Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (11)

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (11)

Description:
pravidlo 11

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
20/02/2016

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Útočník v momente prihrávky od svojho spoluhráča stál na bránkovej čiare súperovej bránky. Na tej istej úrovni stáli ešte traja poslední hráči (vrátane brankára) súperovho družstva. Rozhodca neprerušil hru, nebolo porušené pravidlo hru prerušil a nariadil nepriamy volný kop hru prerušil a nariadil priamy volný kop.
Hráč po správne vhodenej rozhodcovskej lopte sa zmocnil lopty v bezprostrednej blízkosti bránky. Nemal medzi sebou a súperovou bránkovou čiarou žiadneho súperovho hráča. Bol hráčom mimo hry ? nie áno.
Hráč družstva A, ktorý bol v postavení mimo hry, hrubo urazil hráča družstva B. Rozhodca prerušil hru. Ako mal postupovať a ako nadviazať na hru ? mal hráča A družstva vylúčiť z hry ČK a nadviazať na hru nepriamym voľným kopom proti družstvu A z miesta priestupku (HNS) mal hráča A družstva napomenúť ŽK a nadviazať na hru nepriamym voľným kopom proti družstvu A z miesta priestupku (HNS) mal hráča A družstva vylúčiť z hry ČK a nadviazať na hru priamym voľným kopom proti družstvu A z miesta priestupku (HNS).
Môže byť v postavení mimo hry spoluhráč hráča vykonávajúceho voľný kop ? áno nie.
Môže byť mimo hry hráč, ktorý stojí v okamihu prihrávky spoluhráča v blízkosti stredovej čiary obidvomi nohami a celým telom na vlastnej polovici hracej plochy ? nie áno.
Môže byť pri výkope v postavení mimo hry hráč družstva, ktoré vykonáva výkop ? nie áno.
Asistent rozhodcu signalizoval, že jeden z hráčov družstva A bol mimo hry. Rozhodca signál spozoroval, ale keď zbadal, že sa lopty zmocnilo družstvo B, dal rukou znamenie, že družstvu B poskytol výhodu v hre. Vzápätí sa však zmocnilo lopty družstvo A a dosiahlo gól. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Hráč brániaceho družstva opustil hraciu plochu, aby vystavil súpera do postavenia mimo hry. Rozhodca to spozoroval a nechal pokračovať v hre a pri najbližšom prerušení hry vinníka napomenul ŽK prerušil hru a nariadil nepriamy volný kop za postavanie mimo hry prerušil hru a nariadil nepriamy volný kop za postavanie mimo hry, ale hráča napomenul ŽK.
Môže byť mimo hry hráč, ktorý je v okamihu prihrávky spoluhráča v rovnakej vzdialenosti od súperovej bránkovej čiary ako lopta ? nie áno.
Pri obrannom zásahu nastrelil obranca svojho spoluhráča, od ktorého sa lopta odrazila k súperovi, ktorý stál v postavení mimo hry. Súper dosiahol z tejto akcie gól. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Na klzkom a šmykľavom teréne skončil jeden z útočníkov zotrvačnosťou svojho pohybu v bránke súpera za bránkovou čiarou, kde neovplyvňoval rušivo hru. Jeho spoluhráč dosiahol gól. Rozhodca: gól uznal gól neuznal.
Je rozhodca povinný prerušiť hru, ak je hráč v postavení mimo hry ? nie áno.
Hráč, ktorý sa nachádzal na súperovej polovici hracej plochy, bol v okamihu, keď mu spoluhráč prihrával loptu, v rovnakej vzdialenosti od bránkovej čiary ako lopta, ale nemal medzi sebou a bránkovou čiarou dvoch protihráčov. Rozhodca tohto hráča posúdil ako hráča mimo hry. Rozhodol správne ? nie áno.
Aby sa zbavil postavenia mimo hry, opustil hráč útočiaceho družstva hraciu plochu, ale urobil tak bez súhlasu rozhodcu. Rozhodca hru neprerušil, nebolo porušené pravidlo preruší hru, hráča napomenie ŽK a na hru nadviaže nepriamym volným kopom preruší hru a na hru nadviaže nepriamym volným kopom.
Hráč preberal loptu od spoluhráča v situácii, keď v okamihu prihrávky stál jednou nohou na vlastnej polovici hracej plochy a druhou na stredovej čiare. Rozhodca hru neprerušil, nebolo porušené pravidlo hru prerušil a nariadil nepriamy volný kop.
Obranca vo vlastnom pokutovom území nedovolene vrazil do súpera, ktorý sa nachádzal v postavení mimo hry. Rozhodca hru prerušil a nariadil pokutový kop nariadil nepriamy volný kop a obrancovi udelil ŽK nariadil nepriamy volný kop.
Obranca vystavil súpera do postavenia mimo hry tým, že v blízkosti vlastnej bránky vybehol z hracej plochy za bránkovú čiaru mimo priestoru bránky. Súper, ktorý sa tým ocitol mimo hry, dosiahol gól. Rozhodca gól uznal a obrancu napomenul ŽK gól neuznal.
