Psychologie

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Psychologie

Description:
test na znalosti z psychologie

Author:
AVATAR
Tolkacheva Vasilisa
(Other tests from this author)


Creation Date:
29/08/2018

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Kdo napsal dílo "Bytí a čas"? Husserl Sartre Heidegger.
Vyber představitele Gestalt psychologie Max Wertheimer Endel Tulving Jerome Bruner.
Vyber představitele Gestalt psychologie Wolfgang Köhler Ernest Hilgard Arthur Jensen.
Karl Lashley Jeho teorie buněčných shluků tvrdí, že v mozku existují koordinované neurální struktury vyvíjející se na základě časté stimulace - buněčné shluky - a ty tvoří základ učení v mozku Kognitivní mapa Mozek považoval za aktivního, dynamického organizátora chování.
Donald Hebb Jeho teorie buněčných shluků tvrdí, že v mozku existují koordinované neurální struktury vyvíjející se na základě časté stimulace - buněčné shluky - a ty tvoří základ učení v mozku Kognitivní mapa Mozek považoval za aktivního, dynamického organizátora chování.
Edward Tolman Jeho teorie buněčných shluků tvrdí, že v mozku existují koordinované neurální struktury vyvíjející se na základě časté stimulace - buněčné shluky - a ty tvoří základ učení v mozku Kognitivní mapa Mozek považoval za aktivního, dynamického organizátora chování.
Noam Chomsky Kognitivní mapa Mozek považoval za aktivního, dynamického organizátora chován Vrozený modul jazykového vývoje.
"Cognitive psychology" napsal? Ulric Neisser Donald Hebb Noam Chomsky.
Jaký je hormon stresu? Omeprazol Metabol Kortizol.
Co je to eustres? Negativní zátěž Pozitivní zátěž Neutrální zátěž.
Co je to distres? Negativní zátěž Pozitivní zátěž Neutrální zátěž.
Pro střední dospělost je typická? (dle Eriksona) Reprodukce × stagnace Intimita × izolace Integrita × stagnace.
Pro 1,5 až 3 roky dle Eriksona je typická? Autonomie × stud Iniciativa × vina Důvěra × nedůvěra.
Pro 6 až 12 let dle Eriksona je typická? Intimita × izolace Snaživost × méněcennost Identita × nejistota.
Pro 3 až 6 let dle Eriksona je typická? Důvěra × nedůvěra Iniciativa × vina Autonomie × stud.
Pro 12 až 16 let dle Eriksona je typická? Snaživost × méněcennost Identita × nejistota Intimita × izolace.
Pro stáří dle Eriksona je typická? Reprodukce × stagnace Intimita × izolace Integrita × stagnace.
Pro mladou dospělost dle Eriksona je typická? Identita × nejistota Intimita × izolace Integrita × stagnace.
Co je to pygmalion efekt? Osudem ovládaná předpověď Sebenaplňující předpověď Takový efekt neexistuje.
Jaký je rozdíl mezi manipulací a persvazí? Persvaze škodí Persvaze neškodí Jsou to synonyma .
Co je to halo efekt? Efekt posledního dojmu Efekt celkového dojmu Efekt prvního dojmu.
Mezi představitele kognitivní teorie patří Kelly Goldstein Leary.
O učení pozorováním nejvíce referoval Watson Bandura Thorndike.
K představitelům neobehaviorismu nepatří Tolman Hull Wertheimer.
K představitelům neopsychoanalýzy nepatří Fromm May Horneyová.
Pojem "osobní konstrukt" nalezneme v teorii Pribrama Allporta Kellyho.
Kardinální, centrální a sekundární dispozice rozlišoval Jung Eyesenck Allport.
Autorem znamého a dodnes používaného Tematického apercepčního testu je Murray Leary Rohrschach.
Vývoj kognitivních procesů ve fázi prototaxické, parataxické a syntaktické popsal Sullivan Fromm Erikson.
Sled kroků Test - Operace - Test - Exit za základní jednotku chování považoval Leary Hull Pribram.
Autorem REP testu je Skinner Kelly Stern.
Knihu "Umění rozumět" napsal Adler Rogers Allport.
Autorem I-E škály je Rotter Stern Binet.
Osvícení, směr zdůrazňující rozum, vznikl ve Francii v Německu Ve Španělsku.
Český psycholog Zdeněk Matějček se zabýval hlavně oblastí gerontopsychologie neuropsychologie dětské psychologie.
