Prijímacie skúšky biológia 101-120

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Prijímacie skúšky biológia 101-120

Description:
101-120

Author:
Emma
(Other tests from this author)

Creation Date:
28/03/2019

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
101. Medzi organely eukaryotických buniek patrí: meióza ribozómy mitóza endoplazmatické retikulum centriola mitochondrie tukové kvapôčky centroméry .
102. Aký tvar majú mimojadrové chromozómy eukaryotických buniek: tyčinkovitý valcovitý podľa tvaru organely kruhový ako prokaryotický chromozóm ako eukaryotický chromozóm homologický heterologický.
103. Nepriame delenie eukaryotickej bunky sa nazýva: amitóza meióza endomitóza mitóza parentogenéza reduplikácia gametogónia schizogónia .
104. Rýchlosť difúzie závisí od: rozdielu koncentrácie danej látky v bunke a jej okolí nezáleží na koncentrácii danej látky záleží od koncentrácie danej látky len v bunke koncentračného spádu koncentračného gradientu rozdielu koncentrácie danej látky v mitochondriách a chloroplastoch rozdielu koncentrácie danej látky v endoplazmatickom retikule a ribozómoch rozdielu koncentrácie danej látky na póloch bunky .
105. Priebeh bunkového cyklu a jeho reguláciu možno dobre sledovať na bunkách pestovaných mimo organizmu: v tkanivových kultúrach na vírusoch na baktériach in vitro in vivo v monokultúrach v nádoroch v hostiteľských bunkách .
106. Lyzozómy: sú stálou membránovou organelou prokaryotických buniek sú malé mechúriky z biomembrány obsahujú tráviace enzýmy obsahujú enzýmy, chopné štiepiť niektoré látky sú organelami osmotickej rovnováhy obsahujú enzýmy syntetizujúce látky vylučované z bunky exocytózou sú stálou membránovou organelou eukaryotických živočíšnych buniek ich enzýmy rozkladajú niektoré látky prijaté do buniek .
107. Medzi fázy mitotického delenia v eukaryotických bunkách patrí: profáza interfáza metafáza anafáza telofáza G0 fáza S fáza protofáza .
108. V ktorej fáze mitózy sa chromozómy skracujú a hrubnú: v metafáze v anafáze v profáze v interfáze v prvej v druhej v telofáze v protofáze.
109. Ako sa nazývajú bunky s chromozómovou sadou: diploidné haploidné somatické gaméty zygoty blastoméry oogónie spermiogónie .
110. Generačná doba bunky je: trvanie bunkového cyklu, ktorá je pre rozličné bunky rozdielne daná geneticky trvanie bunkového cyklu určeného typom bunky, ktorý je rovnaký pre všetky bunky doba existencie bunky časový interval medzi dvomi G1 fázami časový interval medzi profázou a telofázou časový interval trvania mitózy u baktérií trvanie bunkového cyklu u vírusov .
111. Bunková stena eukaryotickej bunky môže obsahovať: chitín celulózu chlorofyl lignín mitochondrie glykogén soli a vosky fykoerytrín .
112. Kde sa nachádzajú jadrové póry: v jadrovom obale prokaryotických buniek na póloch jadra prokaryotických buniek na vnútornej strane obalu jadra prokaryotických buniek v jadierku prokaryotických buniek v jadrovom obale eukaryotických buniek na póloch jadra eukaryotických buniek na vnútornej strane obalu jadra eukaryotických buniek v jadierku eukaryotických buniek .
113. Osobitný typ bunkového cyklu, ktorým vznikajú pohlavné bunky sa nazýva: mitóza meióza amitóza redukčné delenie izogamia anizogamia sporulácia kopulácia .
114. Bunka priemerne obsahuje: 60-90% tukov 60-90% vody v sušine 1-10% anorganických látok z organických látok najčaštejšie bielkoviny v bunkovej stene najmä nukleové kyseliny v sušine je viac látok anorganických ako organických u rastlín len sacharidy v sušine je viac látok organických ako anorganických .
115. Gény v bunke sa môžu nachádzať: v jadre v jadrových ribozómoch v jadrovej membráne v jadrových chromozómoch v chloroplastoch v plazmidoch v cytoplazme v mitochondriách .
116. Plazmatická membrána buniek je: priepustná len v určitých bunkách polopriepustná rovnako priepustná pre všetky látky všetkých buniek semipermeabilná štruktúrou, ktorá oddeľuje jadro od cytoplazmy dierkovaná štruktúrou, ktorá oddeľuje bunku od okolia súčasťou bunkovej steny .
117. Jeden z dôležitých metabolických procesov v bunke, pri ktorom sa tvoria nové molekuly bielkovín sa nazýva: prototrofia fagocytóza proteosyntéza pinocytóza exocytóza autotrofia heterotrofia oxidatívna fosforylácia .
118. K základným funkciám bunky patrí: bunkový metabolizmus tok energie príprava na anabiózu aktívny pohyb tok informácií rozmnožovanie príjem tepla z okolia sporulácia .
119. Chromozómy môžme nájsť: v jadrovej membráne v cytoplazme v bunkovom jadre v chloroplastoch v mitochondriách v endoplazmatickom retikule v lyzozómoch v centromére .
120. V každej bunke rozlišujeme: endoplazmatické retikulum cytoplazmu bunkové povrchy deliace vretienko jadierko jadro Golgiho systém mitochondrie .
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.