Základy managementu

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Základy managementu

Description:
test pro základy managementu

Author:
jla
(Other tests from this author)

Creation Date:
24/01/2016

Category:
Open University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Integrace je: proces, který předpokládá zvětšování kapacity organizace sdružováním organizací s různou těsností vazeb mezi sdružovanými subjekty protichůdným procesem outsourcingu proces, který vede ke zvyšování stupně organizovanosti.
Při outsourcingu činností externímu dodavateli je v silnější vyjednávací pozici: vždy dodovatel dodavatel, pokud je dodávaný produkt vysoce specifický a neexistuje jiná organizace, která může daný produkt dodávat vždy odběratel odběratel, pokud není dodávaný produkt vysoce specifický a existují jiné organizace, které můžou produkt dodávat .
Co vše zahrnují generické strategie (jeden z faktorů ovlivňujících organizační strukturu): strategie zaměření strategie odlišení strategie prvenství v nákladech strategie konkurenceschopnosti.
Rozpětí řízení je hodnota, kolik pracovních míst resp. funkčních míst je přímo podřízeno jednomu vedoucímu je dáno počtem prvků útvarové struktury ovlivňuje tvar organizační struktury a poměry v ní panující .
Proces organizování se týká: pouze procesní struktury pouze útvarové struktry obou těchto strukturu, přičemž principiálně vzato primární je struktura útvarová obou těchto struktur, přičemž principiálně vzato je primární struktura procesní .
Dle principu předmětné specializace se činnosti sdružují do útvarů: tak, že se vytváří relativně samostatné subsystémy sloužící k produkci výrobků nebo poskytování služeb určitého charakteru nebo určení dle míry podobnosti těchto činností podle stupně řízení .
Hawthornské studie, které provedl E. Mayo: prokázaly, že na produktivitu práce nemají rozhodující vliv fyzikální podmínky, ale psychologické a sociální faktory jako například vzájemný vztah mezi členy skupiny prokázaly původní předpoklad, že produktivita práce je ovlivňována především osvětlením, dobou odpočinku, délkou pracovní doby a stimulačními mzdovými systémy neprokázaly původní předpoklad, že produktivita práce je ovlivňována především osvětlením, dobou odpočinku, délkou pracovní doby a stimulačními mzdovými systémy prokázaly, že psychologické a sociální faktory nejsou důležité pro zvyšování produktivity práce na rozdíl od fyzických podmínek.
Mezi rozpětím řízení a počtem stupňů řízení v organizační struktuře: žádná závislost neexistuje existuje přímá závislost existuje nepřímá závislost.
Autorem konceptu manažerských rolí je: Drucker Mintzberg Mayo Fayol.
Náklady na řídící činnost s růstem uplatnění principů funkční specializace v organizační struktuře rostou progresivně rostou lineárně klesají degresivně.
Které vymezení organizační kultury podniku lze akceptovat? Soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování, které jsou sdíleny v rámci organizace, které se projevují v myšlení, cítění a zejména chování členů organizace v artefaktech..... Soubor zdrojů a prostředků, které pracovníci užívají k vytváření hodnot Soubor společně sdílených představ, který si členové organizace osvojili ve snaze přizpůsobit se prostředí a vnitřně se stmelit a který se osvědčil natolik, že se mu učí i noví zákazníci Soubor mínění a názorů klientů a spolupracujících organizací o podniku, o úrovni jeho produktů a služeb a spolehlivosti plnění jeho závazků.
Řídící cyklus představuje tuto sekvenci: rozhodování, ovlivňování , kontrolování plánování, organizování, přikazování, koordinování, kontrolování organizování, motivování, regulování.
Mezi tradiční organizační struktury patří: Maticová organizační struktua Projektová koordinace Liniově štábní organizační struktura Funkční organizační struktura.
Faktory ovlivňující maximální rozpětí řízení v organizaci jsou například: Míra samostatnosti podřízených Výkonnost, kvalifikace a motivace podřízených Intenzita horizontální komunikace Výkonnost vedoucího pracovníka.
Ve fázi generování variant se používá morfologická analýza Metoda ďáblova advokáta Antibrainstorming brainstorming.
V rozhodovacím procesu se konvergentní myšlení předpokládá ve fázi generování definování analyzování hodnocení klasifikace.
Stav okolí je množina faktorů, které nezohledňují rozhodnutí rozhodovatele rozhodovatel nemůže ovlivnit rozhodovatel musí respektovat v podstatné míře ovlivňují dosažení cíle.
V procesu rozhodování připadá "hledání variant" na fázi generování fázi analyzování fázi definování fázi rozhodování .