Autorem magického čísla 7+/-2 týkajícího se kapacity paměti je Wundt Shepard Miller.
Autorem spisu "O duši" je Sokrates Platon Aristoteles.
Jean Piaget se zabýval především prenatálním vývojem vývojem myšlení a morálky vývojem jedinců s epilepsií.
Empirismus zdůrazňuje význam vnímání zkušenosti biologických procesů v mozku .
Jedním z představitelů transpersonální psychologie je Jung Grof Eyesenck.
Gustav T. Fechner patřil ke směru frenologů experimentální psychologie psychoanalytiků.
M. Mahlerová se zabývala tématz zejména z okruhu vývojové psychologie sociální psychologie psychologie práce.
Albert Bandura popsal observační učení klasické podmiňování záměrné učení.
Platon rozlišoval tyto části lidské duše rozum a city rozum, žádost a vznětlivost vůli, emoce a vědomí.
Autorem konceptu IQ je Stern Binet Simon.
Metoda sociometrie je spojená s Morenem Learym Bowlbym.
Autorem výroku "Cogito, ergo sum" je Descartes Locke Voltaire.
Sheldon zkoumal a popsal typy lidí podle tělesné konstituce délky prstů tvaru a velikosti lebky.
Autorem pojmu "seberealizace" byl neurolog Goldstein Newell Lange.
F. Pearls je představitelem gestaltismu logoterapie existencialismu.
Gustav Le Bon se zajímal o psychologické aspekty davu lidí možnosti změn reakčního času rozdíly v učení mezi krysami a člověkem.
Autorem hypotézy psychofyzického paralelismu, podle níž v těle probíhají synchronizovaně různé typy dějů, je Geulincx Broca Freud.
Festinger obohatil sociální psychologii svou teorií davového chování skupinové polarizace kognitivní disonance.
S. Freud byl původně psychiatr urolog neurolog.
Hans Kohut je zakladatelem ego-psychologie kognitivní psychologie self-psychologie.
Učení vzhledem intenzivně zkoumal Skinner Wertheimer Kohler.
Pojem "nevědomí" pochází od S. Freuda G. Leibnitze I. Kanta.
Adjektivum "karteziánský" se vztahuje k Spinozovi Baconovi Descartovi.
Pribram přirovnával činnost mozku a paměťové procesy k knihovně počítači hologramu.
Hermann von Helmholtz v 19. století zkoumal jev fantomové končetiny spojení mozkových hemisfér rychlost nervových impulzů.
Psychologický humanismus založil Rogers Maslow May.
Koncept "drive" pochází z dílny Hulla Skinnera Tolmana.
Původní název Gallovy teorie frenologie byl kranioskopie corteskopie braienologie.
Podle Aristotela slouží mozek k vytváření nálad ochlazování těla ochraně duše.
W. Wundt užíval zejména metodu statistického zpracování dat měření intelegence introspekce.
Chronologický a mentální věk rozlišil Binet Hall Stern.
MMPI vyvínuli Hathaway a McKinley Binet a Simon Catell a Allport.
Hermann von Helmholtz je autorem barevného vidění protikladných emocí ovladání bolesti.
Přetrvávající následný obraz na sítnici je vnímán: v různých barvách, podle úrovně aktivace pozornosti jako pohybující se proti směru pohybu oka jako bezbarvý v barvě komplementární vůči barvě podnětu .
Pojem engram se někdy používá k označení: paměťové stopy záznamu kožně-galvanické reakce okamžiku vtištění senzorického kódovacího programu.
Mezi základní psychologické disciplíny nepatří: obecná psychologie vývojová psychologie sociální psychologie klinická psychologie .
Zákon účinku je rozhodujícím činitelem v: operantním podmiňování kognitivním učení adaptaci senzorických receptorů klasickém podmiňování .
Fechnerův zákon tvrdí, že: má-li růst intenzita počitku geometricky, musí intenzita podnětu růst aritmeticky má-li růst intenzita počitku aritmeticky, musí intenzita podnětu růst geometricky intenzita počitku je funkcí intenzity a počtu podnětů intenzita počitku je funkcí intenzity a trvání podnětu .
Fantazii řadíme mezi: volní procesy konativní procesy kognitivní procesy emoční procesy .
Jaký vztah mezi motivací a výkonem obvykle platí? při střední motivaci se dosahuje nejhoršího výkonu neexistuje žádný stabilní vztah nejlepšího výkonu se dosahuje při maximální motivaci nejlepšího výkonu se dosahuje při střední úrovni motivace.
