Prijímacie skúška biológia 181-200

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Prijímacie skúška biológia 181-200

Description:
181-200

Author:
Emma
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/05/2019

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
181. Eukaryotická bunka sa v mitóze rozdelí: raz raz, s jednou replikáciou DNA raz, s jednou replikáciou RNA dvakrát, s jednou replikáciou DNA na dve rovnocenné dcérske bunky na štyri bunky s rovnakým genómom v G1 fáze bunkového cyklu v M fáze bunkového cyklu .
182. Bunka priemerne: obsahuje viac lipidov ako sacharidov obsahuje viac bielkovín ako sacharidov obsahuje viac sacharidov ako lipidov obsahuje viac lipidov ako bielkovín obsahuej viac minerálnych látok ako lipidov v sušine obsahuje najviac vody obsahuje hlavne vodu v rovnakom pomere sú minerálne látky a nukleové kyseliny .
183. Fázy bunkového cyklu eukaryotických buniek za normálnych okolností relatívne v priemere trvajú (ak celý cyklus je 100%): G1 fáza - 30-40% bunkového cyklu S fáza - 30-50% bunkového cyklu G2 fáza - 10-20% bunkového cyklu M fáza - 5-10% bunkového cyklu G1 fáza - 60-80% bunkového cyklu S fáza - 10-20% bunkového cyklu G2 fáza - 5-10% bunkového cyklu M fáza - 30-50% bunkového cyklu .
184. Čo sú lyzozómy: malé mechúriky tvorené z biomembrány malé mechúriky bez biomembrány organely rastlinných buniek organely prokaryotických buniek organely živočíšnych prokaryotických buniek organely živočíšnych buniek štruktúry, ktoré obsahujú tráviace enzýmy štruktúry, ktoré rozkladajú nepotrebné látky .
185. K bunkovým štruktúram, ktoré nie sú zložené z membrány patria: endoplazmatické retikulum Golgiho aparát bičíky ribozómy jadierko deliace vretienko chromozómy centriola .
186. Ribozómy eukaryotických buniek: sú bunkové organely zložené z biomembrány nachádzajú sa v cytoplazme sú zdrojom riboflavínu poďieľajú sa na výstavbe drsného endoplazmatického retikula poďieľajú sa na výstavbe hladkého endoplazmatického retikula nie sú tvorené biomembránou sú bunkové organely zložené z bielkovín a RNA sú bunkové organely zložené z bielkovín a DNA.
187. Zo sacharidov sa v bunke vyskytujú: monosacharidy (napr. fruktóza) monosacharidy (napr. sacharóza) disacharidy (napr. sacharóza) disacharidy (napr. glukóza) polysacharidy (napr. škrob) polysacharidy (napr. glykogén) polysacharidy (napr. galaktóza) monosacharidy (napr. glykogén).
188. Pre jednotlivé fázy bunkového cyklu eukaryotickej bunky platí: v G1 fáze - prebiehajú syntetické procesy, je tu hlavný kontrolný uzol v S fáze - prebieha zdvojenie jadrových chromozómov v G2 fáze pribúdajú bunkové štruktúry a pripravuje sa rozdelenie jadra v M fáze - sa jadro rozdelí na dve dcérske jadrá a zvyčajne aj bunka na dve dcérske bunky v G1 fáze - prebieha zdvojenie jadrových chromozómov, je tu hlavný kontrolný uzol v S fáze - prebieha rozdelenie dcérskych chromozómov v G2 fáze - ubúdajú bunkové štruktúry a pripravuje sa zdvojenie jadrových chromozómov v M fáze - sa jadro rozdelí na dve dcérske jadrá a zvyčajne je tu hlavný kontrolný uzol cyklu.
189. K fázam mitózy nepatrí: S fáza anafáza G1 fáza metafáza G2 fáza profáza centrofáza telofáza .
190. Dusíkové bázy sú v DNA komplementárne v pároch: adenín s cytozínom tymín s guanínom guanín s cytozínom uracil s tymínom adenín s uracilom tymín s adenínom cytozín s guanínom adenín s tymínom .
191. Majú plazmidy schopnosť replikovať sa samostatne: majú, u hubiek majú, v hostiteľskej bunke niekedy v závislosti od stavu jadra majú, nezávisle od chromozómov majú, spolu s chromozómami majú, mimo bunky majú, v profáze .
192. Ako sa volá proces, vzniku dvoch nových a rovnakých molekúl DNA, identických s pôvodnou molekulou: replikácia transkripcia zdvojenie translácia komplementarita metafáza fertilizácia identifikácia .
193. Aký význam majú plazmidy z hľadiska lekárskej praxe: určujú proti ktorému antibiotiku je príslušná baktéria rezistentná riadia tvorbu hormónov regulujú účinnosť antibiotík rozhodujú o patogénnosti baktérií zvyšujú citlivosť baktérií na antibiotiká kódujú enzýmy pre rozklad niektorých organických látok umožňujú vkladanie nových génov do buniek človeka umožňujú šírenie odolnosti proti antibiotikám medzi baktériami.
194. Základnou stavebnou jednotkou nukleových kyselín je: nukleozid nukleotid chromatín dusíkatá organická báza, pentóza a kyselina fosforečná purínová alebo pyrimidínová báza, pentóza, a H3PO4 purínová alebo pyrimidínová báza, päťuhlíkatý cukor a H3PO4 purínová alebo pyrimidínová báza, šesťuhlíkatý cukor a H3PO4 dusíkatá organická báza, hexóza a kyselina fosforečná .
195. Kedy nastáva zdvojenie molekúl DNA: pred mitotickým delením bunky v anafáze mitotického delenia bunky v profáze mitotického delenia bunky v telofáze mitotického delenia bunky v syntetickej fáze interfázy v syntetickej fáze metafázy v metafáze mitotického delenia bunky v G1fáze interfázy .
196. Riadiacim vzorom (matricou) pri syntéze polypeptidového reťazca v bunke je molekula: mRNA tRNA rRNA transferovej RNA mediátorovej RNA ribozómovej RNA informačnej RNA ATP .
197. Génové inžinierstvo sa zaoberá: šľachtením zvierat a rastlín technológiou vytvárania rekombinantných molekúl DNA prenosom ľudských génov do tzv. vektorových molekúl DNA bakteriálnych plazmidov alebo vírusov metodikou prenosu jednotlivých génov in vitro umelým štiepením izolovaných molekúl DNA na samostatné gény alebo skupiny génov začleňovaním izolovaných génov a ich skupín do vhodných molekúl DNA masovou a lacnou produkciou dôležitých anorganických látok znižovaním účinnosti antibiotík .
198. Nositeľom mimojadrových génov je: molekula DNA molekula ribozómovej RNA molekula mRNA molekula chlorofylu molekula proteínu molekula glykogénu plazmid kyselina deoxyribonukleová.
199. Molekulu DNA tvoria: dva polypeptidové reťazce dva polynukleotidové reťazce dva reťazce tvorené tisíckami nukleotidov reťazce tvorené jedným polynukleotidom chromonémy chromoméry chromatín a bielkoviny polypeptidový a polynukleotidový reťazec .
200. Podľa úseku CAT AAG TAC AAC CGT CAC v DNA vznikne mRNA: GUA UUC AUG UUG CGA TGT GUU UUC AUG UUG CCA GTG GUU UUG AUG UUG GCA CTG GUU AUG AUG UUG GCA GTG GUU UUC AUC UUG CGA CTT GUA UUC AUG UUG GCA GUG GUU UUC AUC UUG CGA TAG GUU UUC AUC UUC CCA GAG.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.