V rámci rozhodovacího procesu se ve fázi klasifikace používá metoda ďáblova advokáta antibrainstorming brainstorming morfologická analýza.
Pro znázornění vztahu rozhodovatele k riziku se používá funkce utility. Pokud má křivka znázorňující funkci utility konkávní charakter, je typická pro rozhodovatele s averzí k riziku s neutrálním vztahem k riziku s negativním vztahem k riziku s positivním vztahem k riziku.
Bude-li rozhodovatel využívat při rozhodování Hurwitzova pravidla a parametr beta bude nabývat hodnot 0,3, pak můžeme říct: rozhodovatel má negativní postoj k riziku, resp. je pesimistou rozhodovatel očekává, že s pravděpodobností 70% nastane nejnepříznivější situace rozhodovatel má neutrální postoj k riziku rozhodovatel má pozitivní postoj k riziku, resp. je optimistou rozhodovatel očekává, že s pravděpodobností 70% nastane nejpříznivější situace.
Mezi teorie zaměřené na průběh motivačního procesu patří teorie spravedlivé odměny teorie očekávání teorie dvou faktorů teorie potřeby dosáhnout úspěchu.
Pro znázornění vztahu rozhodovatele k riziku se používá funkce utility. Pokud má křivka znázorňující funkci utility konvexní charakter, je typická pro rozhodovatele se sklonem k riziku s neutrálním vztahem k riziku s averzí k riziku s pozitivním vztahem k riziku s negativním vztahem k riziku .
V liniově štábních organizačních strukturách se vyskytují odborné aparáty, tzv. štáby, které nemají žádnou přikazovací pravomoc vůči liniovým pracovníkům, pokud jim není speciálně delegována provádí administrativní a jiné činnosti zajišťující a podporující činnost liniového vedoucího (včetně zpracování potřebných analýz) rozhodují a vydávají příkazy liniovým pracovníkům.
Z organizačního řádu lze zjistit Útvary v rámci organizace Pravomoci a odpovědnosti vedoucích pracovníků Sled procesů napříč organizací.
Mezi manažerské role patří: plánovací informační interpersonální kontrolní.
Hrany v organizačním schématu znázorňují Veškeré toky informačních zdrojů Veškeré toky finančních zdrojů Vztahy odpovědnosti Mocenské vztahy.
Náklady na výkonné činnosti s růstem uplatnění principu funkční specializace v organizační struktuře rostou lineárně klesají degresivně rostou progresivně.
Delegování by měl mažer využít pro řešení úkolů, které spěchají jsou nové jsou mu nepříjemné jsou rutinní.
Rozhodovatel respektující La Placeovo pravidlo může tvrdit existuje-li právě 5 stavů okolí, pravděpodobnost s jakou nastanou, je rovna 20% nevím, jaké mohou nastat stavy přestože vím, kolik nastne stavů okolí, nemůžu stanovit pravděpodobnost, s jakou nastanou.
Motivací zaměstnanců se zabývá Weber Porter Maslow McGragor.
Pro vyjádření vztahu rozhodovatele k riziku se v rámci Hurwitzova prvidla používá paramteru beta. Vyberte možné hodnoty pro rozhodovatele, jehož vztah je pozitivní 0,6 0,4 0,2 0,5.
Při rozhodování v podmínkách nejistoty je stavů okolí ve sledované oblasti více, známe jejich úplnou varietu, pravděpodobnost jejich výskytu však znám není je stav okolí ve sledované oblasti pouze jeden je stavů okolí ve sledované oblasti více, známe jejich úplnou varietu i pravděpodobnost jejich výskytu.
Mezi teorie změřené na poznání motivačních příčin patří teorie potřeby dosáhnout úspěchu teorie spravedlivé odměny teorie očekávání teorie dvou faktorů.
Rozhodovat v primární rovině kolektivního rozhodování může v akciových společnostech Valná hromada dozorčí rada občané předsatvenstvo.
Rozhodovat v sekundární rovině kolektivního rozhodování může v akciových společnostech Předsatvenstvo Dozorčí rada Valná hromada Občané.
Mezi autory, kteří jsou tvůrci teorií zaměřených na průběh motivačního procesu patří Adams, Vroom, Porter Porter, Lawler, Skinner Vroom, Maslow, Lawler Alderfer, Herzberg, McCleeland.
Označení SMART se používá pro vyjádření požadavků na cíle obsažené v plámech vyjádření principu vícekriteriálního hodnocení variant metodu podporující kreativitu při formulaci variant.
Mezi autory, kteří jsou tvůrci teorií zaměřených na poznání motivačních příčin patří Vroom, Maslow, Lawler Alderfer, Herzberg, McCleeland Porter, Lawler, Skinner Adams, Vroom, Porter.
V souvislosti s motivací pracovníků lze tvrdit, že se vzrůstající výší platu roste také význam práce samotné roste také význam pracovních podmínek zároveň klesá význam práce samotné zároveň klesá význam pracovních podmínek .
Organizační stránka rozhodování se zabývá distribucí rozhodovací pravomoci v organizační struktuře tím, zda je podnik efektivní tím, jak se rozhodnout.