Pojmem schéma označujeme: uměle vytvořenou reprezentaci vztahů mezi lidmi ve skupině paměťovou reprezentaci skupiny lidí, objektů, událostí nebo situací plán uspořádání pokusu procedurální reprezentaci jemných senzomotorických aktivit.
Gradient struktury se uplatňuje při: druhotné analýze komplexních zrakových vjemů vnímání řeči hmatovém vnímání zrakovém vnímání hloubky .
Při hledání nového řešení technického problému se uplatňuje především: divergentní myšlení konvergentní myšlení technické myšlení používání analytických operací .
Termín ustanovka v Uznadzeho teorii označuje: výběrovou zaměřenost na interakci s některými jedinci náhlé zablokování činnosti během cílené aktivity stav zaměřenosti a pohotovosti k určitému chování základní úroveň motivačně charakterového nastavení osobnosti.
Ve známém experimentu řešily pokusné osoby řadu úkolů. Při práci na některých z nich byly přerušeny před dokončením. V paměťovém testu si lépe vybavovaly: dokončené úkoly nebyly zaznamenány významné rozdíly nedokončené úkoly vhodně formulované úkoly.
Termínem apercepce se obvykle označuje: závislost přijímání a zpracování informace na minulé zkušenosti koncentrované vnímání stav, kdy selhává funkce vnímání ani jedno z uvedených .
Který z uvedených efektů nemá vliv na formování dojmu o osobách? haló efekt autokinetický efekt efekt novosti efekt primárnosti.
Termín agapé se používá pro označení: nesobecké altruistické lásky odpoutání od sociálních vztahů neschopnosti vytvořit si pozitivní pouto k lidem ničeho z uvedených .
Která z uvedených nepatří mezi složky postojů? citová intencionální kognitivní behaviorální .
Meadův pojem, označující reprezentaci společnosti v mysli jedince, zní: signifikantní druhý (significant other) zobecněný druhý (generalized other) interaktivní sociální instance (interactive social instance) sociální konstrukt (social construct) .
Která charakteristika nejlépe vystihuje pojem kauzální atribuce? přisuzování příčin různým jevům, obvykle lidskému chování sociálně motivační proces, který iniciuje chování zákonitý sled atribučních procesů chybné odhadování kauzality v lidském chování .
Který z uvedených výroků je nejtypičtější pro symbolický interakcionismus? Interakce je zprostředkována interpretacemi a významy Význam sociálního chování je jednoznačně určen záměrem jednajícího Sociální chování se ustavuje jako automatická odpověď na určité podněty Interakce působí jako odměna v operantním podmiňování.
Disciplína, která se zabývá biologickými a evolučními základy lidského chování, se označuje jako: sociální neuropsychologie biosociologie sociobiologie sociálně-biologická psychologie.
Který z uvedených termínů má nejblíže k termínu observační učení? disonance učení vhledem reaktance imitace .
Ekmanův výzkum týkající se emočního výrazu obličeje zjistil, že: základní druhy výrazu jsou vrozené některé druhy výrazu mají i děti od narození slepé lidé i z velmi odlišných kultur čtou základní druhy výrazu obdobně horní polovina obličeje zpravidla slouží k rozlišování negativních emocí a spodní pro rozlišování pozitivních.
Kdo z uvedených měl zásadní význam pro humanizaci péče o duševně nemocné? Pinel Komenský Charcot Wagner-Jauregg .
Důležitým pojmem v psychologii L. S. Vygotského je: extroverze egocentrismus reflex interiorizace .
Typickým představitelem racionalistické podoby nativismu byl: J. Locke W. James T. Akvinský G. W. Leibniz .
Humanistická psychologie se jako nový směr objevila: v západní Evropě později než neobehaviorismus během druhé světové války později než transpersonální psychologie .
Mezi české psychology zabývající se dětským vývojem nepatří: Zdeněk Matějček Josef Švejcar Josef Langmeier Václav Příhoda.
O biologické zušlechťování lidské společnosti se pokoušela: etnogenetika embryonika genetika eugenika .
Kdy dítě začíná samo hledat předmět, který před ním ukryjeme? asi v polovině druhého roku v době, kdy ho dokáže označit slovem asi v osmi měsících asi v šesti měsících .
