PL a HF3 (2019) pro O-05

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
PL a HF3 (2019) pro O-05

Description:
procesy

Author:
AVATAR

Creation Date:
09/02/2019

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Zaměstnanci v zácviku a výcviku se označují žlutou služební páskou červenou služební páskou identifikačním štítkem s nápisem ZÁCVIK.
„Hlášenka“ (přidělovaná průvodčím určenou doplatkovou pokladnou) je manipulační tiskopis je přesně účtovaný tiskopis byla zrušena.
Závazné postupy pro provozní zaměstnance ČD („Desatero“) – pokladníky – při mimořádnostech najdete v SPPO vyvěšené na pracovištích osobních pokladen na www.cd.cz.
Každou vzniklou poruchu zařízení UNIPOK pokladník oznámí na CZS ihned oznámí na pracovišti HelpDesk ISOP zaeviduje v pomocném záznamníku.
Předběžnou rezervaci místenek pokladník provádí v UNIPOK v Knize předběžných rezervací písemným záznamem telefonicky – kontaktuje GŘ O16.
Listiny bez průvodních dokladů lze mezi jednotlivými organizačními složkami zasílat výhradně prostřednictvím služby PPL prostřednictvím služby ČD Kurýr výhradně v TPO (textilních přepravních obalech).
„Poukaz k výplatě hotovosti“ může cestující k proplacení hotovosti přímo u pokladní přepážky uplatnit po dobu 2 měsíců 1 roku 1 měsíce.
Procesní listy stanovují jednotnou technologii práce pro zaměstnance ČD ve vztahu k přepravě cestujících a s ní souvisejících činností ve vlacích a železničních stanicích procesy kvality a procesy řízení na jednotlivých pracovištích přestupní doby ve stanicích a přípojné vlaky.
Nabití EPIK vložením EUR není možné je možné, maximálně lze vložit 50 EUR je možné bez omezení.
Nahrávání žákovského průkazu do In Karty je podmíněno platnou zákaznickou aplikací není podmíněno platnou zákaznickou aplikací není dovoleno.
Jízdenku na úvěr „Sdružení Charita Česká republika“ lze vystavit pouze u pokladní přepážky v jízdenkovém automatu u pokladní přepážky, v jízdenkovém automatu a ve vlaku.
Zaměstnanci ČD v současné době neprovádí odbavení na vlaky žádného z dalších železničních dopravců v České republice provádí odbavení na všechny železniční dopravce provádí odbavení na všechny železniční dopravce, avšak pouze při mimořádnostech v dopravě.
Přijímat platby prostřednictvím platebních karet může pouze pokladník, který absolvoval školení z obsluhy zařízení UNIPOK/POS a bezpečnostní školení pro přijímání plateb prostřednictvím platebních karet absolvoval školení z obsluhy zařízení UNIPOK/POS vykonal odbornou zkoušku O-05, O-06 nebo O-08.
Jízdní doklady na úvěr pro školy se vystavují školním skupinám výhradně skupinám žáků základních škol pouze vybraným smluvním školám zaměřeným na železniční provoz.
Pokladník může převzít bankovky a mince, které jsou nestandardně poškozené běžně poškozené a nejsou celé pravé, platné, opotřebované oběhem a běžně poškozené, pokud jsou celé či celistvé.
Celá bankovka je taková, které nechybí žádná její část, nebo které chybí pouze část nebo části okraje na obvodu bankovky chybí více než jedna polovina chybí méně než jedna čtvrtina.
Průvodka pro služební zásilku má 4 díly 3 díly 2 díly.
Hmotnost zásilek pro služební účely je maximálně 15 kg 10 kg 5 kg.
Pro objednání, řešení a centrální evidenci objednávek přepravy cestujících na vozíku slouží webová aplikace „Pro vozíčkáře“ Kniha přehledů uložená u přednosty osobní stanice ZPD, část B.
Proti rozhodnutí o zbavení pokladní způsobilosti zaměstnanec může podat písemné odvolání do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí nemůže podat odvolání může podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Trvalá předávka pokladny se provádí při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než 30 kalendářních dnů při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než 10 kalendářních dnů při předpokládané nepřítomnosti trvající déle než 60 kalendářních dnů.
V případě požadavku cestujícího na validaci mezinárodního dokladu eTiket u pokladní přepážky ČD kontaktuje pokladník  HelpDesk kontaktuje pokladník  CZS jej pokladník odkáže na CZS s tím, že validace bude provedena telefonicky .
PÚT jsou tiskopisy, u kterých je povinná přesná evidence pouze u vyjmenovaných druhů na základě opatření OPT je povinná jejich přesná evidence není povinná jejich přesná evidence.
OPT vystavuje v případě zjištěného pochybení pokladníků doplatkové nebo přeplatkové výtky vytýkací dopisy s výstrahou doplatkové výtky, přeplatkové výtky se nevystavují.
Neuzná-li zaměstnanec doplatkovou výtku, vysvětlí neuznání OPT v odpovědi na zprávu do 5 pracovních dnů od jejího doručení do 1 měsíce od jejího doručení do 15 pracovních dnů od jejího doručení.