rozpětí řízení je hodnota, která udává kolik pracovních míst je přímo podřízeno jednomu vedoucímu ovlivňuje tvar organizační struktury a poměry v ní panující je dáno počtem prvků útvarové struktury.
Obsah pojmu řízení v obecném slova smyslu lze nejlépe vystihnout jako podnikový management řízení probíhající nejen ve společenských systémech, ale i v technických... vztah mezi prvkem, který je řídí a který je řízen.
mezi manažerské funkce patří organizování plánování rozhodování.
pro manažerské rozhodování je charakteristické, že rozhodování je zpravidla realizováno podřízenými rozhodovatele stupeň determinace při rozhodování je nízký až střední rozhodovatel koná v zájmu nadřízeného.
Riziko je situce kdy výsledek je nejistý v níž existuje možnost nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku za které může dojít ke ztrátě.
V rámci rozhodovací analýzy se "kriterium" považuje za měřítko pro vyjádření míry dosažení cíle efekt z dosažení cíle jednu cest k dosažení cíle veličinu, která ovlivňuje, v jaké míře daná varianta dosáhne stanoveného cíle.
V pojetí rozhodovací analýzy je stav okolí množina faktor která je vůči rozhodovacímu procesu irelevantní která v podstatné míře ovlivňuje předmět rozhodování a kterou rozhodovatel může ovlivnit pomocí které rozhodovatel ovlivňuje dosažení vytyčeného cíle která v podstatné míře ovlivňuje dosažení vytyčeného cíle.
Pro organizační strukturu globální je typické, že jsou pobočky sdružovány podle podobnosti do skupin zůstává manažer řídící divize zaměstnancem mateřské společnosti vznikají samostatné podniky s funkcí řídící centrály se hodí pro organizování stovek až tisíců poboček .
Mezi formy vstupu na zahraniční trh s kapitálovou účastí patří akvizice a fúze joint ventura export franšízing.
Index internacionalizace zohledňuje podíl počtu poboček v zahraničí k celkovému počtu poboček podíl počtu pracovníku v zahraničí k celkovému počtu zaměstnanců podíl aktiv v zahraničí k celkovým aktivám podíl prodejů v zahraničí k celkovým prodejům.
Outsourcovat lze činnosti charakteru manuální práce obslužné a pomocné procesy činnosti hlavních procesů činnosti charakteru duševní práce.
Při rostoucí dynamice vnějšího prostředí organizace je vhodné stupeň organizovanosti zvyšovat ponechat stejný snižovat.
Delegování by neměl manažer využívat pro řešení úkolů, které jsou nové jsou mu nepříjemné jsou rutinní spěchají.
S odvoláním na teorii spravedlivé odměny J. Adamse pracovník, který pociťuje nespravedlnost, obvykle reaguje zvýšením pracovního úsilí snížením pracovního úsílí odchodem z podniku .
Máme-li dva cíle - maximální spokojenost zákazníka a co nejvyšší podíl na trhu, cíle jsou ve vztahu konkurujícím komplementárním neutrálním.
Organizační strukturu lze velmi jednoduše měnit a přizpůsobovat strukuře a strategii organizace formulovat a následně ji zavést do jisté míry pozvolna měnit chápat jako soubor základních předpokladů, hodnot, postojů a norem chování.
Dle principu funkční specializace se činnosti sdružují do útvarů dle míry podobnosti těchto činností podle stupně řízení tak, že se vytváří relativně samostatné subsystémy.
Analýzy citlivosti je metoda, kterou používáme při rozhodování v podmínkách jistoty nejistoty rizika.
Atributy, které jsou pro řízení obecně platné se zabývá teorie systémů sociologie kybernetika ekonomie.
Důležitost neformálním vztahům přisuzovaly kvantitativní přístupy škola vědeckého řízení škola lidských zdrojů psychologicko-sociální přístupy.
Pokud lze o problému rozhodnout na dvou stupních řízení, volíme vždy nižší vyšší.
Máme-li určit, kdo a o čem má rozhodovat, je třeba zvážit kvalifikační předpoklady kritéria varianty chování informační zabezpečení.
V rámci zásad TPS se neuplatňuje princip improvizace princip standardizace princip jidoka princip Kaizen.
Každý stakeholder disponuje vůči podniku vkladem očekáváním mocí ani jednou z nabízených možností.
Pokud si chce podnik udržovat své akcionáře, pak uplatňuje defenzivní konkurenční strategii obranu vztahu ke stávajícím stakeholderům neuplatňuje žádnou konkurenční strategii ofenzivní konkurenční strategii.
Celková koncepce firmy Toyota má 14 zásad 10 zásad 12 zásad 16 zásad.
Ve vztahu mezi odnikem a stakeholdery se uplatňuje konkurence podniky si konkurují prostřednictvím stakeholderů stakeholdeři si konkurují prostřednictvím podniků podniky si konkurují prostřednictvím podniků stakeholdeři si konkurují prostřednictvím stakeholderů.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.