Pri odkopnutí lopty z vlastného pokutového územia nastrelil obranca jedného z útočníkov súpera. Od neho sa lopta odrazila k ďalšiemu útočníkovi, ktorý bol v momente odrazu lopty na úrovni predposledného hráča brániaceho družstva a tento dosiahol gól. Rozhodca: gól uznal gól neuznal.
Hráč sa ocitol za bránkovou čiarou v priestore súperovej bránky, kde nepôsobí rušivo. Môže byť posúdený ako hráč v postavení mimo hry ? nie áno.
Pri odkopnutí lopty z vlastného pokutového územia nastrelil obranca jedného z útočníkov súpera. Od neho sa lopta odrazila k ďalšiemu útočníkovi, ktorý bol mimo hry v bránkovom území a ten dosiahol gól. Rozhodca gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku (z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia) gól uznal.
Môže obranca vystaviť súpera do postavenia mimo hry tým, že úmyselne opustí hraciu plochu za postrannú čiaru ? nie áno.
Hráč bol v priebehu stretnutia opakovane mimo hry a rozhodca musel hru často prerušovať. Má rozhodca právo napomenúť ŽK tohto hráča za sústavné porušovanie pravidiel ? nie áno.
Brankár, ktorý zahrával kop od bránky, prihral loptu priamo z tohto kopu svojmu spoluhráčovi, ktorý bol na súperovej polovici hracej plochy, bližšie k súperovej bránkovej čiare ako predposledný hráč brániaceho družstva. Rozhodca neprerušil hru, nebolo porušené pravidlo hru prerušil a nariadil nepriamy volný kop.
Útočník sa často dostával do postavenia mimo hry. Rozhodca ho slovne upozornil, že ak sa to bude opakovať, napomenie ho za nešportové správanie. Bol postup rozhodcu správny ? nie áno.
Asistent rozhodcu signalizoval rozhodcovi, že jeden z hráčov družstva A bol mimo hry. Rozhodca však posúdil hernú situáciu inak. Po dvoch prihrávkach skončila lopta vystrelená hráčom družstva A v bránke družstva B. Hráči družstva B sa domáhali, aby gól pre predchádzajúce signalizované postavenie mimo hry nebol uznaný. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Hráč v postavení mimo hry sa síce nesnažil hrať s loptou, ale svojou prítomnosťou rušivo pôsobil na súperovho obrancu. Môže tohto hráča považovať rozhodca za hráča mimo hry ? áno nie.
Môže byť v postavení mimo hry hráč útočiaceho družstva, ak sa zmocní lopty priamo z kopu z rohu ? nie áno.
Hráč sa ocitol za bránkovou čiarou v priestore súperovej bránky, kde pôsobil rušivo. Jeho spoluhráč dosiahol gól. Ako postupuje rozhodca v tomto prípade ? gól nesmie uznať a na hru nadviaže rozhodcovskou loptou na mieste, kde bola v okamihu prerušenia hry gól nesmie uznať a na hru nadviaže nepriamym volným kopom z miesta, kde bola v okamihu prerušenia hry gól nesmie uznať a na hru nadviaže nepriamym volným kopom z miesta, kde bola v okamihu prerušenia hry a hráča napomenie ŽK.
29. Hráč útočiaceho družstva, ktorý sa nachádzal na útočnej polovici v postavení mimo hry, bránil súperovi hrať s loptou. Možno toto považovať v zmysle výkladu pojmov v pravidle 11 za ovplyvňovanie súpera a teda stal sa hráčom mimo hry ? áno nie.
Hráč, ktorý bol v momente strely jeho spoluhráča na bránku súpera, v postavení mimo hry, získal loptu po jej vyrazení brankárom a dosiahol gól. Rozhodca gól neuzná a nariadi v prospech súpera nepriamy voľný kop gól uzná.
Útočiaci hráč bol v postavení mimo hry v momente strely svojho spoluhráča na bránku súpera, pričom lopta sa odrazila od obrancu k tomuto útočníkovi a tento dosiahol gól. Rozhodca gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop za hráča mimo hry gól uznal.
Brániaci hráč v čase, keď je lopta v hre, opustí hraciu plochu z akéhokoľvek dôvodu bez súhlasu rozhodcu. Ako posudzuje rozhodca tohto hráča pri aplikácii Pravidla 11 ? rozhodca ho považuje za hráča stojaceho na bránkovej alebo postrannej čiare, až do ďalšieho prerušenia hry rozhodca ho považuje za hráča nezúčastneného na hre.
Ako postupuje rozhodca ak uzná, že útočiaci hráč opustil hraciu plochu z taktických dôvodov a následným vstúpením na hraciu plochu získal výhodu ? rozhodca preruší hru, hráča musí napomenúť ŽK za nešportové správanie a nadviazať na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde ovplyvnil hru rozhodca preruší hru a nadviazať na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde ovplyvnil hru rozhodca hru nepreruší, pravidlo nebolo porušené.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.