformaci podnikové kultury v souvislosti se změnou strategie podniku? Současně se změnou strategie přistoupit k systematické transformaci organizační kultury, která začala být bariérou rozvoje Vyprojektovat novou organizační kulturu současně s novou strategií a oba projekty současně v podniku zavádět Přenést podnikovou kulturu z úspěšné mateřské společnosti na dceřinou společnost a zavést podnikovou kulturu jako součást organizační změny Plánovat změnu strategie v souladu s dosavadní kulturou organizace – ustoupit od kontroverzních prvků změny.
Flexibilita projektu zvyšuje hodnotu projektu, jen když NPV je blízká nule znamená vždy přínos, zvyšuje hodnotu projektu zvyšuje hodnotu projektu jen za stavu jistoty okolí zvyšuje hodnotu projektu jen za stavu nejistoty okolí.
„Teorií spravedlivé odměny“ lze tvrdit Jde o teorii zaměřenou na poznání motivačních příčin Jedná se o motivační teorii Jde o teorii zaměřenou na průběh motivačního procesu.
Ovlivňování lze chápat jako proces, v kterém na sebe působí řídící subjekt a řízený objekt navzájem proces, v kterém působí výhradně řízený objekt na řídící subjekt proces, v kterém působí výhradně řídící subjekt na řízený objekt.
R. Blake a J. Moutonová koncipovali klasifikační síť pro hodnocení stylu vedení. Horizontální a vertikální dimenze dané matice zachycuje: zájem o výdělek, zájem o motivaci zájem o produkci, zájem o lidi zájem o participaci na řízení, zájem o zvyšování kvalifikace.
Pro participativní styl vedení je typické, že vedoucí rozhoduje pouze o základních věcech a o těch záležitostech, které se týkají koordinace řízeného kolektivu jako celku rozhoduje o převážné většině věcí týkajících se jeho podřízených, a to sám a svá rozhodnutí sděluje formou příkazů formuluje problémy a postupy jejich řešení za účasti svých spolupracovníků.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.