Karen Horneyová bývá řazena mezi: psychoanalytiky představitele individuální psychologie představitele tzv. kulturní analýzy sullivanovské psychology .
Která z uvedených známek nejspíše nepatří mezi projevy uvědomování si sebe sama v batolecím věku? volba panenek a figurek za hračky častěji než volba „neživých“ hraček snaha dítěte dělat řadu věcí samo citlivost k nezdaru, k selhání vlastního výkonu používání osobního zájmena první osoby.
Na konci Piagetovy fáze senzomotorické inteligence se objevuje: dynamický stereotyp operační myšlení oddálená nápodoba sociální úsměv .
Dítě se dokáže bez pomoci posadit na rovné ploše: v 9 měsících v jednom roce v 6 měsících dříve, než se dokáže s cizí pomocí krátce postavit .
Filipínská míra: vypovídá o přetrvávající dětské proporci těla je historickým ukazatelem školní zralosti koreluje úzce s prořezáváním druhé dentice všechny možnosti jsou správně .
Asociativní hra u dětí: následuje po paralelní hře vyžaduje organizovanou spolupráci existuje především jako psychoanalytický koncept je spíše experimentací .
Sociální úsměv se objevuje: těsně po narození kolem 9 měsíců věku kolem 3 měsíců věku po ukončení kojení .
Když hovoříme o vývoji dítěte, používáme termínu kefalokaudální směr: jako synonymum termínu proximodistální směr k označení směru vývoje svalů od hlavy dolů jako synonymum termínu ulnoradiální směr k označení směru vývoje svalů od zádových k šíjovým .
Termín kazuistika označuje: případovou studii vyjádření znalce k určitému soudnímu případu analýzu příčin chování v určité situaci nenucený přístup k psychologickému vyšetření .
Polygraf je: přístroj obvykle užívaný jako tzv. detektor lži jiný název pro elektroencefalograf přístroj pro počítačovou prezentaci dotazníků a současné měření fyziologických veličin aparát pro zaznamenávání evokovaných potenciálů .
Matrimoniologie je: výchovné poradenství teorie dynamiky dětských skupin manželské poradenství výzkum mateřského chování .
Mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize) používá pro označení maniodepresivity termín: depresivní psychóza schizoafektivní porucha maniodepresivní psychóza bipolární afektivní porucha .
Psychofarmaka předepisuje: psychiatr klinický psycholog psychoterapeut všichni uvedení.
Mezi projektivní metody nepatří: Learyho test interpersonální diagnózy tematicko apercepční test asociační experiment Rorschachův test .
Slovo strabismus označuje: šilhání poruchu příjmu potravy antisociální poruchu osobnosti ortopedické problémy v dětství.
Sopor patří mezi: poruchy vnímání opiáty poruchy myšlení poruchy vědomí .
Zhoršení choroby po předchozím zlepšení se označuje: agravace remise resurekce relaps .
Anankastická osobnost se vyznačuje: asociálními rysy puntičkářstvím nezdrženlivostí obsesemi a histrionskými rysy .
Pětifaktorový model Big Five nezahrnuje jako osobnostní dimenzi: přívětivost svědomitost otevřenost vůči zkušenosti inteligenci .
Teze, že člověk aktivně zkoumá skutečnost ve snaze získat kontrolu nad událostmi v životě pomocí pojmů a pravidel, které si k tomu účelu osvojuje a vytváří, je charakteristická pro: vývojové pojetí osobnosti kognitivní pojetí osobnosti algoritmické pojetí osobnosti seberealizační pojetí osobnosti .
Na kterou složku osobnosti má zřejmě největší vliv výchova a sociální působení? temperament charakter kognitivní styl tekutá inteligence .
Pojem akcentovaná osobnost znamená: osobnost s určitými abnormními rysy osobnost s atypickým poměrem maskulinity/femininity osobnost zvláště výřečná osobnost mimořádně nadaná .
Které tělesné typy rozeznává Kretschmerova konstituční typologie cyklotymní, schizotymní, viskózní pyknický, schizotymní, atletický astenický, pyknický, viskózní pyknický, leptosomní, atletický, dysplastický .
Pojetí vývoje osobnosti, podle kterých dochází v průběhu života k průběžnému rozčleňování a modifikaci komplexních vnitřních struktur, se označuje jako: komplexní faktorové stadiální diferenciační .
Lexikální analýza vedla ke vzniku: Eysenckova modelu osobnosti Cloningerova modelu osobnosti modelu Big Five situačního modelu osobnosti .
