Prijímacie skúška biológia 161-180

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Prijímacie skúška biológia 161-180

Description:
161-180

Author:
Emma
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/05/2019

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
161. Vakuoly môžeme nájsť: len v živočíšnej bunke v rastlinnej bunke u jednobunkovcov najmä v hubách v mitochondriách v cytoplazme u nálevníkov a koreňonožcov v bunke u Ciliophora a Rhizopoda.
162. Podľa štruktúry delíme bunky na: subcelulárne a protocelulárne epitelové, väzivové, svalové, nervové jadrové a bezjadrové prokaryotické a eukaryotické jednoduché a zložené prvojadrové a eukaryotické jednobunkové a mnohobunkové Subcelullata a Eobionta.
163. Enzymatická sústava oxidatívnej fosforylácie je lokalizovaná v: Golgiho systéme chloroplastoch mitochondriách endoplazmatickom retikule bunkovom jadre lyzozómoch ribozómoch tylakoidoch .
164. K najdôležitejším mechanizmom, ktorými sa uskutočňuje príjem látok do bunky patrí: difúzia endocytóza exocytóza transport pomocou prenášačov transpozícia reduplikácia fertilizácia konjugácia .
165. Chromatín tvorí: hmotu chromozómov celé jadro deoxyribonukleová kyselina a bielkoviny DNA a RNA obal jadra tRNA a rRNA základ mitotického aparátu základ chromoplastov .
166. Vyskytujú sa v cytoplazme buniek húb plastidy: áno niekedy nikdy nie podľa množstva kyslíka v prostredí huby nemajú plastidy u vreckatých áno u zygomycét áno len u zygomycét.
167. Bunkové organely, ktorých základom sú biomembrány sa všeobecne nazývajú: membránové štruktúry bunky biomembrány bunky membránové organely bunky organelové štruktúry bunky ribozómy endoplazmatické retikulum Golgiho systém mitochondrie .
168. Blastoméry sú: bunky vzniknuté pri prvom meiotickom delení bunky vzniknuté mitotickým rozdelením zygoty makrogaméty lastúrnikov dcérske bunky pri meióze bunky vzniknuté "brázdením" zygoty bunky vzniknuté amitotickým delením zygoty bunky vzniknuté pri druhom meiotickom delení bunky vzniknuté blastuláciou .
169. V anafáze mitózy: mikrotubuly deliaceho vretienka sa skracujú a tým priťahujú chromozómy k centriolám mikrotubuly deliaceho vretienka sa predlžujú a tým priťahujú chromozómy k centriolám chromozómy sú priťahované k centriolám chromozómy sú priťahované k centroméram pri centriolách sa sústredí diploidný počet chromozómov pri centriolách sa sústredí haploidný počet chromozómov chromozómy sa skracujú a hrubnú chromozómy sa sústreďujú v centrálnej rovine bunky.
170. Bunkový cyklus je: proces bunkového delenia, ktorý sa vo vhodných podmienkach opakuje proces delenia bunkových štruktúr proces vzniku novej molekuly DNA a RNA cyklicky sa opakujúce delenie buniek proces bunkového delenia, ktorý sa vo vhodných podmienkach neopakuje proces cyklických zmien metabolizmu vírusov proces cyklického opakovania metafázy v delení baktérií pravidelné opakovanie interfázy a protofázy .
171. V telofáze mitózy: chromozómy sa sústreďujú v centrálnej rovine bunky deliace vretienko sa rozpadáva chromozómy sa opäť menia na dlhé vlákna vytvoria sa nové jadrové obaly obnovuje sa štruktúra jadier prebieha cytokinéza pripravuje sa S fáza pripravuje sa G2 fáza .
172. Výsledkom meiotického delenia buniek sú: bunky s diploidným počtom chromozómov bunky s haploidným počtom chromozómov pohlavné bunky bunky so štyrmi chromozómovými sadami gaméty somatické bunky zygoty gametogónie .
173. Z buniek ektodermy sa diferencujú: bunky receptorov epitelové bunky pokožky bunky zažívacej sústavy bunky baktériofágov nervové bunky bunky svalov bunky zamše bunky pľúc .
174. Cytoskeletná sústava bunky: je tvorená membránami je tvorená mikrotubulami je tvorená mikrofilamentami a mikrotubulami je tvorená mikrofilamentami umožňuje oxidatívnu fosforyláciu tvorí základ biologickej membrány tvorí dynamickú kostru bunky umožňuje aktívnu lokomóciu niektorých buniek .
175. Predpokladom integrity genómov materskej a dcérskych buniek pri bunkovom delení je: zdvojenie DNA transkripcia replikácia DNA replikácia RNA translácia DNA syntetická fáza bunkového cyklu primárna štruktúra RNA diferenciácia .
176. Hlavný kontrolný uzol bunkového cyklu sa nachádza v: G2 fáze G1 fáze S fáze profáze metafáze anafáze telofáze interfáze .
177. O chemickom zložení bunkovej steny eukaryotickej bunky platí, že: je rovnaké ako zloženie plazmatickej membrány je odlišné od zloženia plazmatickej membrány u rastlín obsahuje celulózu aj chitín u rastlín obsahuje celulózu u živočíšnych buniek obsahuje aj lignín u buniek drevnatých rastlín obsahuje aj lignín u špecializovaných buniek nemôže obsahovať bielkoviny, soli a vosky u špecializovaných buniek môže obsahovať bielkoviny, soli a vosky.
178. Plazmodezmy sú: typ tkaniva typ prvoka typ spojenia rastlinných buniek typ spojenia vírusových buniek spojením plazmatických membrán susedných buniek spojením membrán chloroplastov susedných buniek štruktúry, ktoré uľahčujú prechod látok medzi bunkami a prispievajú k mechanickej súdržnosti pletiva štruktúry, ktoré sťažujú prechod látok medzi bunkami a oslabujú mechanickú súdržnosť pletiva .
179. Ribozómy prokaryotických buniek: sú bunkové organely zložené z biomembrány nachádzajú sa v cytoplazme nachádzajú sa v ich jadre podieľajú sa na výstavbe drsného endoplazmatockého retikula podieľajú sa na výstavbe hladkého endoplazmatockého retikula sú bunkové organely zložené z biekovín a cukrov sú bunkové organely zložené z biekovín a RNA sú bunkové organely zložené z biekovín a DNA .
180. Počet gonozómov v normálnej somatickej bunke muža a ženy je: nepárny párny rovnaký jeden X a dva Y jeden X a ďaľším je X alebo Y rôzny diploidný haploidný .
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.