Jízdní doklad EGRONET je platný na uvedených traťových úsecích v Plzeňském kraji + německém příhraničí v Karlovarském kraji + německém příhraničí v Jihomoravském kraji + rakouském příhraničí.
K předběžné In Kartě lze dokoupit vybrané aplikace v době její platnosti lze dokoupit vybrané aplikace pouze v den podání žádosti nelze dokoupit vybrané aplikace.
Kočárek bez dítěte je přepravován vždy zdarma jako standardní spoluzavazadlo vždy zdarma, při využití služby ÚBP po zaplacení jednorázového úschovného jako standardní spoluzavazadlo, podle vnitrostátních pravidel.
Při žádosti cestujícího o otisk staničního razítka do jeho „cestovatelského pasu/deníčku/na volný list papíru“ nesmí pokladník požadavku vyhovět pokladník požadavku vyhoví pouze v případě, že se jedná o otisk do cestovatelského pasu pokladník vyhoví požadavku bez omezení.
V případě jízdního dokladu např. s delší časovou platností (TJ), u kterého došlo k vyblednutí tisku (doklad je nečitelný) pokladník vystaví z UNIPOK duplikát dokladu nabídne cestujícímu vystavení nového dokladu s novou platností za předpokladu, že nečitelný doklad postoupí formou UPPS na OPT (k proplacení nevyužité doby jeho platnosti)  odmítne žádost řešit.
Základní postup pro zaměstnance ČD, jak nakládat s infekčním odpadem (IO), je uveden v příloze PL V-17 Mimořádné události, bezpečnostní incidenty v Knize normálií na nástěnkách ve stanicích.
Při požadavku k proplacení Poukazu k výplatě hotovosti po skončení jeho platnosti pokladník cestujícího odmítne, částka již nebude vyplacena vystaví ruční reklamační přihlášku a spolu s Poukazem k výplatě hotovosti zašle na OPT cestujícímu Poukaz k výplatě hotovosti proplatí, avšak s poplatkem dle tarifu TR 10 (porušení SPPO, protože nezažádal o proplacení v době platnosti poukazu).
Pokud cestující ztratí předběžnou In Kartu nebo potvrzení žádosti vystaví pokladník vždy duplikát vystaví pokladník duplikát pouze v případě krádeže duplikát se nevystavuje.
Dodatečně požádat o vystavení Dočasné papírové In Karty/RAIL PLUS nelze lze, ale jen ve lhůtě do 48 hodin od podeje žádosti o In Kartu lze, ale jen u pokladní přepážky, kde cestující o In Kartu požádal.
V případě ohrožení života, zdraví nebo majetku neprodleně informujte neprodleně dispečerské pracoviště informujte neprodleně svého přímého nadřízeného kontaktujte linku tísňového volání 112, následně zajistěte zamezení šíření následků MU a poté řešte způsob ohlášení MU.
Označení asistenční psi jsou ve vlacích ČD přepravováni vždy zdarma, a to i bez nasazeného náhubku zdarma pouze v případě, že mají nasazený náhubek po zaplacení přepravného pro psy dle ČD TR 10.
Pokud cestujícímu ujede z důvodu na straně ČD vlak SC nemá nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC má nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC pokladník telefonicky kontaktuje přednostu stanice a vyčká na další pokyn.
Je-li nutno zajistit odbavení cestujících bez MP (např. z důvodu poruchy UNIPOK, zvýšené frekvence cestujících) pokladník kontaktuje  OPT CZS HelpDesk.
Podej služebních zásilek se v rámci celosíťové přepravy mezi obvody RP ZAP uskutečňuje speciálními vlaky určenými GŘ ČD vlaky uvedenými v Plánu relací a spojů výhradně vlaky určenými OJ ZAP pro přepravu služebních zásilek.
Anulaci dokladu UNIPOK neumožňuje lze provést v UNIPOK zpravidla do 60 minut po prodeji dokladu lze provést v UNIPOK zpravidla do 100 minut po prodeji dokladu.
Jízdní doklad EURO-NISA-TICKET je platný na uvedených traťových úsecích v Libereckém kraji, německých a polských příhraničních regionech v Ústeckém kraji, německých a polských příhraničních regionech v Královehradeckém kraji a polském příhraničním regionu.
Jízdní doklady MPS Slovensko lze zakoupit u všech pokladních přepážek nebo u průvodčích ve vlaku lze zakoupit pouze u pokladních přepážek s výdejem mezinárodních jízdních dokladů lze zakoupit u pokladních přepážek nebo u průvodčích ve vlacích pouze v dané oblasti, kde jsou jízdní doklady MPS Slovensko uznávány.
Jízdní doklad Skupinová víkendová jízdenka+Německo lze zakoupit na e-shop ČD u pokladní přepážky v rámci předprodeje až 60 dnů před požadovaným dnem odjezdu u pokladní přepážky a ve vlaku v den jízdy cestujícího.
Opravy zápisů v přesně účtovaných tiskopisech nejsou dovoleny jsou dovoleny na základě povolení kontrolora OPT jsou dovoleny.
Skupinová víkendová jízdenka (SVJ) ve variantě + příhraničí je nabízena v těchto variantách SVJ+Německo, SVJ+Polsko SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko, SVJ+Rakousko.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.