Snižováním chyby měření zvyšujeme primárně: reliabilitu testu kredibilitu testových výsledků empirickou validitu testu autenticitu testu .
Jaký zásah dělá experimentátor v kontrolní skupině? vyrovnává rozdíly mezi osobami žádný ovlivňuje nezávisle proměnnou ovlivňuje závisle proměnnou.
Jaká chyba se nedá odstranit zvyšováním počtu měření? náhodná chyba prvního druhu chyba druhého druhu systematická .
Hlavním účelem převádění hrubého skóru na skór vážený je: chybná konstrukce testu zjednodušení matematického postupu zajištění porovnatelnosti individuálního výsledku s rozložením výsledků v populaci zajištění normálního rozložení hrubých skórů.
Dobově podmíněná a jen částečně reflektovaná pravidla, která určují postupy uvažování, dokazování i empirické práce ve vědě, se označují: normativní kánony společenské normy hypostáze paradigmata .
Matematická metoda, která dokáže najít ve velkém množství proměnných společnou strukturu, jež může vysvětlit celek dat kombinací menšího množství proměnných, se souhrnně označuje: analýza kovariance analýza rozptylu metoda největších čtverců faktorová analýza.
Spolehlivost testu se označuje jako: empirická validita kredibilita validita reliabilita .
Ve slezině: jsou likvidovány T-lymfocyty dorůstají T-lymfocyty vznikají červené krvinky zanikají červené krvinky.
Která minerální látka je nejvíce zastoupena v moči: síran vápenatý chlorid draselný hořčík chlorid sodný .
Oxytocin působí na: kosterní svalstvo ledviny gonády hladkou svalovinu .
Kolik je v dospělém chrupu řezáků? 8 4 12 6.
Spojení kosterního svalu a míšních nervů obstarává: muskulární převodník příčná synapse dopaminový transportní systém nervosvalová ploténka .
Translace mRNA na sled aminokyselin probíhá: v jádře na vnitřním povrchu buněčné membrány na ribozomech v Golgiho aparátu .
Hladká svalovina není obsažena: v cévní stěně v oku ve stěně trávicí trubice v myokardu.
Který kationt je nejvíce zastoupen v krevní plazmě? vápník draslík chloridy sodík .
Kterou činnost neprovádějí ledviny? zahušťování moči syntézu močoviny odstraňování přebytečného sodíku z krve tvorbu ultrafiltrátu .
Sarkomera je: jednotkou stavby příčně pruhovaného svalového vlákna skupina spontánně elektricky aktivních vláken v myokardu funkční jednotkou práce ledvin skupina jaterních buněk se společnou funkcí .
Dechový objem v klidu činí přibližně: 3,5 l 2 l 5,5 l 0,5 l.
Soubor těsně přiléhajících buněk vystýlajících tělní dutiny či pokrývajících tělesný povrch se označuje: škára vazivo epitel vrstvová tkáň .
K rekombinaci DNA dochází: při crossing-overu při translokaci při mitóze při genetickém posunu .
Mozkový kmen se skládá z/ze: středního mozku, mostu a prodloužené míchy prodloužené míchy a mozečku mostu a mozečku talamu a středního mozku .
Huntingtonova chorea je způsobena postižením: bazálních ganglií mostu motorické kůry mozečku .
Jaký je normální elektrický potenciál na buněčné membráně neuronu? –30 mV 110 mV -70 mV 40 mV.
Hlavní korová motorická oblast je umístěna: v postcentrálním závitu v precentrálním závitu ve ventromediální kůře v temenní oblasti kůry .
Z postranních sloupců hrudní a horní bederní míchy vystupuje: parasympatikus synaptikus dostředivé míšní nervstvo sympatikus .
Mapa cytoarchitektonických oblastí mozkové kůry se nazývá: Wernickeova Brodmannova Brocova Cajalova .
Ranvierovy zářezy jsou: prohlubně oddělující presynaptickou a postsynaptickou část synapse místa přerušení myelinové pochvy místa, kde dendrity nasedají na neuron zářezy ohraničující synapsi od přívodního vlákna .
Kinetické čidlo je umístěno: ve svislých polokruhovitých kanálcíc pouze v kulatém váčku v kulatém a vejčitém váčku v polokruhovitých kanálcích .
Motorická afázie je spojena především s poškozením: Wernickeova centra prefrontální ventromediální kůry Brocova centra Heschlových závitů.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.